lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Examensarbete

ltharticlebegin

Den 5-åriga arkitektutbildningen vid LTH avslutas med ett examensarbete, en kurs på 30 högskolepoäng, som utförs inom kursen

  AAHM01: Examensarbete i arkitektur / Degree Project in Architecture

Examensarbete ska utgöra en ytterligare fördjupning inom ett område som behandlats i en tidigare godkänd projektkurs. Fastställda fördjupnings-områden på arkitektutbildningen är Avancerad arkitektonisk gestaltning, Bebyggelsevård, Human Shelter – urbana rum och Spatiala experiment.

Examensarbetet ska vara det avslutande arbetet. Inga obligatoriska eller alternativobligatoriska kurser får saknas. På Lunds universitets studentportal (www.student.lu.se) kan du själv kontrollera att du är godkänd på minst 256 hp som utöver examensarbetet får ingå i arkitektexamen. I dessa 256 hp ska tre gestaltningskurser på 15 hp ingå.

I examensarbetet ska du visa förmåga att tillämpa och sammanställa kunskaper och färdigheter som förvärvats inom arkitektprogrammets kärnämnen. Du väljer själv tema/ämne/inriktning. I arbetet ska du, inom given tidsram, visa förmåga att kritiskt identifiera, hantera och problematisera komplexa frågeställningar, använda för ämnet adekvata metoder och/eller teorier, självständigt och kreativt genomföra och utvärdera kvalificerade skapande uppgifter inom ett eget uppställt program, kommunicera och diskutera ditt arbete med bakomliggande frågeställningar, idéer, kunskap och argument. Du väljer själv startdatum för ditt examensarbete.

I examensarbetet ingår utöver själva projektarbetet även en presentation vid ett offentligt tillfälle, utställning av examensarbetet, opposition vid en annans students presentation samt en rapport, som ska arkiveras och publiceras på LUP Student Papers (Lunds universitets databas för examensarbeten och uppsatser).

Arbetsgång

1. Anmälan om examensarbete. Skriv ut och fyll i blanketten Anmälan - Examensarbete med namn och personnummer. Kontakta programplaneraren (f n Åsa Nilsson, asa.nilsson@lth.lu.se , som träffas på Programservice i E-huset, plan 5, rum 5113) som kontrollerar att de formella förkunskapskraven är uppfyllda. Detta signeras på blanketten Anmälan - Examensarbete.

2. Samtal med examinator. Processen inleds sedan med att du har ett sonderande samtal med examinator, som förvissar sig om att du har de innehållsmässiga förkunskaperna samt resonerar om vem som kan vara handledare för examensarbetet. Du ska också formulera ett kortfattat program, som beskriver examensarbetets målsättning, förväntade innehåll och tidplan (1-2 A4-sidor). När detta program/måldokument är godkänt av examinator och handledare ska detta signeras på blanketten Anmälan - Examensarbete.

När alla uppgifter är ifyllda lämnas blanketten tillsammans med det kortfattade programmet till institutionens kursadministratör (f n Camilla Sjölin, som träffas i A-huset, plan 5) och registrering på examensarbetskursen kan göras.

3. Opposition. Varje student ska opponera på en annan students examensarbete. Det är lämpligt att välja ett oppositionstillfälle i början på den egna processen, då man har mest nytta av det. Opponeringen innebär att du ska vara väl inläst på det arbete du själv valt att opponera på, vara närvarande vid presentationen (och i mån av tidsutrymme delta i samtalet) och lämna in en skriftlig opposition.

Senast en vecka efter oppositionstillfället ska du skicka skriftliga kommentarer och reflektioner till arbetet och presentationstillfället (ca 1000 ord) till din egen examinator, till den student du opponerat på och till kursadministratören. Ange examensarbetets titel, studentens, examinators, handledares, jurymedlemmars och ditt eget namn samt presentationsdatum.

Rapport/inläsningsmaterial finns tillgängligt via kursadministratören en vecka före presentationen. Kursadministratören tar också emot din anmälan om opponering. Du ska själv se till att din examinator signerar momentet på Aktivitetsblankett A exjobb.

4. Mellanseminarium. Ett rekommenderat moment är att någonstans mitt i processen inför en grupp av studenter och lärare redovisa och få diskuterat sitt halvvägsresultat. Detta sker i din handledares och examinators regi. Deltagandet vid ett sådant seminarium ska signeras på Aktivitetsblankett A exjobb.

5. Anmälan till examination. Senast tre veckor innan planerad examination ska studenten anmäla sig till kursadministratören (efter ett OK från examinator) genom att skicka in en kort beskrivning av examensarbetet (max 300 ord redigerbar text (Word)) samt en digital bild (JPEG). Detta material används för annonsering på institutionens hemsida.

6. Rapport/inläsningsmaterial. Senast en vecka före presentation ska examensarbetet vara tillgängligt genom att du laddar upp det på en för varje presentationstillfälle skapad LU Box (pdf på max 20 MB). Om examensarbetet är mycket omfångsrikt ska materialet sammanfattas, läggas upp med huvuddel och bilagor eller på annat sätt göras lättillgängligt (diskutera detta med handledare/examinator).

7. Presentation. Examensarbetet ska presenteras för en bedömningsgrupp bestående av minst tre personer. Programledningen utser och samordnar för varje examinationstillfälle lämplig bedömningsgrupp. Gruppen ska ha en bred sammansättning med både akademiskt och praktiskt yrkesverksamma arkitekter (examinator, lärare på arkitektprogrammet, externa representanter).

Vid presentationen görs en bred genomlysning av examensarbetet där diskussion och kommentarer fungerar vägledande för sammanställningen av den slutliga rapporten.

Examensarbetet ska efter presentationen ställas ut på anvisad plats.

8. Slutlig rapport. Slutrapport ska lämnas in till examinator senast en vecka efter presentationstillfället för bedömning och examination, vilket signeras på Aktivitetsblankett A exjobb.

Rapporten kan vara skriven på svenska eller engelska, med en sammanfattning på engelska, i max A3-format.

Rapportens titelsida förses med följande uppgifter:

Kurs; AAHM01: Examensarbete i arkitektur/Degree Project in Architecture; LTH; Årtal; Titel; Författare; Examinator; Handledare.

I rapportens inledning anges de programförutsättningar man gett sig, en introduktion till ämnesvalet/temat och det sammanhang man relaterar till (samhälleligt, forskningsmässigt, konstnärligt m.m.).

9. Leverans av rapporter. Snarast efter godkännande levereras två fysiska rapporter och en digital version med tryckkvalité till kursadministratören. Rapporten ska arkiveras på Institutionen för arkitektur och byggd miljö och finnas som referensexemplar på Biblioteket för Arkitektur och Design (tryckbidrag utgår om rapporterna lämnas in senast 2 månader efter presentation). När Aktivitetsblankett A exjobb med varje moment (1 – 9) genomfört och signerat, lämnats in kan godkänt resultat läggas in i Ladok.

Rapporten ska nu publiceras på LUP Student Papers (Lunds universitets databas för examensarbeten och uppsatser). Biblioteket för Arkitektur och Design kan bistå vid inläggandet. 

Kursadministratör vid Institutionen för arkitektur och byggd miljö är f n Camilla Sjölin, camilla.sjolin@arkitektur.lth.se , plan 5 i A-huset.

Vill du ha en arbetsplats (i upp till 30 veckor) under exjobbstiden? Kontakta vaktmästare Jonas Brasjö Albin, jonas.brasjo_albin@arkitektur.lth.se , plan 5 i A-huset.

ltharticleend

Informationsmöten om examensarbete

Inför höstterminen 2018 
Onsdag 2 maj kl. 12.15-13 i sal A:4057

Inför vårterminen 2019
Torsdag 22 november kl. 12.15-13 i sal A:4057

Syllabus Degree Project

Syllabus Degree Project - Master of ArchitectureMaster of Architecture

Galleri examensarbeten

Presenterade examensarbeten på A