lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Examensarbete

ltharticlebegin

Den 5-åriga arkitektutbildningen vid LTH avslutas med ett examensarbete, en kurs på 30 högskolepoäng, som utförs inom kursen

  AAHM01: Examensarbete i arkitektur / Degree Project in Architecture

Examensarbete ska utgöra en ytterligare fördjupning inom ett område som behandlats i en tidigare godkänd projektkurs. Fastställda fördjupnings-områden på arkitektutbildningen är Avancerad arkitektonisk gestaltning, Bebyggelsevård, Human Shelter – urbana rum och Spatiala experiment.

Examensarbetet ska vara det avslutande arbetet. Inga obligatoriska eller alternativobligatoriska kurser får saknas. På Lunds universitets studentportal (www.student.lu.se) kan du själv kontrollera att du är godkänd på minst 256 hp som utöver examensarbetet får ingå i arkitektexamen. I dessa 256 hp ska tre gestaltningskurser på 15 hp ingå.

I examensarbetet ska du visa förmåga att tillämpa och sammanställa kunskaper och färdigheter som förvärvats inom arkitektprogrammets kärnämnen. Du väljer själv tema/ämne/inriktning. I arbetet ska du, inom given tidsram, visa förmåga att kritiskt identifiera, hantera och problematisera komplexa frågeställningar, använda för ämnet adekvata metoder och/eller teorier, självständigt och kreativt genomföra och utvärdera kvalificerade skapande uppgifter inom ett eget uppställt program, kommunicera och diskutera ditt arbete med bakomliggande frågeställningar, idéer, kunskap och argument. Du väljer själv startdatum för ditt examensarbete.

I examensarbetet ingår utöver själva projektarbetet även en presentation vid ett offentligt tillfälle, utställning av examensarbetet, opposition vid en annans students presentation samt en rapport, som ska arkiveras och publiceras på LUP Student Papers (Lunds universitets databas för examensarbeten och uppsatser).

Arbetsgång

1. Anmälan om examensarbete/kontroll av förkunskaper. Skriv ut och fyll i blanketten Anmälan - Examensarbete med namn och personnummer. Kontakta programplaneraren (f n Åsa Nilsson, asa.nilsson@lth.lu.se , som träffas på Programservice i E-huset, plan 5, rum 5113) som kontrollerar att de formella förkunskapskraven är uppfyllda. Detta signeras på blanketten Anmälan - Examensarbete.

2. Samtal med examinator. Processen inleds sedan med att du har ett sonderande samtal med examinator, som förvissar sig om att du har de innehållsmässiga förkunskaperna samt resonerar om vem som kan vara handledare för examensarbetet. Du ska också formulera ett kortfattat program, som beskriver examensarbetets målsättning, förväntade innehåll och tidplan (1-2 A4-sidor).

När detta program/måldokument är godkänt av examinator och handledare ska detta signeras på blanketten Anmälan - Examensarbete.

När alla uppgifter är ifyllda lämnas blanketten tillsammans med det kortfattade programmet till institutionens utbildningsadministratör (f n Filip Lidegran, som träffas i A-huset, plan 5) och registrering på examensarbetskursen kan göras.

3. Opposition. Varje student ska opponera på en annan students examensarbete. Det är lämpligt att välja ett oppositionstillfälle i början på den egna processen, då man har mest nytta av det. Rapport/inläsningsmaterial finns tillgängligt via utbildningsadministratören en vecka före presentationen. Utbildningsadministratören tar också emot din anmälan om opponering.

Opponeringen innebär att du ska vara väl inläst på det arbete du själv valt att opponera på, vara närvarande vid presentationen (och i mån av tidsutrymme delta i samtalet) och lämna in en skriftlig opposition.

Senast en vecka efter oppositionstillfället ska du skicka skriftliga kommentarer och reflektioner till arbetet och presentationstillfället (ca 1000 ord) till din egen examinator och till den student du opponerat på. Ange examensarbetets titel, studentens, examinators, handledares, jurymedlemmars och ditt eget namn samt presentationsdatum.

 Det är ditt ansvar se till att din examinator signerar momentet på Aktivitetsblankett A exjobb.

4. Mellanseminarium. Ett rekommenderat moment är att någonstans mitt i processen inför en grupp av studenter och lärare redovisa och få diskuterat sitt halvvägsresultat. Detta sker i din handledares och examinators regi. Deltagandet vid ett sådant seminarium ska signeras på Aktivitetsblankett A exjobb.

5. Anmälan till examination. Senast tre veckor innan examinationstillfället ska du (efter ett OK från examinator) ladda upp en kort beskrivning av examensarbetet (max 300 ord redigerbar text (Word)) samt en digital bild (JPEG)  i Live@Lund. Detta material används för annonsering av presentationstillfällena på institutionens hemsida.

6. Rapport/inläsningsmaterial. Senast en vecka innan presentationstillfället startar ska examensarbetet vara tillgängligt genom att du laddar upp det på en för varje presentationstillfälle skapad LU Box (pdf på max 20 MB). Om examensarbetet är mycket omfångsrikt ska materialet sammanfattas, läggas upp med huvuddel och bilagor eller på annat sätt göras lättillgängligt (diskutera detta med handledare/examinator).

7. Presentation. Examensarbetet ska presenteras för en bedömningsgrupp bestående av minst tre personer. Programledningen utser och samordnar för varje examinationstillfälle lämplig bedömningsgrupp. Gruppen ska ha en bred sammansättning med både akademiskt och praktiskt yrkesverksamma arkitekter (examinator, lärare på arkitektprogrammet, externa representanter).

Vid presentationen görs en bred genomlysning av examensarbetet där diskussion och kommentarer fungerar vägledande för sammanställningen av den slutliga rapporten.

Examensarbetet ska efter presentationen ställas ut på anvisad plats.

8. Slutlig rapport. Slutrapport ska lämnas in till examinator senast en vecka efter presentationstillfället för bedömning och examination, vilket signeras på Aktivitetsblankett A exjobb.

Rapporten kan vara skriven på svenska eller engelska, med en sammanfattning på engelska, i max A3-format. Det ska finnas en titel både på svenska och på engelska.

Rapportens titelsida förses med följande uppgifter:

Kurs; AAHM01: Examensarbete i arkitektur/Degree Project in Architecture; LTH; Årtal; Titel; Författare; Examinator; Handledare.

I rapportens inledning anges de programförutsättningar man gett sig, en introduktion till ämnesvalet/temat och det sammanhang man relaterar till (samhälleligt, forskningsmässigt, konstnärligt m.m.).

När examinator bedömt ditt arbete som godkänt kan du gå vidare till punkt nio.

9. Leverans av rapporter. Snarast efter arbetet godkänts av examinator ska du leverera två fysiska rapporter och en digital version med tryckkvalité till utbildningsadministratören, samt ladda upp rapporten i LUP Student Papers (Lunds universitets databas för examensarbeten och uppsatser). Biblioteket för arkitektur och design kan bistå vid inläggningen.

Rapporten ska arkiveras på Institutionen för arkitektur och byggd miljö och finnas som referensexemplar på Biblioteket för Arkitektur och Design.

Tryckbidrag om upp till 2000 kr utgår om de fysiska rapporterna samt originalkvitton för tryckningen lämnas in till utbildningsadministratören senast två månader efter att rapporten är godkänd och färdig.

När Aktivitetsblankett A exjobb, med varje moment (1 – 9) genomfört och signerat, lämnats in kan godkänt resultat läggas in i Ladok.

Du ska lämna in  Aktivitetsblankett A exjobb till utbildningsadministratören samtidigt som du lämnar in de fysiska rapporterna.

Utbildningsadministratör vid Institutionen för arkitektur och byggd miljö är f n Filip Lidegran, filip.lidegran@abm.lth.se , rum 5047, plan 5 i A-huset.

Vill du ha en arbetsplats under exjobbstiden? Fyll i ansökningsblanketten här. Mejla den ifyllda blanketten till filip.lidegran@abm.lth.se eller lämna den till Filip Lidegran, rum 5047, plan 5 i A-huset. Har du frågor kan du mejla eller ringa Filip på +46 46 222 76 10.

När resultatet för examensarbetet är inrapporterat i ladok (och samtliga övriga kurser inom utbildningen är avklarade) ska du ansöka om examen. Läs mer här

 

 

ltharticleend

Informationsmöten om examensarbete

Inför vårterminen 2020

Fredag 22 november 2019 kl. 12.15-13 i mötesrum A4057, plan 4 i A-huset

 

 

KOMMANDE PRESENTATIONSTILLFÄLLEN...

Syllabus Degree Project

Galleri examensarbeten