lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Examensarbete

ltharticlebegin

Examensarbetet i brandteknik

Kursen Examensarbete i brandteknik är ett examensarbete på 22,5 högskolepoäng och ges av Avdelningen för brandteknik.

I kursen skall studenten visa förmåga att tillämpa de kunskaper och färdigheter som förvärvats under utbildningen och självständigt analysera och redovisa en relativt omfattande uppgift på ett vetenskapligt metodiskt sätt.

Studenterna arbetar antingen ensamma eller i grupper om två. Studenterna rekommenderas att genomföra arbetet två och två eftersom det har visat sig ge många fördelar både ur ett studentperspektiv och ur ett handledarperspektiv.

 

Val av uppgift

Valet av uppgift för arbetet kan ske på flera sätt. -  Avdelningen för Brandteknik presenterar en lista på tänkbara uppgifter. Dessa kan ha anknytning till forskningsprojekt vid avdelningen eller vara kopplade till företag eller organisationer som anmält intresse av samarbete. - Studenten kan också själv ta kontakt med en tilltänkt handledare på Brandteknik och  framföra önskemål om arbetsområde. - Det förekommer också att studenterna har varit i kontakt med ett företag eller en organisation och hittat en intressant uppgift och därefter söker upp en lämplig handledare.

 

Handledning

Följande riktlinjer gäller för tilldelning av handledare: Det skall alltid finnas en huvudhandledare som är ordinarie lärare vid Avdelningen för brandteknik. Dessutom kan det knytas en eller flera bihandledare till arbetet. Dessa kan vara lärare och forskare anställda vid samma institution som huvudhandledaren men också personer anställda vid andra institutioner inom Lunds universitet eller personer från näringsliv, och statliga myndigheter med särskilda kunskaper inom ämnesområdet. Det är handledarens uppgift att se till att studenten inom ramen för sitt arbete tillgodogör sig grundläggande kunskaper i forskningsmetodik, inklusive projektplanering, informationssökning och projektrapportering.  Detta sker huvudsakligen genom självstudier med stöd i litteratur som studenten får tillgång till och i diskussioner med handledaren.

 

Planering

Innan det egentliga arbetet påbörjas skall en projektplan skrivas.Planen skrivs av studenten i samarbete med handledaren som också ska godkännas den. Av planen skall framgå arbetets syfte, innehåll och huvudsakliga avgränsningar samt en relativt detaljerad tidsplan.

 

Genomförande

Den valda uppgiften kan vara av teoretisk natur eller inriktad mot experimentell verksamhet eller en kombination. Gemensamt är att det alltid krävs en litteratur- och referenssökning som bör utgöra ca 20 % av den totala uppgiften. Arbetet skall bygga på vetenskaplig metodik vilket i korthet kan sägas innebära att dess innehåll skall vara sakligt och väl underbyggt. Inga överdrifter, rykten eller obekräftade påståenden får framföras. Uppgifter och tolkningar som presenteras skall kunna kontrolleras. Stor noggrannhet med källhänvisningar krävs. Tillvägagångssättet vid egna undersökningar skall redovisas tydligt och resultat skall presenteras överskådligt i tabeller och diagram. Egna tolkningar och slutsatser skall underbyggas genom klara hänvisningar till referenslitteratur och egna resultat. Det är viktigt att skilja på resultat, tolkning och slutsatser. Resonemangen i arbetet skall vara logiska och lätta att förstå.

 

Redovisning

Arbetet skall redovisas skriftligt i form av en vetenskaplig rapport och muntligt vid ett offentligt seminarium. Vid seminariet redovisar studenten sitt arbete och en opponent framför synpunkter på  arbetet och på redovisningen. Det finns också tillfälle för åhörarna att ställa frågor till den redovisande studenten. Varje student ska också ha fullgjort en insats som opponent innan kursen anses som godkänd. Efter presentation av arbetet trycks det som rapport och en elektronisk version läggs ut på Brandtekniks hemsida.  

 

Tidigare genomförda examensarbeten

http://www.brand.lth.se/publications/student-papers/ 

 

 

ltharticleend

Regler, råd, stipendier

Här finns all information du behöver inför och under ditt uppsatsskrivande. Du kan även söka opponenter och exjobb.

Läs mer

Annonsera din presentation

Dubbelexamen

Det är möjligt ta ut två examina, en brandingenjörs- och en civilingenjörs- examen, förutsatt att du uppfyller kraven för båda examina.

Dubbelexamen brand - risk