lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Datateknik

ltharticlebegin

Övergångsbestämmelser för obligatoriska kurser

Övergångsbestämmelser tillämpas då det inte längre är möjligt att slutföra nerlagda obligatoriska kurser. I de fall ersättningskurserna omfattar färre högskolepoäng än de ursprungliga kurserna läses resterande högskolepoäng inom programmets valfria kurser.

För nedlagda obligatoriska kurser finns följande övergångsbestämmelser:

EDA016 Programmeringsteknik

Studenter som resterar med tentamen tenterar i stället EDAA50 och får resultatet inrapporterat på EDA016.

Studenter som resterar med en enstaka laboration kontaktar institutionen för besked om det finns möjlighet att göra laborationen i en annan kurs.

Studenter som resterar med både tentamen och laborationer läser i stället EDAA45.

EDA260 Programvaruutveckling i grupp - projekt

Studenter som resterar med något av delproven gör motsvarande delprov i EDAF45 och får det inrapporterat i EDA260.

Studenter som resterar med hela kursen läser i stället EDAF45 Programvaruutveckling – projekt.

EDAA05 Datorer i system

Läs i stället EDAA35 Utvärdering av programvarusystem.

EDAF10 Objektorienterad modellering och diskreta strukturer

Läs i stället EDAF60 Objektorienterad modellering och design samt EDAA40 Diskreta strukturer i datavetenskap.

ETIA01 Elektronik

Läs nya kursen EITA10 Elektronik. Kontakta kursansvarig för tillgodoräknande av laborationer gjorda i ETIA01.

ETS052 Datorkommunikation

Studenter som resterar med tentamen gör tentamen i EITF45 Datorkommunikation och får den inrapporterad i ETS052. Obs: se kurshemsidan för information om eventuella skillnader i upplägget på kursen.

Studenter som resterar med laboration kontaktar kursansvarig.

Studenter som resterar med hela kursen läser i stället EITF45.

ETSA01 Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling – metodik

Studenter som resterar med något av delproven gör respektive delprov i ETSA02 (som ges för C-programmet) och får det in-rapporterat i ETSA01.

Studenter som resterar med hela kursen läser i stället ETSA02.

ETSA05 Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling - samhällsaspekter

Läs istället ETSF25 Affärsdriven programvaruutveckling.
ETSF25 överlappar ETSA05 och ETSF01 och därför kan dessa inte tas med i examen tillsammans med ETSF25.

ETSF01 Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling - ekonomi och kvalitet

Läs istället ETSF25 Affärsdriven programvaruutveckling.
ETSF25 överlappar ETSA05 och ETSF01 och därför kan dessa inte tas med i examen tillsammans med ETSF25.

FAFF25 Fysik

Har du gjort allt i FAFF25 utom tentamen eller laborationer i fotonikdelen så kan du göra klart FAFF25 genom att delta och tentera i FAFA60. Har du andra delar av FAFF25 efter dig så gäller nedanstående:

Läs istället FAFA60 Fotonik samt FMIF45 Hållbarhet och resur-sanvändning med perspektiv på informations- och kommunikat-ionsteknik.

Studenter som fullgjort delproven 0309 eller 0313+0513 i kursen FAFF25 kan få detta tillgodoräknat av programledningen som FAFA60 (kontakta programplaneraren).

Studenter som fullgjort ett av delproven 0313 eller 0513 i kursen FAFF25 kan få detta tillgodoräknat som del av FAFA60 (kon-takta kursansvarig).

Studenter som fullgjort andra delprov inom FAFF25 kan inte räkna in dessa i sin examen (förtydligande: hela termodynamiken plus hållbarhetsprojektet måste vara godkända för att kunna ingå i examen inom FAFF25).

FMAA01 Endimensionell analys

Kursen ges för andra program.

Bilderna från informationsmötet om examensarbete 2017-04-04

Du hittar bilderna från informationsmötet 2017-04-04 här.

SER Prize

SER, Sveriges Elektro- och Dataingenjörers Riksförening, www.ser.se, utlyser härmed 2017 års SER-priser för att tydliggöra de svenska elektro/data/IT-ingenjörernas viktiga arbete att främja den tekniska utvecklingen i Sverige.
Det stora priset, SER Prize, tilldelas en individ eller en grupp av individer för en förtjänstfull ingenjörsgärning som fått sitt genombrott de senaste åren. Det andra priset, SER Junior Prize, tilldelas den teknolog/doktorand som bedöms gjort årets bästa exjobb/avhandling.
Priserna kommer att delas ut i samband med SERs höstmöte i oktober 2017.

Förutom äran och uppmärksamheten kommer SER-pristagarna att få motta ett fysiskt pris och en check på 20.000 kr för SER Prize respektive 10.000 kr för SER Junior Prize. Pristagarna bjuds även in till Stockholm för att presentera sina vinnande bidrag på SERs årsmöte. I priset ingår också en prismiddag med delar av SERs styrelse och andra intressenter.

Nomineringen är öppen - vem som helst kan nominera sig själv eller sitt företag/sin organisation. Man kan även nominera valfria personer till de båda SER-priserna. Nomineringar skall vara inne senast 2017-09-01.

Nominera till SER Prize här.
Nominera till SER Junior Prize här.
Eller till madeleine.bengtsar@ser.se

Madeleine Bengtsar, SER-styrelsen
Prisansvarig SER Prize 2017

Information om förändringar på Datateknik

Med början läsåret 2015/2016 kommer det obligatoriska blocket på D-programmet att läggas om. En del kurser kommer att läggas ner och nya kommer i stället, en del kurser byter årskurs och/eller läsperiod. Omläggningen har diskuterats i programledningen och sedan beslutats i utbildningsnämnden. I båda organen ingår representanter för D-sektionen.

För dig som student gäller att du ska läsa de kurser som hör till din årskull, d v s obligatoriskt för dig är kurserna som ligger i årskurs 1 det året du blir antagen till årskurs 1, kurserna som ligger i årskurs 2 året därpå o s v. Är osäker på vilken årskull du ska följa, eller vilka kurser som är obligatoriska för just dig, kan du fråga studievägledaren eller programplaneraren.

Det ges alltid tillfälle för omtentamen när en kurs läggs ner, men oftast inte mer än två tillfällen. Om man inte är godkänd när det inte längre finns möjlighet att tentera eller på annat sätt slutföra kursen måste man läsa någon annan kurs i stället. I utbildningsplanerna för 2016/2017 o s v kommer det att skrivas in vilka kurser som ska läsas som ersättning för de nerlagda kurserna.

Om du har godkända delpoäng i en kurs som inte längre kan avslutas så kan du inte räkna med de poängen i din examen. Där kan endast helt avslutade kurser ingå.

Följande kurser gavs sista gången 2014/2015:
EDAA05 Datorer i system
ETIA01 Elektronik
ETSA01 Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling – metodik
FMAA01 Endimensionell analys ges sista gången för D men finns kvar på BME och M.
 
Följande kurser ges sista gången 2015/2016:
ETS052 Datorkommunikation
EDAF10 Objektorienterad modellering och diskreta strukturer
EDA260 Programvaruutveckling i grupp – projekt
ETSA05 Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling – samhällsaspekter.


Följande kurser ges sista gången 2016/2017:
FAFF25 Fysik
ETSF01 Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling – ekonomi och kvalitet.

Listan över kurser tyder på en större förändring än vad som faktiskt sker. Flera av kurserna ovan ersätts av andra liknande kurser. Exempelvis kommer Endimensionell analys att läsas på en läsperiod i stället för två, innehållet i OMD planeras att splittras upp på två separata kurser, och PVG planeras att utökas något.

Preliminär läro- och timplan för läsåret 2017/2018.

Preliminärt obligatoriskt block för kull D15.


Preliminärt obligatoriskt block för kull D16.

Om det är något som är oklart, om du har frågor kring det här så är du välkommen att höra av dig till oss i den 
operativa programledningen

ltharticleend