lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Aktuellt Datateknik

ltharticlebegin

Förändringar inför läsåret 2018/19

Nytt 2018-04-25: Kursplanen för examensarbete uppdateras. Från och med läsåret 18/19 måste alla studenter ha klarat det obligatoriska blocket för att få påbörja examensarbetet, den generella dispensen för kull H11 och äldre är borttagen. Det är också förtydligat att poängkravet på minst 240 hp, varav minst 30 hp på A-nivå, gäller helt avslutade kurser.

Nytt 2018-03-14: EDAN35 Högpresterande datorgrafik ställs in läsåret 2018/19.

Sammanfattning av planerade förändringar på D.

Preliminär läro- och timplan för 2018/19

Övergångsbestämmelser för obligatoriska kurser

Övergångsbestämmelser tillämpas då det inte längre är möjligt att slutföra nerlagda obligatoriska kurser. I de fall ersättningskurserna omfattar färre högskolepoäng än de ursprungliga kurserna läses resterande högskolepoäng inom programmets valfria kurser.

För nedlagda obligatoriska kurser finns följande övergångsbestämmelser:

EDA016 Programmeringsteknik
Studenter som resterar med tentamen tenterar i stället EDAA50 och får resultatet inrapporterat på EDA016.

Studenter som resterar med en enstaka laboration kontaktar institutionen för besked om det finns möjlighet att göra laborationen i en annan kurs.

Studenter som resterar med både tentamen och laborationer läser i stället EDAA45.

EDA260 Programvaruutveckling i grupp - projekt
Studenter som resterar med något av delproven gör motsvarande delprov i EDAF45 och får det inrapporterat i EDA260.

Studenter som resterar med hela kursen läser i stället EDAF45 Programvaruutveckling – projekt.

EDAA05 Datorer i system
Läs i stället EDAA35 Utvärdering av programvarusystem.

EDAF10 Objektorienterad modellering och diskreta strukturer
Läs i stället EDAF60 Objektorienterad modellering och design samt EDAA40 Diskreta strukturer i datavetenskap.

ETIA01 Elektronik
Läs nya kursen EITA10 Elektronik. Kontakta kursansvarig för tillgodoräknande av laborationer gjorda i ETIA01.

ETS052 Datorkommunikation
Studenter som resterar med tentamen gör tentamen i EITF45 Datorkommunikation och får den inrapporterad i ETS052. Obs: se kurshemsidan för information om eventuella skillnader i upplägget på kursen.

Studenter som resterar med laboration kontaktar kursansvarig.

Studenter som resterar med hela kursen läser i stället EITF45.

ETSA01 Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling – metodik
Studenter som resterar med något av delproven gör respektive delprov i ETSA02 (som ges för C-programmet) och får det in-rapporterat i ETSA01.

Studenter som resterar med hela kursen läser i stället ETSA02.

ETSA05 Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling - samhällsaspekter
Läs istället ETSF25 Affärsdriven programvaruutveckling.
ETSF25 överlappar ETSA05 och ETSF01 och därför kan dessa inte tas med i examen tillsammans med ETSF25.

ETSF01 Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling - ekonomi och kvalitet
Läs istället ETSF25 Affärsdriven programvaruutveckling.
ETSF25 överlappar ETSA05 och ETSF01 och därför kan dessa inte tas med i examen tillsammans med ETSF25.

FAFF25 Fysik
Den enda delen av FAFF25 Fysik (11 hp) som fortfarande går att avsluta är fotonikdelen. Saknar du godkänt resultat på tentan eller godkända laborationer kan du göra detta i kursen FAFA60 Fotonik (5 hp) och få det inrapporterat som en del av FAFF25. Om du är godkänd på termodynamiken och projektet sedan tidigare får du då slutbetyg i FAFF25 och den kursen ingår i din examen. Kontakta institutionen för anmälan till både laborationer och tentamen.

Om du saknar godkänt resultat i termodynamiken eller projektet kan du inte längre avsluta hela FAFF25. I examen byts den kursen då mot FAFA60 Fotonik (5 hp) samt FMIF45 Hållbarhet och resursanvändning med perspektiv på IKT (4 hp), och de två kurserna blir obligatoriska i stället för FAFF25 Fysik (11 hp). Skillnaden på 2 hp fyller du med valfria poäng inom programmet. FAFA60 tillgodoräknas från fotonikdelen i FAFF25 när den är godkänd, FMIF45 är en ny kurs som du måste läsa.

FMIF45 ges i läsperiod 3-4, får du inte upp den som anmälningsalternativ i Studentportalen så vänd dig till studievägledaren eller programplaneraren INNAN anmälningstiden går ut.

Om du har tagit enstaka poäng i FAFF25 för lab/tentamen i termodynamik och/eller projektet så kan de tyvärr inte räknas in i din examen. Exempel: Du är inte godkänd på tentamen i termodynamik men har 1 hp för laboration i termodynamik och 3 hp för projektet. Dessa 4 hp kan tyvärr inte räknas in i din examen. 

FMAA01 Endimensionell analys
Kursen ges för andra program.

Bilderna från informationsmötet om examensarbete 2017-04-04

Du hittar bilderna från informationsmötet 2017-04-04 här.

Information om förändringar på Datateknik

Med början läsåret 2015/2016 kommer det obligatoriska blocket på D-programmet att läggas om. En del kurser kommer att läggas ner och nya kommer i stället, en del kurser byter årskurs och/eller läsperiod. Omläggningen har diskuterats i programledningen och sedan beslutats i utbildningsnämnden. I båda organen ingår representanter för D-sektionen.

För dig som student gäller att du ska läsa de kurser som hör till din årskull, d v s obligatoriskt för dig är kurserna som ligger i årskurs 1 det året du blir antagen till årskurs 1, kurserna som ligger i årskurs 2 året därpå o s v. Är osäker på vilken årskull du ska följa, eller vilka kurser som är obligatoriska för just dig, kan du fråga studievägledaren eller programplaneraren.

Det ges alltid tillfälle för omtentamen när en kurs läggs ner, men oftast inte mer än två tillfällen. Om man inte är godkänd när det inte längre finns möjlighet att tentera eller på annat sätt slutföra kursen måste man läsa någon annan kurs i stället. I utbildningsplanerna för 2016/2017 o s v kommer det att skrivas in vilka kurser som ska läsas som ersättning för de nerlagda kurserna.

Om du har godkända delpoäng i en kurs som inte längre kan avslutas så kan du inte räkna med de poängen i din examen. Där kan endast helt avslutade kurser ingå.

Följande kurser gavs sista gången 2014/2015:
EDAA05 Datorer i system
ETIA01 Elektronik
ETSA01 Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling – metodik
FMAA01 Endimensionell analys ges sista gången för D men finns kvar på BME och M.
 
Följande kurser ges sista gången 2015/2016:
ETS052 Datorkommunikation
EDAF10 Objektorienterad modellering och diskreta strukturer
EDA260 Programvaruutveckling i grupp – projekt
ETSA05 Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling – samhällsaspekter.


Följande kurser ges sista gången 2016/2017:
FAFF25 Fysik
ETSF01 Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling – ekonomi och kvalitet.

Listan över kurser tyder på en större förändring än vad som faktiskt sker. Flera av kurserna ovan ersätts av andra liknande kurser. Exempelvis kommer Endimensionell analys att läsas på en läsperiod i stället för två, innehållet i OMD planeras att splittras upp på två separata kurser, och PVG planeras att utökas något.

Preliminär läro- och timplan för läsåret 2017/2018.

Preliminärt obligatoriskt block för kull D15.


Preliminärt obligatoriskt block för kull D16.

Om det är något som är oklart, om du har frågor kring det här så är du välkommen att höra av dig till oss i den 
operativa programledningen

ltharticleend