lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

This page in English Machine translated, opens in new tab.

Studentenkät

ltharticlebegin

Först ett stort tack till er studenter som fyllt i enkäten!

Sedan 2009 skickar vi varje vårtermin ett antal frågor till studenterna för att mäta kvalitén på vårt arbete och få idéer om hur vi kan förbättra datormiljön. År 2016 utfördes ingen enkät.

Vi använder ett verktyg från företaget Webropol. Det innebär att i mejlen vi skickar ut ligger det en klickbar länk till enkäten.

Vid varje tillfälle skickas enkäten till 20% av program-studenterna. Urvalet är slumpmässigt och svaren kan inte kopplas till personen som svarar.

År Antal utskick Antal svar Svarsprocent Rapport
2009 1045 542 52% Klicka (pdf)
2010 1110 412 37% Klicka här
2011 1021 471 46% Klicka här
2012 1107 392 35% Klicka här
2013 114343138% Klicka här
2014 1165 532 46%

Klicka här

2015 1156 557 48%Klicka här
2017 1125 490 44%Klicka här
2018 1132 484 43%

Vi får också in en hel del fritext-svar som vi inte redovisar här, men som är mycket viktiga för att plocka upp idéer och få en mer detaljerad uppfattning om eventuella problem. 

Vi har använt resultaten bland annat för att trycka på för förbättringar av inneklimatet och för att identifiera var behoven att utöka antalet datorer är störst.

Nedan ett antal diagram som visar resultat från de olika åren. 

I vissa diagram har resultaten normaliserats till ett värde mellan 0 (mycket dåligt) och 1 (mycket bra) där värdet 0,5 innebär en neutral bedömning. Staplarna utgår då ifrån 0,5 för att tydliggöra om resultaten reflekterar en positiv eller negativ bedömning.


I år, 2018, börjar det se ut som att vi i flera avseende har nått en platå och i vissa avseende faktiskt kan se sjunkande resultat. "Supportbemötande" ligger forfarande på en totalt sett hög nivå, men vi kommer att sträva efter att uppnå lika goda resultat som vissa tidigare år.

Observera att 2016 utfördes ingen enkät.

 

 

 

 1. Vad är din samlade uppfattning om nivån på LTH:s studentdator-miljö?
 2. Vilken nivå har student-datormiljön vid LTH jämfört med andra högskolor/universitet som du har erfarenhet av? (Två faktorer sammanvägda; kvalitet och tillgänglighet)
 3. Hur upplevde du den personliga support du fick? (Tre faktorer sammanvägda; lösningsfrekvens, snabbhet, vänlighet).
 4. Indikera hur du upplever datorsalsdatorerna. (Fyra faktorer sammanvägda; tillgång, hastighet, dator fungerar, program fungerar).
 5. Hur upplever du den fysiska miljön i datorsalarna? (Fem faktorer sammanvägda; luftkvalité, temperatur, ergonomi, utrymme, städning).
 6. Hur upplever du den fysiska miljön i datorsalarna? (Endast luftkvalité).

 

Fråga: Indikera hur du upplever datorsalsdatorerna. Markera hur väl påståendet överensstämmer med din upplevelse.
Skala: Aldrig - Alltid

 • Jag hittar en ledig dator
 • Datorerna är snabba
 • Datorerna fungerar
 • Programvarorna fungerar

 Från 2009 till 2017 har andelen uppskattat studeierelaterat datorarbete som studenterna utför i datorsalen minskat från 47% till 36%. 

Andelen studenter som aldrig eller ytterst sällan använder datorsalarna pendlar mellan 1% och 2%.

 • Fråga 1: Hur ofta använder du LTH:s student-datorer under terminstid?
 • Fråga 2: Uppskatta hur mycket utbildnings-datorarbete du utför på egna respektive datorsals-datorer.

 

Fråga: Vilken typ av dator har du tillgång till privat?

 

 

 

 

ltharticleend