lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

This page in English Machine translated, opens in new tab.

Resultat 2011

ltharticlebegin

Enkäten skickades ut vårterminen 2011 (25 mars till 11 april) till 1021 program-studenter vid LTH. Av dessa svarade 471 (46%). För att förstå resultaten kan det vara bra att se pdf-versionen av frågorna.

Vid bedömningsfrågor har samtliga resultat normaliserats till ett värde mellan 0 och 1 där värdet 0,5 innebär en neutral bedömning. T.ex. mitt emellan "Mycket sämre" och "Mycket bättre", eller "Inte alls" och "Helt". Jag har valt att låta staplarna utgå ifrån värdet 0,5 för att tydliggöra om resultaten är positiva eller negativa.

Svaren har delats upp baserat på vilket hus studenterna svarat att de använder datorerna mest i. Vissa studenter har svarat att de aldrig/sällan använder LTH:s studentdatorer.

OBS, när staplar är svarta innebär det att antalet svar är mycket lågt (5 eller färre), tolka de siffrorna mycket försiktigt.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att studenterna bedömde nivån på datormiljön som något över medel (0,59). En närmare analys visar att det som drar ner betyget i första hand är den fysiska miljön, i synnerhet luftkvalité och temperatur.

Medelstudenten utför 47% av sitt utbildningsrelaterade datorarbete på datorsalsdatorerna.

53% använder datorsalsalsdatorerna minst 2 ggr per vecka.

Av fritextkommentarerna framgår med tydlighet att felaktig temperatur och dålig luft är de största problemen i datorsalarna. Därefter kommer en missnöjdhet med utskrifter, både kvalitet och tillgänglighet.

ltharticleend