lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

This page in English Machine translated, opens in new tab.

Resultat 2014

ltharticlebegin

Enkäten skickades ut vårterminen 2014 (15 maj till 16 juni) till 1165 program-studenter vid LTH. Av dessa svarade 532 (46%). För att förstå resultaten kan det vara bra att se pdf-versionen av frågorna.

Vid bedömningsfrågor har samtliga resultat normaliserats till ett värde mellan 0 och 1 där värdet 0,5 innebär en neutral bedömning. T.ex. mitt emellan "Mycket sämre" och "Mycket bättre", eller "Inte alls" och "Helt". Jag har valt att låta staplarna utgå ifrån värdet 0,5 för att tydliggöra om resultaten är positiva eller negativa.

Svaren har delats upp baserat på vilket hus studenterna svarat att de använder datorerna mest i. Vissa studenter har svarat att de aldrig/sällan använder LTH:s studentdatorer.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att studenterna bedömde nivån på datormiljön som något över medel (0,62). En närmare analys visar att det som drar ner betyget i första hand är den fysiska miljön, i synnerhet luftkvalité och temperatur.

 

  • Medelstudenten utför 42% av sitt utbildningsrelaterade datorarbete på datorsalsdatorerna.
  • 49% använder datorsalsalsdatorerna minst 2 ggr per vecka.

 

Av fritextkommentarerna framgår med tydlighet att de största irritationsmomenten är felaktig temperatur och dålig luft i datorsalarna. Därefter kommer en missnöjdhet med funktionen på det trådlösa nätet.

 

OBS, när staplar är svarta innebär det att antalet svar är mycket lågt (färre än 5), tolka de siffrorna mycket försiktigt. Prickade staplar innebär att inga studenter svarade i den kategorin.

ltharticleend