lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

This page in English Machine translated, opens in new tab.

Resultat 2017

ltharticlebegin

Resultat 2017

Enkäten skickades ut vårterminen 2017 (29 mars till 18 april) till 1125 program-studenter vid LTH. Av dessa svarade 490 (44%). För att förstå resultaten kan det vara bra att se pdf-versionen av frågorna.

Vid bedömningsfrågor har samtliga resultat normaliserats till ett värde mellan 0 och 1 där värdet 0,5 innebär en neutral bedömning. T.ex. mitt emellan "Mycket sämre" och "Mycket bättre", eller "Inte alls" och "Helt". Jag har valt att låta staplarna utgå ifrån värdet 0,5 för att tydliggöra om resultaten är positiva eller negativa.

Svaren har delats upp baserat på vilket hus studenterna svarat att de använder datorerna mest i. Vissa studenter har svarat att de aldrig/sällan använder LTH:s studentdatorer.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att studenterna bedömde nivån på datormiljön som något över medel (0,61). En närmare analys visar att det som drar ner betyget i första hand är den fysiska miljön, i synnerhet luftkvalité och temperatur.

Medelstudenten utför 36% av sitt utbildningsrelaterade datorarbete på datorsalsdatorerna. 38% använder datorsalsalsdatorerna minst 2 ggr per vecka.

Av fritextkommentarerna framgår med tydlighet att de största irritationsmomenten är felaktig temperatur och dålig luft i datorsalarna. Därefter kommer en missnöjdhet med funktionen på utskriftsfunktionen, både att det upplevs som krångligt samt att det är för många avbrott.

OBS, när staplar är svarta innebär det att antalet svar är mycket lågt (färre än 5), tolka de siffrorna mycket försiktigt. Prickade staplar innebär att inga studenter svarade i den kategorin.

ltharticleend