lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Internationellt

ltharticlebegin

Lunds universitet och LTH erbjuder sina studenter många möjligheter till internationell erfarenhet inom ramen för sin utbildning. 

Du hittar mer information om utlandsstudier på Internationella avdelningens hemsida:

 

 

Information om tillgodoräknande för nominerade studenter

Det är programledaren som fattar beslut om vika kurser som tillgodoräknas. Är du nominerad till ett utbyte, kan du få ett förhandsbesked om tillgodoräknande.  Stegen är de följande. 

 • Förhandsbesked inför eller i samband med kursstart utomlands: 
  • Skicka in en komplett studieplan (använd mallen nedan) som omfattar dina avklarade studier vid LTH samt dina planerade studier utomlands och efter hemkomst för att ange hur du har tänker att kurserna från utbytet ska ingå i din utbildning. Helhetsbilden ska framgå så att programledningen ska kunna bedöma studieplanen. Bifoga alltid kursplaner på engelska som pdf för kurserna som du vill läsa vid partneruniversitet.
   Programledningen kallar berörda studenter till särskilda informationsinsatser strax inför utresa.
 • Under utbytet:
  • Förhandsbesked under utbytet ges endast i undantagsfall.
 • Vid hemkomst:
  • För att ansöka om tillgodoräknande fyller du i en ansökningsblankett som ska lämnas/skickas in till Sofia Carbonnier, sofia.carbonnier@lth.lu.se, tillsammans med officiella kursplaner på engelska i PDF-format och betygsutdrag/transcript i original eller som kopior (kopior måste vara vidimerade) samt en uppdaterad studieplan. Ansökningsblanketten finns här: Ansökan om tillgodoräknande av hel kurs
 • Nivåbedömning av kurser på avancerad nivå kräver ytterligare underlag i form information över t.ex. utbildningsprogram. Var i ett specifikt utbildningsprogram eller en kurskedja ligger kursen vid partneruniversitet?  Information om förkunskaper till kursen, litteratur och examinationsform är också relevant vid bedömningen.
 • Tänk på att kurser med överlappande innehåll från kurser som du har läst tidigare i utbildningen eller avser att läsa efter hemkomst inte kan tillgodoräknas.


Till den individuella studieplanen vid utbytesstudier ska följande mall användas:

Mall för "Individuell studieplan" för antagna från och med Ht07

Ämnesraden i dina mejl samt studieplanen ska innehålla ditt namn samt utbytesuniversitet och studieperiod (exempel " Karl Karlsson Technische Universität Berlin läsår 16/17")

 

 

ltharticleend