lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Betygsombudsmän

ltharticlebegin

Rättsäkerheten för svenska studenter har stärkts under de senaste åren. LTH har därför infört betygsombudsmän från och med 2006. Deras uppgift är att stödja studenten om hon/han vill få sina betyg omprövade.  

Som student befinner man sig alltid i underläge om man inte är överens med läraren vilket betyg man skall ha. Detta gör att man kan känna olust inför att klaga på betygssättningen. Många studenter känner inte heller till hur ett sådant ärende hanteras. 

Rent formellt kan man inte överklaga betyg eller examinationsformerna, men det finns en lagstadgad rätt att få betygsättningen omprövad. 

En student som ifrågasätter bedömningen av ett prov skall i första hand vända sig till examinator, i andra hand till prefekten. Med tanke på studenternas svaga ställning har LTH:s styrelse ansett att studenter i vissa fall kan behöva hjälp av utomstående, Betygsombudsmännen. 

Betygsombudsmännens uppgift är inte att granska eller ompröva betygen. Detta är alltid examinatorns uppgift. Ombudsmännen skall istället ge råd och stöd till studenten i hans/hennes kontakt med institutionen. 
  
Kontakt 
Du tar kontakt direkt med betygsombudsmännen med epost. Betygsombudsmän vid LTH är: 

Charlotte Malmgren, universitetslektor, charlotte.malmgren@miljo.lth.se

Guido Zacchi, professor, guido.zacchi@chemeng.lth.se

 

Kontakt: betygsombudsman@lth.se  (fungerar ej f n)

ltharticleend