lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Lika villkor för studenter

ltharticlebegin

Likabehandlingsarbetet vid Lunds Tekniska Högskola är en del av vårt arbete som har till uppgift att se till att vår fakultet utgör en väl fungerande arbetsplats och studiemiljö. En likvärdig behandling av alla är en förutsättning för att samtliga studenter ska ha samma villkor för studier, karriärmöjligheter och personlig utveckling. 

Alla sökande och studenter omfattas av lagen om likabehandling i högskolan och enligt diskrimineringslagen är det förbjudet att diskriminera studenter på grund av kön, könsöverskridande identitet, etnicitet, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning, ålder eller funktionsnedsättning.

Det är LTHs rektor som är ansvarig för att likabehandlings- jämställdhets- och mångfaldsarbetet efterlevs. LTHs områdesansvariga och prefekter har det operativa ansvaret för en miljö där diskriminering och trakasserier inte förekommer.

LTH ska vara en högskola för alla och vårt arbete ska genomsyras av:

  • en respekt för människors olikheter
  • en strävan att LTHs regler och normer skalla spegla ett förhållningssätt som präglas av respekt för individen och dess olika förutsättningar
  • att ingen student ska uppleva sig diskriminerad på gruns av kön, könsöverskridande identitet, etnicitet, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning, ålder eller funktionsnedsättning
  • en god och attraktiv studie- och arbetsmiljö
  • en god kvalitet i utbildningen

Lunds tekniska högskola kommer att bedriva arbetet med studenters lika villkor i enlighet med Lunds universitets strategi för lika villkor.

Studiecentrums bibliotek finns hjälpmedel för studenter med läs och skrivsvårigheter.

Teknologkåren hjälper dig som känner dig orättvist eller kränkande behandlad / Teknologkåren helps you if you have been treated unjustly, discriminated or harassed Teknologkåren.

Diskriminerings - och/eller trakasseriärenden vid LTH
En student som anser sig att ha blivit utsatt för trakasserier bör i första hand vända sig till LTHs samordnare för likabehandling eller sin studievägledare. Beroende på ärendets art behandlas ärendet enligt rådande rutiner.

Student eller anställd vid universitetet kan också välja att vända sig direkt till chefen för rektorsämbetets kansli, som har att bedöma var ärendet fortsatt skall handläggas och vilka åtgärder som skall vidtas. Studenter kan dessutom vända sig till respektive studentkår för stöd och hjälp. 

Lagen om likabehandling av studenter förbjuder sedan 2003 diskriminering och kräver att högskolor aktivt arbetar för likabehandling av studenter. Lagen skyddar alla studenter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning.

Har ni frågor, synpunkter eller åsikter om materialet eller något annat, är ni välkomna att höra av er till undertecknad eller respektive ombudmannamyndighet.

 

 

ltharticleend


Kolla mer på www.projekt6.se

LU:s hemsida för studenternas
arbetsmiljö

LU:s hemsida för studenter med
funktionsnedsättning

Diskrimineringsombudsmannen

Största möjliga tystnad
Homo- och bisexuella studenter och deras
erfarenheter av utbildningen vid LU

Som lärare och student är du välkommen att kontakta oss för råd och svar på frågor gällande likabehandling av studenter

Bergman, Ulla
kurator, Studentservice, LTH, Hs 7
Tel: 046-222 37 14,
Ulla.Bergman@lth.lu.se

Hammarlund, Emma
kurator, Studentservice, LTH, Hs 7
Tel: 046-222 72 47
Emma.Hammarlund@lth.lu.se

Nilsson, Jessica
bibliotekarie, kontaktperson för studenter med läs- och skrivsvårigheter
Tel: 046-222 15 52
Jessica.Nilsson@lth.lu.se

Axner, Wiveca
likabehandlingssamordnare
Studentservice, E-huset
Tel: 046-222 92 48
Wiveca.Axner@lth.lu.se

Teknologkåren, studiesocialt ansvarig
ansvarar för utbildningspolitiska frågor samt att förbättra den studiesociala miljön
Tel: 070-418 79 25
sa@tlth.se

Studentombudet vid Lunds universitets studentkårer
Sandgatan 2 (AF-borgen), 4:e vån
studentombudet@lus.lu.se

Du kan även kontakta din programstudie- och karriärvägledare