lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

För lärare och personal

ltharticlebegin

Vad är SI?

Först och främst är det inte bara en metod utan ett förhållningssätt till lärande där inre motivation och nyfikenhet är de centrala drivkrafterna och där tonvikten läggs på ett självstyrt och kollektivt lärande. SI är som framgår av det engelska namnet ett komplement till den ordinarie undervisningen i en kurs. Tanken med SI är att inlärningen av ett ämne förstärks genom utbyte av tankar och idéer mellan studenterna.

Vid LTH är SI-verksamheten knuten till en initiell ”svår” kurs för nybörjarstudenter vid ingenjörsprogrammen. SI sker i möten om ca 5-15 studenter där diskussionen leds av en äldre student. Den äldre studenten skall inte agera lärare utan hjälpa till att klargöra svåra frågeställningar inom ämnet genom att ställa frågor, vara bollplank, initiera arbeten i smågrupper och koordinera presentationer av slutsatser. Den äldre studenten genomgår en inledande SI-ledarutbildning där denne får verktyg att använda under sin sejour som SI-ledare.

Vad är målsättningarna med SI-verksamheten vid LTH?

Först och främst är avsikten att överbrygga skillnaderna i sättet att studera som finns mellan gymnasium och universitetet. Detta för att studenterna skall få en bättre poängproduktion under början av sina studier, med fokus på det kritiska första året. Akademiska stödprogram som SI är viktiga för att få studenterna att stanna kvar vid högre studier. Vid universitet är det mindre tillrättalagt och det krävs mycket mer tid för egenstudier – med andra ord ett större ansvar för sina studier.

Förmågor som behöver utvecklas är bl.a. problemlösningsförmåga, att ställa frågor, förmåga att arbeta i grupp och ta hjälp av varandra samt att presentera/diskutera uppgifter och resultat. Detta tränas redan från starten av studierna i ett lugnt och avslappnat sammanhang genom SI-passen. Dessutom sker det under vägledning av en äldre student som inte är kopplad till bedömning av resultaten i kurserna.

ltharticleend
Sidansvarig: SI