lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English This page in English

Lika villkor för studenter

ltharticlebegin

Likabehandlingsarbetet vid Lunds tekniska högskola är en del av vårt arbete som har till uppgift att se till att vår fakultet utgör en väl fungerande arbetsplats och studiemiljö. En likvärdig behandling av alla är en förutsättning för att samtliga anställda ska ha samma villkor för studier, karriärmöjligheter och personlig utveckling. 

Alla sökande och studenter omfattas av lagen om likabehandling i högskolan och enligt diskrimineringslagen är det förbjudet att diskriminera studenter på grund av kön, könsöverskridande identitet, etnicitet, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning, ålder eller funktionsnedsättning.

Det är LTHs rektor som är ansvarig för att likabehandlings- jämställdhets- och mångfaldsplan upprättas och efterlevs. LTHs prefekter har det operativa ansvaret för en miljö där diskriminering och trakasserier inte förekommer.

LTH ska vara en högskola för alla och vårt arbete ska genomsyras av:

  • en respekt för människors olikheter
  • en strävan att LTHs regler och normer skalla spegla ett förhållningssätt som präglas av respekt för individen och dess olika förutsättningar
  • att ingen student ska uppleva sig diskriminerad på gruns av kön, könsöverskridande identitet, etnicitet, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning, ålder eller funktionsnedsättning
  • en god och attraktiv studie- och arbetsmiljö
  • en god kvalitet i utbildningen

Lunds tekniska högskola kommer att bedriva arbetet med studenters lika villkor i enlighet med Lunds universitets strategi för lika villkor.

Studiecentrums bibliotek finns hjälpmedel för studenter med läs och skrivsvårigheter.

TLTH hjälper dig som känner dig orättvist eller kränkande behandlad / TLTH helps you if you have been treated unjustly, discriminated or harassed Teknologkåren

Handläggningsordning för trakasseriärenden vid LTH
En student som anser sig att ha blivit utsatt för trakasserier bör i första hand vända sig till prefekten vid institutionen. Prefekten, som har ansvar för att förebygga och förhindra att någon medarbetare eller student utsätts för könsrelaterade-, sexuella eller andra trakasserier, skall bedöma om det inträffade är av sådan art att det kan hanteras på institutionen eller om det skall föras vidare. Prefekten skall i det senare fallet kontakta chefen för rektorsämbetets kansli. Prefekten bör vidare överväga om det finns anledning att engagera Företagshälsovården eller Studenthälsan. Prefekten skall också bedöma vilka åtgärder som behöver vidtas vid institutionen för att förhindra fortsatta trakasserier.

Anställd vid fakulteten, som inom ramen för sitt arbete får information om eller annars uppmärksammar att en student kan ha utsatts för trakasserier, bör i första han vidarebefordra uppgiften till prefekt eller motsvarande. Denne skall bedöma om det inträffade är av sådan art att det kan hanteras på institutionen eller föras vidare. I det senare fallet kontaktas chefen för rektorsämbetets kansli, som har att bedöma hur ärendet fortsatt skall handläggas.

Student eller anställd vid universitetet kan också välja att vända sig direkt till chefen för rektorsämbetets kansli, som har att bedöma var ärendet fortsatt skall handläggas och vilka åtgärder som skall vidtas. Studenter kan dessutom vända sig till respektive studentkår för stöd och hjälp. 

Lagen om likabehandling av studenter förbjuder sedan 2003 diskriminering och kräver att högskolor aktivt arbetar för likabehandling av studenter. Lagen skyddar alla studenter oavsett kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.

Har ni frågor, synpunkter eller åsikter om materialet eller något annat, är ni välkomna att höra av er till undertecknad eller respektive ombudmannamyndighet.

Lunds universitets pris avseende insatser för likabehandling av studenter gick år 2005 till LTH och TLTH för den gemensamma phös- och phadderutbildningen.

Motiveringen var: ”Mottagningen av studenter fyller en nyckelfunktion när det gäller såväl Lunds universitets attraktionskraft för nya studerandegrupper som trovärdigheten i universitetets arbete med likabehandling av studenter. Ett utvecklat samarbete mellan universitetet och berörda studentkårer är då nödvändigt. LTH och TLTH har genom sitt nu fleråriga samarbete kring mottagningen av nya studenter tagit väsentliga steg mot en miljö där alla studenter ska känna sig välkomna oavsett funktionshinder, etnicitet, trosuppfattning, kön eller sexuell läggning. Genom utbildning, seminarier och ’kick-off’ aktiviteter skapas i allt bredare grupper en reflekterande hållning till såväl olika studerandegruppers behov som hävdvunna traditioner, till föredöme och inspiration för andra områden och verksamheter vid Lunds universitet.”

ltharticleend

Kolla mer på www.projekt6.se

Likabehandling 2014

Handlingsplan för tillgänglighet 2007- 2008

LU:s hemsida för studenternas
arbetsmiljö

LU:s hemsida för studenter med
funktionshinder

Diskrimineringsombudsmannen

Största möjliga tystnad
Homo- och bisexuella studenter och deras
erfarenheter av utbildningen vid LU

Som lärare och student är du välkommen att kontakta oss för råd och svar på frågor gällande likabehandling av studenter

Bergman, Ulla
kurator, Utbildningsservice, LTH, Hs 7
Tel: 046-2223714,
Ulla.Bergman@kansli.lth.se

Hammarlund, Emma
kurator, Utbildningsservice, LTH, Hs 7
Tel: 046-22227247
Emma.Hammarlund@kansli.lth.se

Jessica Nilsson
bibliotekarie, kontaktperson för studenter med läs- och skrivsvårigheter
Tel: 046-22271552
maria.langh@bibliotek.lth.se

Ryderheim, Bodil, LTH:s kontaktperson för likabehandlingsfrågor
Verksamhetsansvarig, 
Programservice, LTH kansli Hs 7
Tel: 046-2228923
Bodil.Ryderheim@kansli.lth.se

TLTH, Vice Kårordförande, social
ansvarar för studiesociala och utbildningspolitiska frågor
046-540 89 25
vkos@tlth.se

Studentombudet vid Lunds universitets Studentkårer
Sandgatan 2 (AF-borgen), 4:e vån
Petra Holst (Studentombud)
e-post: studentombud@lus.lu.se

Du kan även kontakta din programstudievägledare