lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Studieuppehåll

ltharticlebegin

Studieuppehåll innebär att du gör tillfälligt uppehåll i påbörjade studier på en specifik utbildning som du har för avsikt att återuppta igen vid en senare angiven tidpunkt. För att beviljas studieuppehåll med garanterad plats vid återkomst behöver du kunna styrka särskilda skäl, se nedan. Skulle inte studieuppehåll med garanterad plats beviljas kan det ändå finnas möjlighet att komma tillbaka till utbildningen efter studieuppehåll, men då endast i mån av plats. Kontakta utbildningens studie- och karriärvägledare om du har några frågor.

Anger du ett önskat studieuppehåll exempelvis fr.o.m. höstterminen 2019 och t.o.m. vårterminen 2020 innebär det att du önskar återuppta studierna igen fr.o.m. höstterminen 2020. Du kan anmäla studieuppehåll för max två terminer åt gången. Ansökan bör göras i god tid före studieuppehållet. Kom ihåg att även meddela CSN om ditt studieuppehåll, om du har studiemedel.

Ifylld ansökan kan skickas via e-post till antagningen@lth.lu.se eller lämnas i brevlådan på våning 5 (södra ingången) i E-huset, Ole Römers väg 3 i Lund, alternativt skickas till LTH, Antagningen, Box 118, 221 00 LUND.

Skäl för studieuppehåll

Finns det särskilda skäl som du kan styrka med intyg eller motsvarande, finns det möjlighet att bli beviljad studieuppehåll med garanterad plats på utbildningen, till en angiven tidpunkt. Särskilda skäl för studieuppehåll kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som till exempel vård av barn eller studentfackligt uppdrag.

Vid ansökan ska skälen styrkas enligt följande:

  • Sociala skäl: styrks med personligt brev samt intyg som styrker åberopat skäl.
  • Medicinska skäl: sjukdomstillstånd hos den sökande. Styrks med läkarintyg eller motsvarande.
  • Vård av barn enligt 1 § Föräldraledighetslagen: styrks genom personlig redogörelse samt personbevis för den sökande och barnet.
  • Värnplikts- och civilpliktstjänstgöring och därmed jämförbar tjänstgöring av tvingande karaktär: omfattar både grund- och repetitionsutbildning. Styrks genom kopia på ”Beslut om inskrivning” eller liknande handling där inryckningsdatum framgår.
  • Tidsbegränsad provanställning enligt 12 § lagen (2012:332) om vissa försvarsmaktanställningar eller tjänstgöring i Försvarsmakten för den som är anställd som tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldat eller sjöman enligt denna lag. Styrks genom anställningsavtal.
  • Studentfackliga uppdrag: uppdraget och dess omfattning styrks av studentkår.
  • Uppskjuten ledighet enligt Lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning SFS 1974:981. Styrks genom beslut av arbetsgivaren att ej medge begärd ledighet.

Ett avslag på anmälan om studieuppehåll (gällande garanterad plats) är möjligt att överklaga hos Överklagandenämnden för högskolan.

Läs mer om studieuppehåll i Lunds universitets antagningsordning.

Återkomst till studierna

När du planerar att återvända till programstudier måste du innan terminsstart göra kursanmälan, detta gör du enligt den information som finns på www.student.lth.se. Där hittar du även öppettiderna för kursanmälan. Tänk på att du inför t.ex. höstterminen måste göra kursanmälan redan i maj månad! Återupptas inte studierna direkt efter att studieuppehållet löpt ut betraktas det som att studierna har avbrutits. För återkomst till fristående kurs kontakta respektive institution senast den 15/4 inför en hösttermin och senast den 15/10 inför en vårtermin.

ltharticleend