Utbildningsplan Masterutbildning i Hållbar stadsgestaltning 21/22

 • Programkod: TASUD
 • Omfattning: 120 högskolepoäng
 • Tillträdesnivå: Avancerad nivå
 • Beslutsfattare: Programledning A
 • Utbildningsplanens giltighet: 2021/2022
 • Utbildningsplanen fastställd: 2021-02-16

Förutom utbildningsplanen för denna utbildning gäller även gemensamma föreskrifter och information för LTH.


1.1 Syfte

Den internationellt inriktade masterutbildningen syftar till att utveckla studentens kunskaper, färdigheter och värderingsförmåga inom hållbar stadsgestaltning. Utbildningen syftar till att möta behovet av stadsgestaltare som

 • utifrån en humanistisk värdegrund bidrar med avancerad designkompetens i urbana förändringsprocesser på en nationell och internationell arena,
 • initierar och genomdriver stadsutveckling med inriktning mot långsiktigt hållbara stadsmiljöer,
 • utvecklar yrkets grundläggande konstnärliga förståelse och förhållningssätt mot en profilerad yrkeskompetens i hållbar urban gestaltning.

Nedanstående förväntade läranderesultat syftar till att säkerställa utbildningens inriktning och genomförande i enlighet med dessa syften.

1.2   Mål för masterexamen

(Högskoleförordningen 1993:100)

Kunskap och förståelse

För masterexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga

För masterexamen skall studenten

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För masterexamen skall studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

1.3   Särskilda mål för masterexamen i arkitektur

För masterexamen i arkitektur med fördjupning i hållbar stadsgestaltning ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta med hållbar stadsgestaltning.

Kunskap och förståelse

För masterexamen ska studenten

 • visa kunskap om och förståelse för den urbana gestaltningens roll i en långsiktigt hållbar samhällsutveckling,
 • visa fördjupad metodkunskap rörande planerings- och gestaltningsprocesser i urbana strukturer, och
 • visa väsentligt fördjupad insikt i internationellt forsknings- och utvecklingsarbete rörande urban design och hållbar stadsutveckling.

Färdighet och förmåga

För masterexamen ska studenten

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap om långsiktig hållbarhet i komplexa urbana gestaltnings- och planeringsprocesser,
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, analysera, bedöma och hantera urbana problem och formulera relevanta förändringsstrategier,
 • visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade designuppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt, skriftligt och i visuella framställningar klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och förslag i dialog med olika kompetenser och brukare,
 • visa förmåga att planera och gestalta stadsstrukturer på flera strategiska nivåer, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete inom det urbana planerings- och gestaltningsområdet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För masterexamen ska studenten

 • visa förmåga att inom det urbana planerings- och gestaltningsområdet göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa medvetenhet om den urbana planeringens avgörande påverkan på människors livsmiljö samt medvetenhet om etiska aspekter på forskning och utveckling rörande urban miljö, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

1.4   Fortsatta studier

Efter avlagd examen på avancerad nivå har studenten grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

Masterutbildningens första tre terminer består av kurser som också utgör valbara fördjupningskurser inom arkitektprogrammet. Varje termin läses en gestaltningsinriktad projektkurs om 15 hp integrerat med en teoretisk fördjupningskurs om 7,5 hp, parallellt med en orienterande kurs om 7,5 hp, inom samma ämnesområde. Av programmets 90 kurspoäng utgörs 52,5 hp av obligatoriska kurser och 37,5 hp av alternativobligatoriska kurser inom programmet.

2.1   Kurser

Kurser som ingår i programmet listas i läro- och timplanen.

3.1   Behörighetskrav

Avlagd examen i arkitektur, landskapsarkitektur, fysisk planering eller stadsgestaltning. En digital portfölj med egenhändigt utförda arbeten inom området som klart visar att den sökande har goda förutsättningar för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Engelska 6.

4.1 Examenskrav

För examen ska studenten ha fullgjort 120 hp i ingående kurser, varav examensarbete om 30 hp ska ingå. Andelen kurspoäng på avancerad nivå ska uppgå till minst 75 hp, examensarbetet inkluderat.

4.1.1 Examensarbete

Examensarbetet får tidigast påbörjas då 76 högskolepoäng, som kan ingå i examen, har slutförts. Examensarbeten inom programmet listas i läro- och timplanen.

4.2 Examensbevis och examensbenämning

När examenskraven är uppfyllda har studenten rätt att ansöka om examensbevis för Masterexamen i arkitektur. Huvudområde: Arkitektur med fördjupning i hållbar stadsgestaltning. Degree of Master of Science (120 credits) in Architecture. Main field of study: Architecture with specialisation in Sustainable Urban Design.

5.1 Terminsindelning

För masterprogrammet i hållbar stadsgestaltning gäller terminstider utan läsperiodsindelning. Detta innebär att undervisningen läggs ut under hela terminstiden.

5.2 Fältövningar

Studieresor, inventeringar, uppmätningar, miljöstudier med mera ingår i undervisningen som en förutsättning för övningsarbetet.

5.3 Studieportfölj

Varje student ska under sin utbildning samla sina ritningar och annat material i en särskild studieportfölj som ska finnas till hands vid examination.

Sidansvarig:  | 2021-03-11