Utbildningsplan Masterutbildning i Industridesign 21/22

 • Programkod: TAIDE
 • Omfattning: 120 högskolepoäng
 • Tillträdesnivå: Avancerad nivå
 • Beslutsfattare: Programledning ID
 • Utbildningsplanens giltighet: 2021/2022
 • Utbildningsplanen fastställd: 2021-02-18

Förutom utbildningsplanen för denna utbildning gäller även gemensamma föreskrifter och information för LTH.


1.1 Syfte

Design är en kreativ och intellektuell verksamhet som ifrågasätter, utformar och åskådliggör föremål, system och interaktioner. Design är djupt inbäddat i kulturella kontexter. Idag kan nästan vilken frågeställning som helst bli föremål för designprocesser.

Den internationella masterutbildningen erbjuder studenterna en miljö där de kan växa och utveckla sina individuella färdigheter och sina egna ställningstaganden för att bli mästare inom sitt framtida yrke.

Fördjupning inom konstnärliga, sociologiska och tekniska sammanhang och teorier ökar studenternas kreativa och intellektuella flexibilitet. Genom tillämpning av tidigare förvärvade kompetenser planerar, visualiserar och implementerar studenterna strategier och koncept för nya produkter och tjänster. Som designers kommer de att ansvara för att ta fram system och tillika få dem att fungera.

Den internationella masterutbildningen ger förutsättningar att förvärva den kunskap och de verktyg som krävs för tvärvetenskapligt samarbete, ledarskap och medverkan i grupper som hanterar komplexa uppgifter och situationer. Som framtida designers kommer studenterna få nyckelroller i etiska systemomvandlingar som bidrar till långsiktig hållbar utveckling.

1.2   Mål för konstnärlig masterexamen

(Högskoleförordningen 1993:100)

Kunskap och förståelse

För konstnärlig masterexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom design, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa förtrogenhet med metod och processer för att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer inom designområdet.

Färdighet och förmåga

För konstnärlig masterexamen skall studenten

 • visa förmåga att självständigt och kreativt kunna formulera nya frågor och bidra till kunskapsutvecklingen, lösa mer avancerade problem, utveckla nya och egna uttryckssätt samt kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt inom design,
 • visa förmåga att med ett utvecklat personligt uttryck skapa och förverkliga egna konstnärliga idéer, självständigt identifiera, formulera och lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga problem samt planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att såväl i nationella som internationella sammanhang, muntligt och skriftligt eller på annat sätt klart redogöra för och diskutera sin verksamhet och konstnärliga frågeställningar i dialog med olika grupper, och
 • sådan färdighet och kunskap som fordras för att självständigt verka i arbetslivet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För konstnärlig masterexamen skall studenten

 • visa förmåga att inom designområdet göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa insikt om konstens roll i samhället, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

1.3 Fortsatta studier

Efter avlagd examen på avancerad nivå har studenten grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

2.1 Kurser

I läro- och timplanen för masterutbildningen anges obligatoriska kurser.

3.1 Behörighetskrav

Avlagd examen med relevans till den sökta utbildningen. En digital portfölj med egenhändigt utförda arbeten inom området som klart visar att den sökande har goda förutsättningar att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Engelska 6.

4.1 Examenskrav

Examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng i ingående kurser, varav examensarbete om 30 högskolepoäng skall ingå. Andelen kurspoäng på avancerad nivå skall uppgå till minst 75 högskolepoäng, examensarbetet inkluderat.

4.1.1 Examensarbete

Examensarbeten inom programmet listas i lär- och timplanen.

4.2 Examensbevis och examensbenämning

När examenskraven är uppfyllda har studenten rätt att ansöka om examensbevis för Konstnärlig masterexamen i design. Huvudområde: Industridesign. Degree of Master of Fine Arts (120 credits) in Design. Main Field of Study: Industrial Design.

Sidansvarig:  | 2021-03-15