Utbildningsplan Masterutbildning i Katastrofriskhantering och klimatanpassning

 • Programkod: TAKAK
 • Omfattning: 120 högskolepoäng
 • Tillträdesnivå: Avancerad nivå
 • Beslutsfattare: Programledning BI/RH
 • Utbildningsplanens giltighet: 2021/2022
 • Utbildningsplanen fastställd: 2021-02-15

Förutom utbildningsplanen för denna utbildning gäller även gemensamma föreskrifter och information för LTH.


1.1 Syfte

Utbildningen har en internationell inriktning och syftar till att ge studenterna en övergripande kunskap om och praktiska färdigheter i katastrofriskhantering, klimatanpassning och kapacitetsutveckling så att de kan bidra till att bygga upp ett mer motståndskraftigt och hållbart samhälle. Syftet är att ge behörighet för såväl yrkesverksamhet inom området som fortsatta studier på forskarnivå.

Utbildningen i katastrofriskhantering och klimatanpassning syftar till att möta behovet av kompetent personal som kan

 • främja samhällelig motståndskraft genom att använda begrepp, metoder och verktyg inom katastrofriskhantering och klimatanpassning
 • använda och bidra till forskning på området
 • arbeta med kapacitetsutveckling inom katastrofriskhantering och klimatanpassning på lokal, nationell och internationell nivå.

1.2 Mål för masterexamen

(Högskoleförordningen 1993:100)

Kunskap och förståelse

För masterexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga

För masterexamen skall studenten

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För masterexamen skall studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

1.3 Särskilda mål för teknologie masterexamen i katastrofriskhantering och klimatanpassning

Kunskap och förståelse

För masterexamen skall studenten

 • genom fördjupad kunskap inom katastrofriskhantering, klimatanpassning och kapacitetsutveckling visa kunskap om och förståelse för vikten av samhällelig motståndskraft för hållbar utveckling,
 • visa kunskap om och förståelse för hur olika förändringsprocesser, t ex klimatförändring, befolkningsutveckling och samhällets ökande komplexitet, påverkar katastrofrisken och hur vi kan hantera den,
 • visa kunskap och insikt om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete inom katastrofriskhantering och klimatanpassning, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom katastrofriskhantering och klimatanpassning.

Färdighet och förmåga

För masterexamen skall studenten

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap om faror, sårbarhet, kapacitet och förändringsprocesser samt kunna värdera och hantera sambanden mellan dem även med begränsad information,
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågor, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar samt att utvärdera detta arbete,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i mångvetenskapligt forsknings- och utvecklingsarbete inom katastrofriskhantering och klimatanpassning eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet för att uppnå ett motståndskraftigt och hållbart samhälle.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För masterexamen skall studenten

 • visa förmåga att göra bedömningar inom katastrofriskhantering och klimatanpassning med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

1.4 Fortsatta studier

Efter avlagd examen på avancerad nivå har studenten grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

Mastersprogrammet består av obligatoriska kurser med omfattning 75 högskolepoäng och alternativobligatoriska/valfria kurser på 15 högskolepoäng samt ett examensarbete på 30 högskolepoäng som ska avspegla utbildningen i dess helhet.

2.1 Kurser

Kurser som ingår i programmet listas i läro- och timplanen. Utöver dessa har studenten rätt att räkna in kurser om 7,5 hp i svenska språket (som anordnas av Lunds universitet för utbytesstudenter).

3.1 Behörighetskrav

Avlagd examen med relevans till den sökta utbildningen. Engelska 6.

4.1 Examenskrav

För examen skall studenten ha fullgjort 120 högskolepoäng i ingående kurser varav examensarbete skall ingå med 30 högskolepoäng. Andelen kurspoäng på avancerad nivå skall uppgå till minst 90 högskolepoäng, examensarbetet inkluderat.

4.1.1 Examensarbete

Examensarbetet får tidigast påbörjas då 75 högskolepoäng, som kan ingå i examen, har slutförts. Examensarbeten inom programmet listas i lär- och timplanen.

4.1.2 Övergångsbestämmelser för obligatoriska kurser

Övergångsbestämmelser tillämpas då det inte längre är möjligt att slutföra nerlagda obligatoriska kurser. I de fall ersättningskurserna omfattar färre högskolepoäng än de ursprungliga kurserna läses resterande högskolepoäng inom programmets valfria kurser.

4.2 Examensbevis och examensbenämning

När examenskraven är uppfyllda har studenten rätt att ansöka om examensbevis för Teknologie masterexamen. Huvudområde: Katastrofriskhantering och klimatanpassning. Degree of Master of Science (120 credits).  Main Field of Study: Disaster Risk Management and Climate Change Adaptation.

Sidansvarig:  | 2021-03-11