Utbildningsplan Masterutbildning i Logistik och styrning av försörjningskedjor 21/22

 • Programkod: TALSF
 • Omfattning: 120 högskolepoäng
 • Tillträdesnivå: Avancerad nivå
 • Beslutsfattare: Programledning I
 • Utbildningsplanens giltighet: 2021/2022
 • Utbildningsplanen fastställd: 2021-02-18

Förutom utbildningsplanen för denna utbildning gäller även gemensamma föreskrifter och information för LTH.


1.1   Syfte

Den internationellt inriktade masterutbildningen syftar till att utveckla kunskaper, färdigheter och kompetens inom området logistik och styrning av försörjningskedjor.

1.2   Mål för masterexamen

(Högskoleförordningen 1993:100)

Kunskap och förståelse

För masterexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga

För masterexamen skall studenten

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För masterexamen skall studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

1.3   Särskilda mål för teknologie masterexamen i logistik och styrning av försörjningskedjor

Det övergripande målet med mastersutbildningen är att utbilda och utveckla studenter som med avancerad och professionell kompetens kan leda och styra framtidens försörjningskedjor. Detta görs genom att ge dem både gedigen teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet och tillämpningar. Utbildningen skall förbereda studenterna, och utveckla deras professionella färdigheter, så att de kan få en framgångsrik karriär inom logistik och styrning av försörjningskedjor (Logistics and Supply Chain Management (L&SCM)).

Mer specifikt syftar programmet till att:

 • Erbjuda djup kunskap och specialiserad expertis i de principer, processer, funktioner, praxis, teknologier, verktyg och metoder som kännetecknar L&SCM.
 • Tillhandahålla ett holistiskt ramverk för L&SCM utbildning genom att kombinera kvalitativa och kvantitativa ansatser, metoder och verktyg.
 • Etablera hög relevans för L&SCM praxis genom att tillhandahålla ramverk, verktyg och metoder av tillämpad teori för att lösa de reella problem och frågor som professionen möter, och stödja deras framtida roll som förändringsagenter.
 • Tillhandahålla ett ramverk för studenter för att utveckla ämnesspecifika färdigheter, t.ex. att använda framväxande teknologier och applikationer, såväl som att tillämpa speciella tekniker för beslutsfattande.
 • Tillhandahålla ett ramverk så att studenter kan utveckla överförbara professionella och forskningsorienterade färdigheter.

Kunskap och förståelse

För masterexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom logistik och styrning av försörjningskedjor (L&SCM), inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området (t.ex. materialhantering, inköp, produktions- och lagerstyrning, distribution/transport, logistik, SCM, förpackning och deras integration i olika processer) samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa fördjupad metodkunskap inom L&SCM,
 • förstå och kunna tillämpa principer, processer, praxis och verktyg inom L&SCM, och
 • förstå ömsesidigt beroende mellan olika funktionella områden (både inom SCM och t.ex. materialhantering, inköp, produktions- och lagerstyrning, distribution/transport, logistik, förpackning etc. och till andra områden som t.ex. produktutveckling och finans) och hur prestationer inom ett område påverkar och påverkas genom en integrerad och holistisk SCM.

Färdighet och förmåga

För masterexamen skall studenten

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer inom L&SCM även med begränsad information,
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar inom L&SCM, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet (t.ex. färdigheter i litteraturstudier, formulera forskningsfrågor, forskningsmetodik, datainsamling/analystekniker/simulering, kunskapsspridning samt förändringsarbete).

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För masterexamen skall studenten

 • visa förmåga att inom L&SCM göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används,
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling, och
 • uppskatta förtjänster med att samarbeta med praktiker och lösa problem som är relevanta för industrin samt samhället i stort.

1.4   Fortsatta studier

Efter avlagd examen på avancerad nivå har studenten grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

Mastersprogrammet är multidisciplinärt till sin natur (t.ex. materialhantering, inköp, produktions- och lagerstyrning, distribution/transport, logistik, SCM, förpackning) och skall ge både ett holistiskt perspektiv som funktionellt orienterade färdigheter. Viktiga aspekter i programmet är att ge:

 • Kontextuell kunskap relaterat till L&SCM i en föränderlig omgivning, och ge både ett lokalt och globalt perspektiv.
 • Tematisk kunskap och färdighet rörande koncept, teorier, metoder och verktyg för att kunna fatta beslut rörande L&SCM.
 • Processrelaterad kunskap och färdigheter för att stödja utveckling av L&SCM.
 • Systemperspektiv, t.ex. kunskap och färdigheter i att förstå och leda komplexa och ömsesidigt beroende faktorer och processer inom L&SCM.

Mastersprogrammet omfattar åtta (8) obligatoriska kurser och ett (1) obligatoriskt examensarbete. Vidare finns en möjlighet att genom de valbara kurserna endera utöka sin bredd, eller fokusera inom ett utvalt område. Programmet inleds med en obligatorisk kurs som skall ge gemensamma fundamenta för studenterna, och innan det avslutande examensarbetet ges en obligatorisk kurs som ger kunskaper i forskningsmetodik och projektledning.

Programmets arbetar med aktivt samarbete med företag och andra organisationer, genom t.ex. gästföreläsningar och olika inlämningsuppgifter kopplade till företag. Programmet utnyttjar ett flertal olika undervisningsmetoder, och försöker få studenterna att tillsammans diskutera och reflektera över L&SCM genom att dem gemensamma upplevelser och erfarenheter.

2.1 Kurser

Kurser som ingår i programmet listas i läro- och timplanen. Utöver dessa har studenten rätt att räkna in kurser om 7,5 hp i svenska språket (som anordnas av Lunds universitet för utbytesstudenter).

3.1 Behörighetskrav

Avlagd kandidatexamen med inriktning mot industriell ekonomi, maskinteknik eller motsvarande. Den sökande måste ha fullgjort en kurs i dataprogrammering, en matematiskt orienterad kurs i statistik/sannolikhetslära samt en kurs i logistik, produktionsekonomi eller supply chain management. Engelska 6.

4.1 Examenskrav

För examen skall studenten ha fullgjort 120 högskolepoäng i ingående kurser varav examensarbete skall ingå med 30 högskolepoäng. Andelen kurspoäng på avancerad nivå skall uppgå till minst 75 högskolepoäng, examensarbetet inkluderat.

4.1.1 Examensarbete

Examensarbeten på programmet listas i lär- och timplanen.

4.2 Examensbevis och examensbenämning

När examenskraven är uppfyllda har studenten rätt att ansöka om examensbevis för Teknologie masterexamen. Huvudområde: Logistik och styrning av försörjningskedjor. Degree of Master of Science (120 credits). Main Field of Study: Logistics and Supply Chain Management.

Sidansvarig:  | 2021-03-11