Utbildningsplan Masterutbildning inom Energi- och miljöeffektiva byggnader 21/22

 • Programkod: TAEMB
 • Omfattning: 120 högskolepoäng
 • Tillträdesnivå: Avancerad nivå
 • Beslutsfattare: Programledning V
 • Utbildningsplanens giltighet: 2021/2022
 • Utbildningsplanen fastställd: 2020-12-03

Förutom utbildningsplanen för denna utbildning gäller även gemensamma föreskrifter och information för LTH.


1.1   Syfte

Den internationellt inriktade masterutbildningen syftar till att utveckla kunskaper, färdigheter och kompetens inom området energi- och miljöeffektiva byggnader i kalla klimat. Detta inkluderar utformning vid nybyggnation eller renovering för att uppnå energieffektiva byggnader i relation till förnybar energitillförsel med hänsyn till arkitektur, miljö, brukarnas beteende och behov, deras hälsa och välbefinnande samt den totala ekonomin. Samhället och industrin har behov av professionella med kompetens inom alla dessa aspekter och som har ett systemtänkande.

1.2   Mål för masterexamen

(Högskoleförordningen 1993:100)

Kunskap och förståelse

För masterexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga

För masterexamen skall studenten

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För masterexamen skall studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

1.3   Särskilda mål för teknologie masterexamen

Det övergripande målet med masterutbildningen är att utbilda studenter som med avancerad och professionell kompetens i hög grad kan bidra till och påverka utformningen vid nybyggnation eller renovering för att uppnå energieffektiva byggnader i relation till förnybar energitillförsel.

Programmet syftar till att tillgodose behovet av kvalificerade personer som kan

 • integrera energieffektivitet, fuktsäkerhet, inomhuskomfort och hälsoaspekter, miljöfrågor och ekonomi med effektiv användning av energisystem vid planeringen av nya byggnader och vid renovering av befintliga byggnader i relation till förnybar energitillförsel;
 • tillämpa alla viktiga aspekter i ett helhetsperspektiv för byggnaden i förhållande till teori och praktik, för att uppnå hållbara och högpresterande byggnader;
 • bidra till processen med att minska miljöpåverkan från byggnader genom att använda sin professionella kompetens och förmåga att utforma energi- och miljöeffektiva byggnader;
 • tillämpa och bidra till forskning inom detta område.

Programmet stärks av forskningen inom ämnesområdet vid den tekniska fakulteten och av samverkan med byggbranschen.

Kunskap och förståelse

För masterexamen skall studenten

 • visa kunskap och kvalificerad förståelse för den roll och betydelse som byggnadsutformningen har på lång sikt och för en hållbar utveckling av samhället, inklusive en bred kunskap om tekniska system, energisystem, komponenter, materialegenskaper, metoder och analysverktyg samt kunskap om internationell forskning samt trender och utmaningar i samband med utvecklingen av kostnadseffektiva och energieffektiva byggnader, och
 • visa en kvalificerad och metodisk kunskap relaterat till projekterings- och byggprocess.

Färdighet och förmåga

För masterexamen skall studenten

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskaper om energieffektiva byggnader och hållbar utveckling samt kunna analysera och bedöma komplexa system och processer genom användning av datorprogram och metoder,
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera relevanta frågor, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade projekt inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att förstå byggnaden som en helhet med dess integrerade system och förnybar energitillförsel och med denna helhetssyn i åtanke kunna utforma hållbara, kostnadseffektiva och energieffektiva byggnader som är fuktsäkra, har hög inomhuskomfort och effektiv användning av energisystem och att kunna presentera för och diskutera sina förslag och slutsatser med olika yrkesgrupper eller publik, och
 • visa en avancerad skicklighet som uppmuntrar interdisciplinärt forsknings- och utvecklingsarbete när det gäller energieffektivt byggande för att utforma tekniskt väl presterande och arkitektoniskt väl fungerande lösningar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För masterexamen skall studenten

 • visa förmåga att kunna genomföra kvalificerade bedömningar när det gäller energi- och miljöeffektiva byggnader, med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa en medveten förståelse för den effekt och roll som byggnadsutformningen har på brukarens miljö, och effekten av byggnader på den globala miljön, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin kunskapsutveckling inom ämnesområdet energi- och miljöeffektiva byggnader.

1.4   Fortsatta studier

Efter avlagd examen på avancerad nivå har studenten grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

Masterprogrammet behandlar energianvändning i byggnader och miljöpåverkan och beaktar tre viktiga dimensioner:

 • människans komfort och hälsa,
 • strategier och system, och
 • byggnadsutformning och process

Programmet är utformat för att främja integrering av strategier och system med byggnadsutformning, med beaktande av alla komfortparametrar (termisk komfort, luftkvalitet, visuell komfort samt akustik) inom alla nivåer från material-komponenter-system till småskaliga byggnader (bostadshus) eller stora byggnader (t.ex. kontorsbyggnader, bibliotek, köpcentra). Kurserna omfattar både nya byggnader samt renovering av befintliga byggnader. Olika aspekter utforskas med hänsyn till energieffektivitet, fuktsäkerhet, innemiljö och livscykelkostnader (investeringar kontra driftskostnader) etc.

Masterprogrammet omfattar nio (9) obligatoriska kurser och ett (1) obligatoriskt examensarbete. Tematiska kurser omfattande 7,5 högskolepoäng relaterar till de två första ovan angivna dimensionerna. Kurser omfattande 15 högskolepoäng, där de teoretiska kunskaperna praktiseras och relateras till byggnadsutformning och byggprocess, representerar den tredje dimensionen. Syftet med de större och tillämpade kurserna är att ge en djupare förståelse för de olika aspekterna och deras interaktioner, och att förstå vikten av varje parameter i förhållande till hela byggnaden och dess brukare.

Var och en av de tre första terminerna består av två temaspecifika kurser (7,5 högskolepoäng vardera) och en tillämpad kurs (15 högskolepoäng). Den första terminen inleds med en översikt över betydelsen av att minska energianvändningen i byggnader och för att öka andelen förnybar energitillförsel. Den sista terminen utgörs av examensarbetet (30 högskolepoäng) där studenten ska visa att erforderliga kunskaper uppnåtts för att självständigt kunna arbeta inom området energi- och miljöeffektiva byggnader.

2.1   Kurser

Kurser som ingår i programmet listas i läro- och timplanen.

3.1   Behörighetskrav

Avlagd examen med inriktning mot arkitektur, byggteknik eller byggteknik med arkitektur. Den sökande måste ha fullgjort kurser i byggnadsteknik/konstruktionsteknik, byggnadsfysik och installationsteknik. Minst 3 högskolepoäng krävs för vardera av dessa tre ämnesområden. Dessutom krävs att den sökande har fullgjort kurser omfattande totalt minst 30 högskolepoäng med valfri sammansättning inom ämnesområdena energi, byggnadsteknik/konstruktionsteknik, byggnadsfysik, installationsteknik, byggnadsmaterial och arkitektur. Engelska 6.

4.1 Examenskrav

För examen skall studenten ha fullgjort 120 högskolepoäng i ingående kurser varav examensarbete skall ingå med 30 högskolepoäng. Andelen kurspoäng på avancerad nivå skall uppgå till minst 75 högskolepoäng, examensarbetet inkluderat.

4.1.1 Examensarbete

Examensarbeten inom programmet listas i läro- och timplanen.

4.2 Examensbevis och examensbenämning

När examenskraven är uppfyllda har studenten rätt att ansöka om examensbevis för Teknologie masterexamen. Huvudområde: Energi- och miljöeffektiva byggnader. Degree of Master of Science (120 credits).  Main Field of Study: Energy-efficient and Environmental Buildings.

1.1 Resekostnader

Resekostnader för kursmoment förlagda på annan plats än utbildningsorten bekostas av studenten.

Sidansvarig:  | 2021-03-15