Industriell ekonomi

Industriell ekonomi är en bred, kvalificerad och internationellt konkurrenskraftig utbildning baserad på integrationen mellan matematik, teknik, ekonomi, management och ledarskap. Som civilingenjör i Industriell ekonomi är du attraktiv genom din mångfacetterade kompetens och förmåga att initiera och leda industriella projekt. Speciellt för utbildningen i Lund är möjligheten till samverkan inom Lunds universitet, utbytesstudier och avslutningar mot matematisk modellering, finansiell ekonomi eller affär och innovation.

Av 300 hp är ca 150 hp obligatoriska baskurser, ca 30 hp inom valfri teknikprofil, ca 45 hp inom valfri specialisering samt 30 hp examensarbete. Parallellt läser du valfria fördjupnings- eller breddkurser samt helt valfria kurser, t ex juridik, språk och/eller miljöteknik.

Information i canvas

Programledningens och studievägledningens informationsinsatser annonseras på programmets Canvassida. Om du är I-student men inte har tillgång till Canvassidan, kontakta programplanerare Sofia Carbonnier på sofia.carbonnier@lth.lu.se.

Om utbildningen

Utbildningsplanen definierar utbildningen. Här finner man syfte med och mål för utbildningen, utbildningens utformning samt examenskrav.  

I läro- och timplanen hittar du programmets kurser uppdelade per årskurs, samt aktuell kursplan.

Utbildningsplan samt läro-och timplan finns på sidan Kurs-och programinformation

Programledningen för Industriell ekonomi har tagit fram en broschyr för dig som vill veta mer om programmets struktur, och vad studenterna kan efter respektive årskurs.

Kompetensprofil för I:are (PDF, 1.4 MB, ny flik)

Teknikprofiler

I årskurs 3 väljer du ett alternativobligatoriskt spår, en så kallad teknikprofil. Kursplanerna och annan information om kurserna finns i programmets läro- och timplan. Där är kurserna i respektive teknikprofil samlade under de alternativobligatoriska kurserna i årskurs 3.

Det finns följande teknikprofiler att välja mellan:

Produktinnovation ger dig grundläggande kunskaper i utveckling, konstruktion, design och analys av fysiska produkter

 • Konstruktionsmaterial 7,5 hp
 • Design i företag 7,5 hp
 • Utvecklingsmetodik 7,5 hp
 • Finita elementmetoden och introduktion till materialmekanik 7,5 hp

Energi- och miljöteknik ger dig grundläggande kunskaper i traditionell och förnybar energi- och förbränningsteknik samt energi- och miljösystemanalys.

 • Energimarknader 6 hp
 • Energisystemanalys 7,5 hp
 • Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik 7,5 hp
 • Grundläggande förbränning 7,5 hp

Matematisk modellering ger dig inte bara kunskaper i modellering, optimering och statistik utan också verktygen att implementera kraftfulla modeller på verkliga system.

 • Optimering 6 hp
 • Programmeringsteknik - fördjupningskurs 7,5 hp
 • Numerisk analys 6 hp
 • Linjär och logistisk regression med datainsamling 9 hp

System- och programvaruutveckling utvecklar dina kunskaper i programmerings-, dator- och digitalteknik samtidigt som du lär dig metoder för utveckling av mycket stora tekniska system.

 • Datorkommunikation 7,5 hp
 • Programmeringsteknik - fördjupningskurs 7,5 hp
 • Programvaruutveckling – metodik, 6 hp
 • Digitala projekt 9 hp

Industriella tillverkningssystem vid University of Connecticut (ett fåtal platser). Vilande utbyte.

Specialiseringar

Syftet med specialiseringen är att studenten skall få väsentligt fördjupade kunskaper inom något av programmets teknik- och/eller ekonomiområden.

Specialiseringar har en forskningsanknytning inom områden där LTH har framstående forskningsgrupper. Många specialiseringar har också starka näringslivskontakter och examensarbetet, som studenten väljer inom ett område där studenten har fördjupning, sker ofta i samarbete med ett företag.

Följande gäller för specialiseringarna på civilingenjörsutbildningen Industriell ekonomi:

 • Studenten skall välja kurser på minst 45 högskolepoäng ur en specialisering, varav minst 30 högskolepoäng skall vara på avancerad nivå.
 • De valfria kurserna omfattar dels valfria kurser inom programmet, dels fritt valda kurser utanför programmet. Valfria kurser inom programmet skall ge studenten den ytterligare breddning och/eller fördjupning som studenten själv önskar inom området. Valfria kurser inom programmet framgår av läro‐ och timplanen.
 • En student har rätt att som valfria kurser ta med helt fritt valda kurser, oberoende av program och högskola om 15 högskolepoäng. Detta förutsatt att överlappning av kursinnehåll inte förekommer.
 • Examensarbetet omfattar 30 högskolepoäng och är på avancerad nivå. Det utförs i slutet av utbildningen och följer en kursplan som är gemensam för samtliga civilingenjörsutbildningar vid LTH.
 • Utbildningen innehåller totalt 300 hp varav minst 75 hp är på avancerad nivå.

Du hittar aktuella kurser för respektive specialisering i programmets läro- och timplan.

Det finns följande specialiseringar att välja mellan:

Handlar om att leda, styra och planera produktionsprocesser och materialflöden, med avseende på resursutnyttjande, kvalitet, effektivitet och försäljningspris. Du studerar även hur företagens konkurrenskraft till stor del avgörs av dess försörjningskedja (supply chain). Alla kurser inom specialiseringen ges på engelska.

Handlar om finansiella tillgångar i företag, t ex balansering av avkastning och risk, prissättning av finansiella tillgångar eller beskrivning av options- eller elmarknaden.

Handlar om hur företag marknadsför, köper produkter och tjänster samt utvecklar teknologistrategier. Du ska kvantitativt och kvalitativt kunna analysera marknader, lägga upp strategier och skapa goda relationer till affärspartners.

Handlar om att leda och genomföra utveckling av stora programvarusystem som är integrerade i allt fler produkter, t ex inom telecom, automation, sjukvård och fordon.

Omfattar tillverkningsteknik, utformning av produktionssystem, automation, materialteknik, ekonomisk styrning och produktionsledning. Du lär dig att utveckla ett företags konkurrenskraft och leda en effektiv och hållbar produktion såväl nationellt som internationellt.

Sidansvarig: sofia.carbonnier@lth.lu.se | 2020-12-14