Informations-& kommunikationsteknik

Om programmet

Utbildningsplanen definierar utbildningen. Här finner man syfte med och mål för utbildningen, utbildningens utformning samt examenskrav.  

I läro- och timplanen hittar du programmets kurser uppdelade per årskurs, samt aktuell kursplan.

Utbildningsplan samt läro- och timplan finns på sidan Kurs- och programinformation

  • Obligatoriska kurser
  • Specialisering (läs minst 45hp, varav minst 30 hp på avancerad nivå)
  • Examensarbetet (30hp, är på A-nivå) 
  • Valfria kurser (läs så att du totalt i examen kommer upp till minst 300 hp)

Vid examen ska minst 75 hp vara på A-nivå. Man måste alltså läsa fler kurser på A-nivå än vad som täcks av specialisering och examensarbete.

Mer utförlig information om utbildningens upplägg hittar du i utbildningsplanen.

Valfria kurser kan väljas från alla specialiseringarna eller från listan över valfria kurser på programmet. Alla kurserna finns angivna i läro- och timplanen.

För C-programmet gäller att ämne för examensarbete väljs inom något av följande områden.

Nedan länkar hänvisar till institutionernas webbsida:

Information om examen (PPT, 1.3 Mb, ny flik)

Du hittar mer information på sidan om Examensarbete.

Övergångsbestämmelser gäller från den tidpunkt då det inte längre är möjligt att slutföra nerlagda obligatoriska kurser.
Dessa övergångsbestämmelser gäller kull C15 och framåt. Om du har flera kurser efter dig, eller om du tillhör en tidigare kull, så ska du kontakta studievägledaren för en individuell studieplan. 

I de fall ersättningskurserna omfattar färre högskolepoäng än de ursprungliga kurserna läses resterande högskolepoäng inom programmets valfria kurser.
Inför läsåret 17/18 ändrades kurskoderna för flera kurser av administrativa skäl. Om du är registrerad på den tidigare kurskoden ska du inte registreras på den nya också, utan du ska i stället be att få bli omregistrerad på den tidigare koden.

TIDIGARE KURSKOD                                                     NY KURSKOD
EDA017 Programmeringsteknik                                    EDAA55
EDA061 Objektorienterad modellering och design     EDAF60
EDA216 Databasteknik                                                  EDAF75
EIT060 Datasäkerhet                                                      EITA25
EIT100 Informationsöverföring                                     EITA30
ETI265 Signalbehandling i multimedia                          EITA50
ETS130 Kommunikationssystem                                   EITA55
FMA420 Linjär algebra                                                   FMAB20
FMA430 Flerdimensionell analys                                  FMAB30
FMS035 Matematisk statistik                                       FMSF55
TEK210 Kognition                                                          EXTA65 

För nedlagda obligatoriska kurser finns följande övergångsbestämmelser:
EDAF65 Nätverksprogrammering
Läs i stället EDAF90 Webbprogrammering

ETSA02 Programvaruutveckling - metodik
Läs i stället ETSA03 Programvaruutveckling - metodik 6 hp. Kursen ges sista gången på C-programmet vårterminen 2021. Vårterminen 2022 ges kursen för I-programmet.

FMAA05 Endimensionell analys
Tentera i stället de nya kurserna FMAB65 Endimensionell analys B1 respektive FMAB70 Endimensionell analys B2 och få det inrapporterat på FMAA05.

EXTA65 Kognition
Kontakta programledningen för individuell studieplan.

EDAA55 Programmeringsteknik
Kursen ges för andra program. I mån av plats kan kursen EDAA45 Grundkurs i programmering läsas i stället, efter kontakt med programledningen.

FAFA60 Fotonik
Kursen ges för annat program.

FMAB20 Linjär algebra
Kursen ges för andra program.

EITA30 Informationsöverföring
Läs i stället EDAA75 Diskreta strukturer 7,5 hp.

ETSA03 Programvaruutveckling - metodik
Kursen ges för annat program.                                           

Programledningen (PLCD, gemensam för InfoCom och Datateknik) svarar för planering och uppföljning av verksamheten inom utbildningsprogrammet. De lägger förslag till ledningsgruppen för grundutbildning (LG GU) om kursutbudet samt beslutar om programmets läro- och timplan, och kursplaner för vissa kostnadsställen.

Andra angelägna uppgifter för programledningen är att arbeta med kvalitetsutveckling, introduktion och rekrytering.

Ledamöter vårterminen 2019

Lärare: 
Per Andersson, programledare D, ordförande
Paul Stankovski, programledare C, vice ordförande
Maria Kihl, biträdande programledare C och D

Studentrepresentanter:
Astrid Jansson, ordinarie C
Gabriel Sjöberg, suppleant C
Henrik Olsson, ordinarie D
Evelina Danielsson, suppleant D

Programplanerare: Nora Ekdahl

Studie- och karriärvägledare: Tobias Björklund

Internationell koordinator: Helen von Wachenfelt

Frågor som rör programledningens arbete, sammanträdestider, protokoll etc, besvaras av programplaneraren eller programledaren. 

Specialiseringar

Alla studenter ska välja en specialisering och läsa minst 45 hp från denna, varav minst 30 hp ska vara kurser på avancerad nivå (A-nivå).  För att uppfylla examenskravet för en specialisering ska specialiseringskurserna ingå i en och samma läro- och timplan från ditt fjärde år eller senare, man kan alltså inte blanda läro- och timplanerna från flera år och välja bland alla kurserna. T ex kan man alltså inte titta på listan över Programvara som den ser ut läsåret 18/19 och kombinera den med listan för 19/20 och välja bland alla de kurserna.

För att veta vilka kurser som kan läsas för att uppfylla kravet för en specialisering bör man titta i läro- och timplanen som gäller för den kull man följer, och den hittar man här.

Valet av specialisering registreras inte någonstans. Istället sker en kontroll, i samband med att du tar ut examen, att du läst en specialisering och har tillräckligt många kurspoäng på A-nivå.

Tänk dessutom på att vid examen ska man ha minst 75 hp på A-nivå (examensarbetet är 30 hp på A-nivå). Man måste således läsa fler kurser på A-nivå än vad som täcks av specialiseringskravet och examensarbete.

Information om specialiseringar (PPT, 1.5 MB, ny flik)

På Informations- och kommunikationsteknik finns fyra specialiseringar:

Du lär dig hur användaren möter informationen. Du får förståelse för hur information uppfattas beroende på hur den presenteras. Du lär dig hur ett gränssnitt byggs upp till exempel på en skärm, både designmässigt och praktisk, för att det skall bli naturligt att använda. Användarvänlighet efterfrågas alltmer i takt med att tillämpningarna blir mer komplexa.

Du lär dig hur avancerade högpresterande kommunikationssystem är konstruerade och hur de ingående delarna fungerar. Dagens system med höga bithastigheter kräver spjutspetsteknik beträffande såväl programvara som hårdvara. Kommunikation mellan datorer och datorsystem blir allt viktigare med dagens internet och mobiltelefoni.

Programvara lär dig avancerad programmering och fördjupar din kunskap i hur man använder datorsystem för att lösa avancerade problem. Det ingår t.ex. nya programspråk, avancerade algoritmer och nya tillämpningar som språkbehandling och kompilatorteknik. Du får mycket goda kunskaper och träning i avancerad problemlösning.

Denna specialisering fokuserar på säkerhet i kommunikation, produkter och operativsystem. Du lär dig hur säkerhetsproblem uppkommer, detekteras och förebyggs.

Du lär dig hur säkerhet kan integreras i produkter och system som en del av deras design och hur risker kan analyseras och hanteras.

Forskningsområden

Huvudforskningen är inom algoritmer, datorgrafik, inbyggd systemdesign, robotar och semantiska system, programutvecklingsforskning och programvaruteknik.

Gruppen för bredbandskommunikation fokuserar på bredbandsaccess och kärnnätverk, på alla lager. Forskningsområdena är tillämpad signalbehandling, DSL-system och nätverksdesign.

Kommunikationsgruppen forskar inom kommunikationsområdet, med fokusering på såväl transmissionskanalers egenskaper som hur information överförs effektivt över dessa. En dominerande del av verksamheten rör olika typer av trådlös kommunikation. 

Nätverks- och säkerhetsgruppen behandlar systemarkitektur och säkerhetsaspekter av tele- och datakommunikation. Forskningen är inriktad på några få forskningsområden. Ett område är nätverksdesign och optimering, inklusive flerskikts kärnnätverk, IP-routning inom domäner och optimering av routing mellan domäner.

Kontakt

Studie- och karriärvägledare
Tobias Björklund
tobias.bjorklund@lth.lu.se
046-222 71 38

Programplanerare
Nora Ekdahl
nora.ekdahl@lth.lu.se
046-222 47 83

Internationell koordinator
Helene von Wachenfelt
helene.von_wachenfelt@lth.lu.se
046-222 97 46

Programledare
Paul Stankovski
paul.stankovski@eit.lth.se
046–222 75 84

Biträdande programledare
Maria Kihl
maria.kihl@eit.lth.se
046–222 90 10

Sidansvarig: nora.ekdahl@lth.lu.se | 2020-12-14