Kemiteknik

Civilingenjörsutbildningen Kemiteknik är en utbildning som kombinerar kemi med teknik och matematik för att ge kunskap om vägen från molekyl till produkt och processer.

Här hittar du information om programmet, länkar till läro- och timplan, länkar till läs- och tentamensschema, information om programledningen och kontaktuppgifter till densamma samt mycket matnyttig information om din utbildning.

Om programmet

Utbildningsplanen för civilingenjörsprogrammet i kemiteknik definierar utbildningen. Här finner man syfte och mål för utbildningens utformning samt examenskrav. I "Gemensamma föreskrifter... " finns mycket nyttig information för LTH-studenter om var beslut om utbildningen tas, om kursanmälan, tillgodoräknande, examination, disciplinära åtgärder m.m.

I läro- och timplanen hittar du programmets kurser uppdelade per årskurs samt aktuell kursplan.

Utbildningsplan, läro-och timplan samt gemensamma föreskrifter finns på sidan Kurs- och programinformation

Alla kurser som inte ingår bland de obligatoriska i årskurs 1 - 3, men listas i Läro- och timplanen kallas valfria. Här finns dels de kurser som ingår i en specialisering, dels kurser som anses vara relevanta för utbildningen utan att ingå i en specialisering.

Under de tre första åren läser du normalt endast de obligatoriska kurserna på programmet. Du kan välja från de valfria kurserna om du själv bedömer det vara lämpligt, till exempel om du anser dig ha möjlighet att läsa mer än 60 hp per år.

Du har möjlighet att i din examen ta med 15 högskolepoäng externt valfria kurser, oberoende av program och högskola. Du måste ansöka dels om att få gå kursen, dels att få räkna in den i din examen. Om du vill läsa en kurs vid LTH som inte är listad för K-programmet finns ett förenklat förfarande via en blankett som lämnas till programplaneraren.

KKK000 (15 hp) är en paraplybeteckning för ett antal fördjupningskurser, i ett eller flera ämnen, som kan läsas som valfri kurs inom Kemiteknikprogrammet.

Kursen ges på avancerad nivå och kan läsas från och med årskurs 4.

Innan kursen kan påbörjas måste en individuell studie/kursplan upprättas i samråd med examinator för att slutligen godkännas av programledaren.

Tänk på att fördjupningskurserna inte kan tillgodoräknas inom programmets specialisering.

Förkunskapskrav: Grundkurs i motsvarande ämne(n). Genomgånget basblock. För K4 gäller att minst 160 hp skall vara avklarade.

Generell kursplan hittar du i programmets läro- och timplaner, under valfria kurser, och mall för en individuell studie/kursplan hittar du här:

Blankett för anmälan av KKK000-kurs (PDF, 215 kB, ny flik)

Eventuella frågor ställer du i första hand till programledaren.

Examensarbetet omfattar 30 högskolepoäng och är på avancerad nivå. Det utförs i slutet av utbildningen och följer en kursplan som är gemensam för samtliga civilingenjörsutbildningar vid LTH.

För K-programmet gäller att ämne för examensarbete väljs inom något av följande områden.

Nedan länkar hänvisar till institutionernas webbsidor:

Programledningen (PledBK) ansvarar för planering och uppföljning av verksamheten inom utbildningsprogrammen. Programledningen arbetar med kvaliteten på programmen och dess utveckling. Programledningen för Bioteknik är gemensam med Kemiteknik samt med tillhörande mastersprogram. 

 

Ledamöter 2021

Lärare:
Gunnar Lidén, programledare Bioteknik- och Kemiteknikprogrammen, ordförande
Marie Wahlgren, biträdande programledare Kemiteknikprogrammet, vice ordförande
Kristina Lundberg, biträdande programledare Bioteknikprogrammet
Federico Gomez, masterföreståndare Masterutbildning i Livsmedelsteknik och nutrition
Rajni Hatti-Kaul, masterföreståndare Masterutbildning i Bioteknik
Jenny Schelin, masterföreståndare för Masterutbildning i Läkemedelsteknologi; Forskning, utveckling och produktion

Studentrepresentanter:
Sofia Fureby, ordinarie B
Felix Forsberg, ordinarie B
Elsa Blomskog, ordinarie B
Lina El Manira, ordinarie K
Nelly Franzén, suppleant B,
Adam Svensson, suppleant B
Vakant, suppleant K
Vakant, suppleant B

Programplanerare:
Lena Nielsen, B och K

Studie- och karriärvägledare:
Gunilla Persson, K-programmet
Görel Eriksson, B-programmet

Internationell koordinator: 
Cecilia Nilsson 

Frågor som rör programledningens arbete, sammanträdestider, protokoll etc, besvaras av programplaneraren eller programledaren.

Specialiseringar

Under årskurs 4 och 5 ska du läsa kurser omfattande minst 90 högskolepoäng (hp) samt genomföra ett examensarbete som omfattar 30 hp. Examenskraven anger att du måste läsa minst 45 hp (varav minst 30 hp skall utgöras av kurser på A-nivå) inom en av de tre specialiseringarna på kemiteknikprogrammet.

Specialiseringarna innehåller vanligtvis minst dubbelt så många högskolepoäng som du behöver läsa, så du har mycket att välja på även inom specialiseringarna. Du kan välja att läsa alla 90 hp inom en specialisering eller läsa kurser ur andra specialiseringar inom K-programmet, kombinerat med valfria kurser. 

Specialisering och utlandsstudier

Här finns en film som beskriver de specialiseringar som finns på B- och K-programmen. Filmen är i första hand ett stöd till de som går i åk 3 och planerar att söka utbytesstudier inför åk 4.

Film om specialisering och utlandsstudier (MP4, 54 MB, ny flik)

Välj mellan följande specialiseringar:

Många civilingenjörer som inriktat sig mot läkemedel arbetar med produktutveckling eller produktion på ett läkemedelsföretag, i Sverige eller utomlands. Några utvecklar den tekniska utrustning som krävs för läkemedelsframställning. Andra arbetar som säljare av utrustning eller aktiva substanser. Ytterligare andra arbetar inom den offentliga sektorn, t ex inom landstinget med dokumentation, regler och tillsyn.

Läkemedel är ett forskningsintensivt område och en del studenter fortsätter med en forskarutbildning efter examen.

Inriktning läkemedel (PDF, 453 kB, ny flik)

Som civilingenjör med inriktning mot material har du stor valfrihet, eftersom din kompetens är efterfrågad i många branscher. Traditionellt är tillverkningsindustrin en vanlig arbetsplats, där kraven på material till t ex bilar och maskindelar är höga. Elektronikbranschen är ett annat exempel, där t ex mindre, effektivare telefoner ställer nya krav på materialen. Också inom läkemedelsbranschen behövs kunskaper kring material. Det bedrivs mycket forskning kring material och många studenter väljer att fortsätta inom den akademiska världen eller att arbeta på ett forskningsföretag.

Inriktning material (PDF, 1 MB, ny flik)

Civilingenjörer med kunskaper i processdesign arbetar inom vitt skilda branscher. Du kanske väljer att arbeta med läkemedelsframställning eller med att utveckla nya, miljövänliga produkter och processer. Är du intresserad av energi och miljö kan du arbeta med att få fram nya, effektiva drivmedel och energisystem. Många arbetar med försäljning och marknadsföring av produktionssystem.

Några väljer att fördjupa sig ytterligare efter examen och fortsätter med en forskarutbildning.

Inriktning processdesign (PDF, 424 kB, ny flik)

Film för antagna kemiteknikstudenter

Utbildningen och Kemicentrum presenteras av studenter och anställda

Kontakt

Studie- och karriärvägledare
Gunilla Persson
gunilla.persson@lth.lu.se
046-222 84 93

Programplanerare
Lena Nielsen
lena.nielsen@lth.lu.se
046–222 08 71

Internationell koordinator
Cecilia Nilsson
cecilia.nilsson@lth.lu.se
046-222 97 22

Programledare
Gunnar Lidén
gunnar.liden@chemeng.lth.se
046–222 08 62

Biträdande programledare
Marie Wahlgren
marie.wahlgren@food.lth.se
046–222 83 06

Sidansvarig: lena.nielsen@lth.lu.se | 2020-12-14