Lantmäteri

Om programmet

Utbildningsplanen definierar utbildningen. Här finner man syfte med och mål för utbildningen, utbildningens utformning samt examenskrav.  

I läro- och timplanen hittar du programmets kurser uppdelade per årskurs, samt aktuell kursplan.

Utbildningsplan samt läro- och timplan finns på sidan Kurs- och programinformation

Examensarbetet omfattar 30 högskolepoäng och är på avancerad nivå. Det utförs i slutet av utbildningen och följer en kursplan som är gemensam för samtliga civilingenjörsutbildningar vid LTH.

Information om examensarbete

Tankarna med ett mentorprogram och de fördelar som kan dras av alla medverkande är många. Som student är det svårt att skapa sig en rättvis bild av arbetsuppgifter och möjligheter som möter en efter examen. Ett mentorprogram ger oss studenter en bra möjlighet att komma i kontakt med yrkesverksamma som kan ge värdefulla inblickar i framtida yrkesroller och arbetsmarknad. Mentorprogrammet fungerar som ett nätverk mellan samtliga deltagare där kontinuerliga träffar ger möjlighet för utbyte dels mellan mentorer och studenter.
 
Upplägget bygger på både träffar i grupp och enskilda möten mellan mentor och student under ett läsår. Varje mentor kommer att tilldelas en adept (student) från de senare årskurserna. Under året kommer några gemensamma träffar att ordnas, då alla medverkande träffas kring mat, mingel och eventuellt relevanta föreläsningar. Utöver dessa gemensamma träffar ses mentor och adept på eget initiativ.
 
Är du intresserad av att vara mentor eller av mentorskap? Skriv till Mentorsgruppen på mentor@l.lth.se 

Specialiseringar

Under årskurs 4 och 5 ska du läsa kurser omfattande minst 90 högskolepoäng (hp) samt genomföra ett examensarbete som omfattar 30 hp.

Examenskraven anger att du måste läsa minst 45 hp (varav minst 30 hp skall utgöras av kurser på A-nivå) inom en av de tre specialiseringarna på lantmäteriprogrammet.

Årskurs 4 och 5 omfattar 90 hp kurser och minst 45 hp (varav minst 30 hp skall utgöras av kurser på A-nivå) måste läsas inom en av de tre specialiseringarna på lantmäteriprogrammet. Du kan välja att läsa alla 90 hp inom en specialisering eller läsa kurser ur andra specialiseringar inom L-programmet kombinerat med valfria kurser.

Du kan även välja att studera vid ett annat universitet i Sverige eller utomlands. I de fall måste du läsa kurser som kan ingå i L-programmet, kontakta studievägledningen för mer information. Du har också rätt att läsa 15 hp (icke överlappande kurser) utanför L-programmet.

Examensarbetet som är på A-nivå genomför du under vårterminen i årskurs 5. Sammanfattningsvis skall du för inför examen ha 300 hp varav minst 75 hp på A-nivå.

Inom denna specialisering lär du dig lagar och praxis om markanvändning, fastighetsindelning och utbyggnad av tätorter. Detta hjälper dig att lösa de problem som uppstår när man ändrar markanvändningen. Det kan också handla om stadsutveckling och stadsförnyelse, med krav i detaljplaner, plangenomförande, och praktiska frågor om trafik, VA och andra teknikområden. Du lär dig om krav vid byggande av enstaka hus och hur man jobbar med större områden. Västra hamnen med Turning Torso i Malmö är ett spännande exempel. Det krävs fastighetsrättslig kunskap även när nya vägar eller järnvägar ska anläggas, t ex utbyggnaden av Citytunneln i Malmö. En del kurser kan du läsa tillsammans med arkitekt- och väg- och vattenstudenter.

Fastighetsekonomi attraherar många studenter. Du lär dig grundläggande national- och företagsekonomi, och går sedan in på fastighetsekonomi. Värdering av fastigheter och förvaltning är viktiga områden. Vilken är den bästa lösningen? Riva och bygga nytt, renovera eller finns det ett tredje alternativ? Kanske präglas din lösning av miljötänkande, samtidigt som den också måste vara ekonomiskt försvarbar. Du kan också läsa mer inom nationalekonomi och statistik för att lära dig göra analyser av fastighetsmarknadens svängningar och tendenser.

Geografisk informationsteknik fokuserar på hur man bygger upp och använder geografiska data, exempelvis digitala kartor, fastighetsregister, satellitbilder och miljöinformation. Exempel på tekniker som studeras är satellitpositionering (t ex GPS), geografiska informationssystem (GIS) och satellitbaserad fjärranalys (dvs fotografier tagna från satelliter). Geografisk informationsteknik är idag vanlig inom samhällsplanering, miljöanalys och kommersiella tillämpningar.

Forskningsområden

Forskning och undervisande avdelningar

Fastighetsvetenskap bedriver forskning om fastighetsrätt, fastighetsinformation, fastighetsekonomi samt fastighetsteknik.

Fastighetsvetenskap (Lantmäteris webbsida)

Institutionens forskning är i huvudsak inriktad på tvärvetenskapliga studier av hur klimat- och miljöförändringar påverkar funktionen och sammansättningen av markbaserade ekosystem, och hur dessa förändringar i sin tur återverkar på klimat och miljö.

Naturgeografi och ekosystemanalys (Lantmäteris webbsida)

Bedriver forskningsprojekt som handlar om sambanden mellan hälsa och miljö. Dessa studeras bl.a. genom exponeringsmodellering i GIS. Projekten är multidisciplinära och inkluderar experter i medicin, meteorologi, fysik m.fl.

GIS-centrums webbsida

Kärnan i disciplinen täcker en byggnads hela kretslopp, dvs. alla faser i byggandet från de tidiga skedena till projektering, produktion, leverans, drift, underhåll och uppgradering av den byggda miljön.

(Sustainable urban design)

Ämnet stadsbyggnad är centrerat i arkitektur med fokus på stadsplatser, städer och regional utveckling. Utbildningen och forskningen fokuserar på den fysiska miljön i olika skalor, från detaljerad design av stadsarkitektur till strukturplanering i regional skala.

Stadsbyggnad (Arkitekturs webbsida)

Forskningen vid Trafik och väg handlar om trafikanten, trafikmedel och trafikanläggningar - från planering och utformning till drift och underhåll.

Trafikteknik (Trafik och vägs webbsida)

Kontakt

Studie- och karriärvägledare
Eva Wetterholm Pålsson
eva.wetterholm_palsson@lth.lu.se
046–222 70 31

Internationell koordinator
Andréa Tarlé Borgström
andrea.tarle_borgstrom@lth.lu.se
046-222 34 11

Programplanerare
Thomas Lejdegård
thomas.lejdegard@lth.lu.se
046-222 06 07

Programledare
Fredrik Warnquist
fredrik.warnquist@lantm.lth.se
046-222 48 80

Biträdande programledare
Karin Larsson
karin.larsson@nateko.lu.se
046–222 40 93

Sidansvarig: thomas.lejdegard@lth.lu.se | 2020-12-14