Riskhantering

Bransch- och informationskväll

Den 3 mars arrangerades en bransch- och informationskväll om civilingenjörsutbildningen i Riskhantering. Där presenterade alumnerna Louise Bengtsson och Jens Paulsson sina erfarenheter från utbildningen och vad de kommit att arbeta med efter utbildningen. Om du vill ta del av presentationerna så är du välkommen att kontakta programledare Henrik Hassel eller programplanerare Carola Persson.

Henrik Hassel
henrik.hassel@risk.lth.se

Carola Persson
carola.persson@lth.lu.se 

Om programmet

Utbildningsplanen definierar utbildningen. Här finner man syfte med och mål för utbildningen, utbildningens utformning samt examenskrav.  

I läro- och timplanen hittar du programmets kurser uppdelade per årskurs, samt aktuell kursplan.

Utbildningsplan samt läro-och timplan finns på sidan Kurs- och programinformation

Du som läser på riskhanteringsprogrammet kan välja valfria kurser från både riskhanteringsprogrammet och ditt moderprogram förutsatt att ditt moderprogram är från LTH. Du kan också välja  specialiseringskurser från ditt moderprogram. Valfria kurser är de kurser som ges utanför grundblocket på ditt moderprogram. 

Här nedan finns kursschema för de som har läst till brandingenjör på LTH och vill kombinera civilingenjörsexamen i riskhantering med brandingenjörsexamen.

Nedan dokument öppnas i ny flik:

Kursschema Bi 2017 RH 2020 (PDF, 109 kB)

Kursschema BI 2016 RH 2019 (PDF, 72 kB)

Kursschema BI 2015 RH 2018 (PDF, 72 kB)

Kursschema BI 2013 RH 2016 (PDF, 29 kB)

Kursschema BI 2012 RH 2015 (PDF, 8 kB)

Information om generella regler och riktlinjer för examensarbete fås via LTH:s studentwebb.

Examensarbete

För specifika rekommendationer för examensarbete som ges avdelningen för riskhantering och samhällssäkerhet hänvisar vi till kurshemsidan i Canvas för densamma.

Avdelningen för Riskhantering och samhällssäkerhet och Avdelningen för Brandteknik som ger examensarbete med kurskoderna VRSM01 och VBRM10, har beslutat att införa specifika tillfälle om 4-5 ggr/år då en kan lämna in och presentera sitt examensarbete. Redovisningstiderna meddelas i god tid.

Tidigare examensarbete

Risk management (LUP Student Papers)

Fire safety engineering (LUP Student Papers)

Sparbanksstiftelsen Färs och Frostas pris

Hannah Rosenqvist och Tove Rydén Sonesson, tidigare studenter vid Civilingenjörsprogrammet i riskhantering, har tilldelats Sparbanksstiftelsen Färs och Frostas pris för särskilt framstående examensarbete vid LTH. Titeln för examensarbetet är: Robust översvämningshantering under osäkerhet i framtida förtätning och klimatförändring – ett förslag på beslutsanalys.

Tidskriften Vatten, Norconsult priset & Hugo priset

Marika Karras och Kari Ella Read, tidigare studenter vid Civilingenjörsutbildningen i riskhantering, har tilldelats två pris för bästa examensarbete. Det är dels pris för bästa studentartikel i Tidskriften Vatten, Norconsult-priset, dels Hugo-priset som delas ut av Sweco. 

Norconsult priset (Tidskriften Vattens webbsida)

Hugo priset (Swecos webbsida)

Examensarbetet har titeln ”Kostnads- nyttoanalys av införandet av hållbar dagvattenhantering som riskreducerande åtgärd mot översvämning – med fokus på monetär värdering av ekosystemtjänster” och handleddes av Alexander Cedergren, avd. för riskhantering och samhällssäkerhet och Johanna Sörensen, avd. för teknisk vattenresurslära. Rapporten kan laddas ner här: 

Ladda ner rapporten (LUP Student Papers)

SWERMA

Josefin Lindström, som studerade vid Civilingenjörsprogrammet i Riskhantering, vann tredje pris i SWERMA:s tävling för bästa examensarbetet. I examensarbetet genomförde Josefin en mikrovärldsstudie där hon studerade incitament för riskhantering inom ramen för skydd av samhällsviktig verksamhet.

Ladda ner examensarbetet (LUP Student Papers)

Information om tävlingen (SWERMAs webbsida)

IPS - Intresseföreningen för processäkerhet

Vi gratulerar Oscar Lindén som har fått pris av IPS, Intresseföreningen för processäkerhet, för bästa examensarbete med inriktning mot processäkerhet. Examensarbetet beskriver en metod för bedömning av riskfaktorer vid underhållsarbeten.

Vi gratulerar Simon Sörensen, student vid Civilingenjörsprogrammet i Riskhantering, som tilldelades IPS:s pris för bästa examensarbete 2015.

Titeln på arbetet var ”Granskning av analysmetod för tillbud och olyckor inom tillverkningsindustrin” och arbetet handleddes av Johan Bergström vid Avdelningen för riskhantering och samhällssäkerhet.

Se examensarbetet på IPS webbsida

Intresseföreningen för processäkerhets webbsida

Programledningen för Brandingenjörs och Riskhanteringsprogrammen ansvarar för planering och uppföljning av verksamheten inom utbildningsprogrammet. Programledningen arbetar med kvaliteten på programmet och dess utveckling. Programledning BI/RH är gemensam för brandingenjörs- och riskhanteringsprogrammen med tillhörande mastersutbildning.

Ledamöter

Programledning BI/RH består av:

 • Henrik Hassel, programledare Riskhanteringsprogrammet
 • Håkan Frantzich, programledare Brandingenjörsutbildningen
 • Nils Johansson, biträdande programledare
 • Magnus Hagelsteen, masterföreståndare Masterutbildning i katastrofriskhantering och klimatanpassning
 • Eva Wetterholm Pålsson, studie- och karriärvägledare Brandingenjörsutbildningen
 • Tobias Björklund, studie- och karriärvägledare Riskhanteringsprogrammet
 • Carola Persson, programplanerare
 • Lykke Jacobson, internationell koordinator
 • Maja Vilhelmsson, studentrepresentant
 • Anna Ström, studentrepresentant
 • Gustav Zetterberg, studentrepresentant

Protokoll

För begäran av protokoll inom programledning BiRH kontakta programplanerare Carola Persson, email: carola.persson@lth.lu.se

Karriärmöjligheter

Är du nyfiken på vad före detta Riskhanteringsstudenter arbetar med och hur de har kombinerat kurser i riskhantering med kunskaperna från sitt moderprogram. Klicka dig vidare genom flikarna nedan och läs om spännande erfarenheter som sträcker sig från att arbeta som säkerhetsexpert inom sjöfart i Tyskland till att vara säkerhetskoordinator i en svensk kommun.

Vilket eller vilka yrken har du varit verksam inom?

Konsult kärnkraftssäkerhet, ÅF Industry. Tf sektionschef, ÅF Industry. Konsult kärnkraftssäkerhet, ES-konsult. Kvalitetschef, ES-konsult. Krisberedskapssamordnare, Statens Jordbruksverk

Hur har du dragit nytta av kombinationen mellan din utbildningsbakgrund och riskhantering?

Bioteknikprogrammet gav en bra teknisk och teoretisk grund. Tränade den analytiska och ifrågasättande förmågan. Samt grund för att lära sig nytt och gripa an nya problem.

Riskhanteringsprogrammet gav nyttiga verktyg och bredd för yrkeslivet.

Speciella tips till framtida studenter?

Tycker du om att gräva dig djupt ner och analysera detaljer inom ett begränsat område. Satsa på det! Känner du mer för att försöka förstå helheten, satsa på det! Det viktigaste är ändå att man klarar av att samarbeta och förstå och beskriva sina och andras problem.

Vilket eller vilka yrken har du varit verksam inom?

Säkerhetsexpert för sjöfart med fokus på utförande och utveckling av riskanalyser för vitt spridda teman, DNV GL, Hamburg, Tyskland. Säkerhetsexpert för kärnkraftverk med fokus på utveckling av riskanalyser och brandskydd, Gesellschaft für Anlagen.

Hur har du dragit nytta av kombinationen mellan din utbildningsbakgrund och riskhantering?

Med mina fördjupade kunskaper i brandskydd har jag ett tekniskt försprång jämtemot mina kollegor och med kunskaperna från Riskhanteringsprogrammet har jag kunnat hantera risker av alla dess slag (inte bara bränder) i olika industrier. Med andra ord, Riskhanteringsprogrammet har breddat min kompetens och gjort mig intressant för många olika arbetsgivare och kunder världen över.

Speciella tips till framtida studenter?

Det låter kanske lite överdrivet men det är ändå sant: Riskhanterare har nuet och framtiden för sina fötter! Behovet av oss kommer att stiga i takt med att välden blir mer integrerad och komplex!

Övrigt

Utnyttja chansen att försöka komma i kontakt med möjliga arbetsgivare och i bästa fall få göra ett par veckors praktik under studierna hos dem.

Vilket eller vilka yrken har du varit verksam inom?

Konsult inom förorenad mark, Tyréns. Konsult inom riskhantering i stora infrastrukturprojekt, Tyréns .

Hur har du dragit nytta av kombinationen mellan din utbildningsbakgrund och riskhantering?

Jag har arbetat inom två olika områden vilket gett mig en bredd som jag gillar. Jag har kunnat använda mig av kunskaperna som jag fått av att arbeta ute på entreprenader med förorenad mark i riskhanteringsarbetet i stora infrastrukturprojekt. Jag har ett stort miljöfokus i riskfrågorna som lätt missas annars då det lätt blir övervägande tekniskt och/eller ekonomiskt fokus.

Speciella tips till framtida studenter?

Om ni vill få chansen att arbeta proaktivt med miljöfrågor är riskhanteringsprogrammet rätt program!

Vilket eller vilka yrken har du varit verksam inom?

Riskkonsult (främst osäkerhetsmodellering mha Monte Carlo-modeller samt Human Factors och Hazids på olja och gas-industrin) på Environmental Resources Management, London UK. Driftsäkerhetsingenjör, Kockums. Projektledare, Kockums.

Hur har du dragit nytta av kombinationen mellan din utbildningsbakgrund och riskhantering?

Eftersom jag jobbar inom industrin har jag dragit mycket nytta både av förmågan att förstå scheman och göra riskanalyser därpå. Sedan tyckte jag man hade en stabilare matematisk grund att stå på när man jobbar med statistik generellt, när man kommer från en teknisk bakgrund.

Speciella tips till framtida studenter?

Prova på båda sidor om "stängslet" för att se var du trivs bäst! Jag återvände till tekniken men med riskbakgrunden och jobbar nu med tekniska risker eftersom jag gillar att se en produkt av det jag gör - jag tyckte det var för mycket dokumentation och för lite framåtskridande arbete i konsultbranschen - men andra trivs bättre med lite "renare" riskarbete. Så prova om du kan!

Vilket eller vilka yrken har du varit verksam inom?

Konsult inom riskhantering,Scandpower, numera Lloyds Risk consulting. Riskingenjör inom processindustri, Kemira.

Hur har du dragit nytta av kombinationen mellan din utbildningsbakgrund och riskhantering?

I mitt nuvarande jobb tillämpar jag dagligen kunskapen från riskhanteringsutbildningen. Riskanalyser, tillståndsprövningar, krisberedskap, olycksutredning och processäkerhet är ett par exempel på områden som jag jobbar med. Min kombinerade utbildning i industriell ekonomi och riskhantering får jag användning för bl a när vi tittar på risker kopplade till organisationen, produktflöden eller logistik. På senare tid har jag även börjat arbeta mycket med Lean management, ett område som har mycket gemensamt med riskhantering. Även här har jag haft stor nytta av min bakrund från industriell ekonomi.

Speciella tips till framtida studenter?

När du läser kurser där inte riskhantering ingår, försök att själv göra kopplingen till risk. Riskhantering handlar om ett "tänk" och det går att tillämpa på i princip allt. Välj gärna ett exjobb som har en koppling till det du vill göra och har en intresseväckande inriktning, du kommer troligtvis få prata mycket om ditt exjobb under din första tid som nyutexaminerad.

Övrigt

Jag tror att det kommer finnas stor efterfrågan på riskhanteringsstudenter i framtiden. Ökade miljö- och säkerhetskrav på industrin, förtätning av samhället, åldrande anläggningar (inte bara kärnkraft, järnvägen är ett annat exempel), det mesta tyder på det.

Vilket eller vilka yrken har du varit verksam inom?

Konsult på Tyréns. Har precis börjat men jobbar med olika sorters riskhantering, bla konsekvensberäkningar, riskanalyser av anläggningar med farlig verksamhet och felträdsanalys. Utöver detta många små jobb med stor variation där man behöver använda fantasin.

Hur har du dragit nytta av kombinationen mellan din utbildningsbakgrund och riskhantering?

Min kemibakgrund ger mig trygghet när jag angriper ett problem inom t.ex. industrin eftersom jag har en grundläggande förståelse om de system som kan ge upphov till risker. Den grundläggande förståelsen kan vara mycket väl tillräcklig för att snabbt få en bra helhetsbild av riskerna kopplat till verksamheter med kemikalier.

Speciella tips till framtida studenter?

Jag upplever nu i efterhand att riskhanteringsprogrammet är väldigt brett och ger möjlighet till många olika inriktningar. Det kan vara en god idé att ta en extra funderare när man ska välja kurserna så att ens profil efter utbildningen stämmer överens med det man vill jobba med.

Övrigt

Riskhanteringsprogrammet har ett något annorlunda sätt att undervisa på vilket kan göra att det inte känns så tekniskt tungt som kemiteknik. Under min tid var det t.ex. inga krav på att göra stora beräkningar i exempelvis Matlab. Mitt tips är att ändå utnyttja den kunskap man har och applicera den på riskhantering, gärna i större grad än vad som krävs i kurserna. Det betalar sig nog i slutändan. Det är dessutom kul att få använda sin kunskap i samarbete med studenter med annan bakgrund.

Vilket eller vilka yrken har du varit verksam inom?

Försäkringsbranschen: riskingenjör, försäkringsmäklare inom egendom samt underwriter inom egendomsförsäkring

Hur har du dragit nytta av kombinationen mellan din utbildningsbakgrund och riskhantering?

Breda kunskaper - har lite koll på ekonomi, juridik, teknik och framförallt riskbedömning/ riskhantering - vilket är en förutsättning för mitt jobb som underwriter på försäkringsbolag. Den breda kunskapsbasen underlättar för mig, dels i mina egna bedömningar och beslut, men även i diskussioner och förhandlingar med kunder. Det gör det lättare för mig att förstå deras verksamhet på ett bra sätt.

Speciella tips till framtida studenter?

Sök er till försäkringsbranschen!

Övrigt

Fokusera på att lära er systematik, metodik och processer - det går att tillämpa på allt sen. Jag har inte så stor nytta av alla detaljer jag lärde mig - däremot kan jag se och förstå att det finns en komplexitet bakom tex en produktionsprocess och också inse när jag behöver ta reda på mer, jag har också nytta av att veta hur jag kan göra det. Sunt förnuft är nyckeln - bara man har lite strukturer och metoder att hänga upp sitt sunda förnuft på klarar men det mesta sen! 

Vilket eller vilka yrken har du varit verksam inom?

Riskingenjör Scania CV AB, Riskkonsult Aon Sweden AB

Hur har du dragit nytta av kombinationen mellan din utbildningsbakgrund och riskhantering?

Kombinationen Maskin/Risk har varit mycket värdefull då riskanalyser inom industri bygger på en grundförståelse för tillverkningsmetoder/maskintekniska installationer och där verktygen för riskanalys sedan kan appliceras. Brandteknisk kompetens är mycket lättare att komplettera med hos arbetsgivaren än grundläggande kompetens (t.ex. maskinteknik).

Speciella tips till framtida studenter?

Försök välja de valbara kurserna i linje med utbildningsbakgrund (i mitt fall Maskinteknik) och följ en "röd tråd". Viktiga områden att behärska är roterande maskiner (elmotorer, turbiner, generatorer), pannor mm. och  allmänt kring riskhantering inom processindustri. Vidare tror jag att fördjupningar inom ekonomi och logistik alltid är nyttigt. Brandteknisk kompetens kan med lätthet kompletteras senare, om det är intressant.

Övrigt

Välj exjobb med omsorg.

Vilket eller vilka yrken har du varit verksam inom?

Projektledare, Vägverket. Projektledare, Trafikverket. Uppdragsledare, konsult inom infrastrukturplanering. Sektionschef, ansvar för en grupp inom infrastrukturplanering.

Hur har du dragit nytta av kombinationen mellan din utbildningsbakgrund och riskhantering?

Risker har kommit in på flera sätt dels med planering av nya väg och järnvägar intill industrier.
Inom företaget har jag fått en del förfrågningar om just risker med farligt godstransporter. Dock har vi en separat avdelning som hanterat dessa frågor. Deras bakgrund är brand eller riskhanteringsingenjörer. Arbetsmiljörisker är också en lite speciellt del som varit framträdande.
Generellt handlar det också om att i alla projekt ha en systematisk hantering av risker.

Speciella tips till framtida studenter?

Från mitt moderprogram har jag helt bytt inriktning. Riskhantering är det stort fokus på hos statliga beställare såsom exempelvis Trafikverket så en utbildning inom det är en typ av kompetens som efterfrågas. Riskhantering börjar bli lite hetare i vissa kommuner också, dock finns det nog inte direkt så många renodlade sådan tjänster.

Övrigt

Passa på att utnyttja praktik och sommarjobb för att få en uppfattning om vilka typer av sysselsättning som kan vara intressanta efter studierna.

Vilket eller vilka yrken har du varit verksam inom?

Säkerhetskoordinator Halmstads kommun. Konsult risk- och krishantering, WSP. Riskstrateg, Trafikverket.

Hur har du dragit nytta av kombinationen mellan din utbildningsbakgrund och riskhantering?

Jag har haft baskunskaper inom VA-försörjning, Trafikplanering, Stadsplanering som varit värdefull i samband med att riskhantering ska genomföras inom dessa områden. Vidare har denna kunskap varit till nytta för att kunna förstå behov vid kriser inom ovan beskrivna områden.

Speciella tips till framtida studenter?

Det finns många spännande jobb inom både kommun och Trafikverket där kombinationen Väg & Vatten och riskhantering är värdefull.

Forskning/undervisande avdelningar

Avdelningen för riskhantering och samhällssäkerhet bedriver forskning inom t.ex. områden som risk- och sårbarhetsanalys, samhällssäkerhet och resiliens, skydd av samhällsviktig verksamhet, ledning och samverkan vid kris samt systemsäkerhet. Forskningen är både nationellt inriktad men även internationellt inriktad med samarbeten med t.ex. olika FN-organ. Avdelningen ansvarar för exjobbsämnet Riskhantering.

Avdelningen för riskhantering och samhällssäkerhets webbsida

Avdelningen för brandteknik bedriver forskning inom t.ex. områden som funktionsbaserad brandskyddsdimensionering, människors beteende vid brand, släckteknik, samt brand- och rökgastspridning. Avdelningen ansvarar för exjobbsämnet Brandteknik.

Avdelningen för brandtekniks webbsida

Avdelningen för ergonomi och aerosolteknologi bedriver forskning kring samspelet mellan människan och omgivande miljö och vad detta betyder för utformning av teknik, tekniska system och organisationer. Avdelningen ansvarar för exjobbsämnet Ergonomi.

Avdelningen för ergonomi och aerosolteknologis webbsida

Avdelningen för matematisk statistik, bedriver forskning kring tillämpning av sannolikhetsbaserade och statistiska metoder. Avdelningen ansvarar för exjobbsämnet Matematisk statistik.

Avdelningen för matematisk statistiks webbsida

Kontakt

Studie- och karriärvägledare
Tobias Björklund
tobias.bjorklund@lth.lu.se
046-222 71 38

Programplanerare
Carola Persson
carola.persson@lth.lu.se
046-222 37 40

Internationell koordinator
Lykke Jacobson
lykke.jacobson@lth.lu.se
046-222 72 01

Programledare
Marcus Abrahamsson
marcus.abrahamsson@risk.lth.se
046 222 97 17

Biträdande programledare
Hanna Lindblom
hanna.lindblom@risk.lth.se
046-222 73 67

Sidansvarig: carola.persson@lth.lu.se | 2020-12-21