Väg-och vattenbyggnad

Civilingenjörsprogrammet Väg- och vattenbyggnad är en utbildning som fokuserar på samspelet mellan människa, miljö och teknik. På dessa sidor finns information för dig som studerar på V-programmet.

Om programmet

Utbildningsplanen definierar utbildningen. Här finner man syfte med och mål för utbildningen, utbildningens utformning samt examenskrav.  

I läro- och timplanen hittar du programmets kurser uppdelade per årskurs, samt aktuell kursplan.

Utbildningsplan samt läro-och timplan finns på sidan Kurs-och programinformation

För yrkesverksamma civilingenjörer är skrivna rapporter ett viktigt redskap. Därför tränas skrivande kontinuerligt i utbildningen. Denna anvisning är avsedd att fungera som ett hjälpmedel i samband med skriftliga rapporter och utgör ett gemensamt ramverk för V-utbildningen.

Anvisningar för rapporter på V-programmet (PDF, 87 kB, ny flik)

Specialiseringar

Under årskurs 4 och 5 ska du läsa kurser omfattande minst 90 högskolepoäng (hp) samt genomföra ett examensarbete som omfattar 30 hp. Examensarbete som är på A-nivå genomför du under årskurs 5. Examenskraven anger att du måste läsa minst 45 hp (varav minst 30 hp skall utgöras av kurser på A-nivå) inom en av de sex specialiseringarna på väg- och vattenbyggnadsprogrammet. Du kan välja att läsa alla 90 hp inom en specialisering eller läsa kurser ur andra specialiseringar inom V-programmet, kombinerat med valfria kurser. Du har rätt att läsa 15 hp utanför V-programmet. Du kan välja att studera vid ett annat universitet i Sverige eller utomlands.

Denna specialisering innehåller främst kurser inom konstruktion, vägbyggnad och grundläggningsteknik, för att ge dig förståelse för och kunskap om planering och utformning av infrastruktur, främst större anläggningskonstruktioner.

Som anläggningsprojektör arbetar du med att planera och konstruera olika typer av anläggningar, som vägar, järnvägar, tunnlar, broar och andra konstruktioner med krav på design, hållfasthet, beständighet, miljö, hållbar utveckling och alla övriga anspråk som finns på dagens infrastruktur.

Anläggningsteknik (PDF, 2 MB, ny flik)

Kontakt: 
Ebrahim Parhamifar
ebrahim@tft.lth.se 
046-222 91 34

Tord Isaksson
tord.isaksson@kstr.lth.se
046-222 48 85

Detta är en specialisering riktad mot byggproduktion och förvaltning innehåller ett spektrum av ämnesområden som byggproduktion, fastighetsföretagande, fastighetsekonomi, bygg- och anläggningsteknik och hållbar utveckling.

Utbildningen ger färdigheter att lösa komplexa problem i samband med planering, projektering, produktion och förvaltning. Du lär dig att tillämpa tekniska och ekonomiska analysmetoder för att bedöma ett byggnads- eller anläggningsobjekt genom hela dess livscykel. En tydlig utgångspunkt är processens behov av samverkan mellan olika aktörer så som byggare, arkitekter, ekonomer, jurister, fastighetsförvaltare och samhället i övrigt.

Byggproduktion och förvaltning (PDF, 5.9 MB, ny flik)

Kontakt:
Stefan Olander
stefan.olander@bekon.lth.se
046- 222 74 20

Inom denna specialisering finns det främst kurser som ger fördjupade kunskaper om byggnadsrelaterade energi- och fuktfrågor, inomhusmiljö, materialteknik och konstruktion.

Du kan välja att profilera din utbildning inom något av dessa delområden eller bredda dig inom hela området. Du får en helhetssyn på byggnadens olika funktioner som gör att du kan välja den totalt sett bästa tekniska lösningen. Vid LTH finns landets bästa kompetens inom husbyggnadsteknik.

Denna specialisering leder till arbete där du är med och utformar olika typer av hus med de krav som finns på dagens byggnader när det gäller beständighet, energiförbrukning, innemiljö och säkerhet.

Husbyggnadsteknik (PDF, 3.6 MB, ny flik)

Kontakt:
Lars-Erik Harderup
lars-erik.harderup@byggtek.lth.se
046-222 73 83

Specialiseringen inom konstruktion ger en fördjupning inom de beräkningsmetoder och praktiska kunskaper som krävs för att förstå och kunna utföra hållfasthetsberäkningar och dimensionering för byggnader och anläggningar. Du får en djup förståelse för konstruktioners verkningssätt så att även alternativa konstruktionslösningar kan föreslås. Kurserna är främst inriktade mot mekanik, konstruktion och materialteknik och ger en god grund för att i framtiden arbeta med utformning av konstruktioner.

Arbetsuppgifterna är av problemlösande karaktär och nytänkande och förmåga att skapa praktiskt fungerande byggnadsverk i samarbete med arkitekter och andra specialister är centralt.

Konstruktion (PDF, 4.5 MB, ny flik)

Kontakt:
Kent Persson
kent.persson@byggmek.lth.se
046-222 81 52

Specialiseringen är upplagd med två sammankopplade spår inom trafikteknik respektive vägbyggnad. Du får de kunskaper som behövs för att arbeta med utveckling och förbättring av trafi ksystemen med hänsyn till bl a kapacitet, miljöpåverkan och säkerhet. Du lär dig också vägbyggnad, hela kedjan från utformning och produktion till drift och underhåll. Du kan välja att specialisera dig inom ett av områdena eller att skaffa dig en bredare kompetens som täcker båda spåren.

Väg- och trafikteknik (PDF, 2.4 MB, ny flik)

Kontakt:
Ebrahim Parhamifar
ebrahim@tft.lth.se
046-222 91 34

I denna specialisering finns kurser inriktade mot grundvatten och miljö, hydrologi, hydraulik, och vatten- och avloppsteknik. Du får bland annat lära dig att hantera frågor som rör vattenförsörjning och avloppsvatten samt skydd av vattentäkter och recipienter. Du kan även arbeta med vattenfrågor relaterade till miljö, infrastruktur, vattenkraft och industriell VA-teknik. All undervisning sker på engelska – inslaget av internationella studenter är stort.

Vattenresurshantering (PDF, 2.4 MB, ny flik)

Kontakt:
Karin Jönsson
karin.jonsson@chemeng.lth.se 
046-222 86 07

Gerhard Barmen
gerhard.barmen@tg.lth.se 
046-222 96 57

Rolf Larsson 
rolf.larsson@tvrl.lth.se 
046-222 73 98

Forskningsområden

Forskning/undervisande avdelningar:

Forskning om grundläggande och tillämpad byggnadsfysik, i första hand värme- och fukttransport och luftströmning i byggnadsdelar och byggnader.

Byggnadsfysiks webbsida

Forskar om de material som används i byggsektorn, med huvudmål att studera och förstå processer i material. 

Byggnadsmaterials webbsida

Forskningsprofilen är inriktad på strukturmekanik inklusive strukturell dynamik och materialmekanik. Särskilt beaktade är beräkningsmetoder och datasimulering som tillämpas inom de angivna områdena.

Byggnadsmekaniks webbsida

Kärnan i disciplinen byggproduktion täcker en byggnads hela kretslopp - från de tidiga skedena till projektering, produktion, leverans, drift, underhåll och uppgradering av den byggda miljön.

Byggproduktions webbsida

Forskningen har en systemanalytisk och metodutvecklande inriktning med syfte att utforma energieffektiva och funktionssäkra installationssystem som ger bra inneklimat i samverkan med byggnaden.

Installationstekniks webbsida

Forskningen tillämpas generellt och bedrivs i nära samarbete med branschen. De flesta projekt initieras och formuleras med tydligt definierade mål som härrör från problem och behov som identifierats inom bygg-, anläggnings- och industriområdena.

Konstruktionstekniks webbsida

Forskningen omfattar systeminriktade tvärvetenskapliga studier av energi- och miljöfrågor. Studierna fokuseras bland annat på effektiv användning och omvandling av energi.

Miljö- och energisystems webbsida

Teknisk Akustik sysslar främst med ljud i byggd miljö; rumsakustik (att designa rum med bra ljudegenskaper), strukturakustik (ljud och vibrationer i fasta strukturer) och psykoakustik.

Teknisk akustiks webbsida

Forskningen är kopplad till grundläggande fysikaliska egenskaper hos jord, berg, grundvatten, havsbotten, glaciärer. Med utgångspunkt från dessa egenskaper (och vanligtvis med hjälp av ett brett spektrum av geofysisk mätteknik) fastställs rumsliga och fysikaliska tillstånd i undergrunden.

Teknisk geologis webbsida

Forskningen karakteriseras av att arbeta med brådskande branschproblem och banbrytande praxis. Säkerhet (för att motverka avvikelser, stölder och terrorism) och hantering av försörjningskedjan (bedömning och riskdelning) är två av de viktigaste fokusområdena.

Teknisk logistiks webbsida

Avdelningen för Teknisk Vattenresurslära bedriver forskning inom många vattenrelaterade områden som hydrologi, kusthydraulik och avsaltning, etc.

Teknisk vattenresursläras webbsida

Forskningen handlar om trafikanten, trafikmedel och trafikanläggningar - från planering och utformning till drift och underhåll.

Trafik och vägs webbsida

Kontakt

Studie- och karriärvägledare
Wiveca Axner
wiveca.axner@lth.lu.se 
046-222 92 48

Programplanerare
Ronnie Thomasson
ronnie.thomasson@lth.lu.se
046–222 84 90

Internationell koordinator
Stephanie Jung 
stephanie.jung@lth.lu.se  

Programledare
Hans Bagge
hans.bagge@byggtek.lth.se
046–222 96 15

Biträdande programledare
Peter Persson
peter.persson@construction.lth.se 
046–222 83 53

Sidansvarig: ronnie.thomasson@lth.lu.se | 2020-12-14