Utbildningsplan Kandidatutbildning i industridesign 21/22

 • Programkod: TGIDE
 • Omfattning: 180 högskolepoäng
 • Tillträdesnivå: Grundnivå
 • Beslutsfattare: Programledning ID
 • Utbildningsplanens giltighet: 2021/2022
 • Utbildningsplanen fastställd: 2021-02-18

Förutom utbildningsplanen för denna utbildning gäller även gemensamma föreskrifter och information för LTH.


1.1   Syfte

Design är en kreativ och intellektuell verksamhet som ifrågasätter, utformar och åskådliggör föremål, system och interaktioner. Design är djupt inbäddat i kulturella kontexter. Idag kan nästan vilken frågeställning som helst bli föremål för designprocesser.

Kandidatutbildningen vägleder studenter mot att utveckla en individuell uppsättning färdigheter och en egen ståndpunkt vad gäller deras framtida yrkesliv.

Konsten att åskådliggöra och förmedla idéer genom skisser, prototyper och modeller introduceras i färdighetsbaserade kurser och tillämpas i designprojekt under hela utbildningen. Exponering för konstnärliga, sociologiska och tekniska sammanhang och teorier främjar elevernas kreativa och intellektuella flexibilitet. Genom erfarenhet lär sig studenterna att omfamna osäkerheten i designprocessen, utmana och tolka den.

Kandidatutbildningen har internationell prägel och ger förutsättningar att inhämta den kunskap och de verktyg som krävs för att enskilt eller i grupp arbeta med uppdrag på ett tvärvetenskapligt och yrkesskickligt sätt. Som framtida designers kommer studenterna få nyckelroller i etiska systemomvandlingar som bidrar till långsiktig hållbar utveckling.

1.2   Mål för kandidatexamen i design

(Högskoleförordningen 1993:100)

Kunskap och förståelse

För konstnärlig kandidatexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom området industridesign, inbegripet kunskap om områdets praktiska och teoretiska grund, kunskap om och erfarenhet av metod och processer samt fördjupning inom området.

Färdighet och förmåga

För konstnärlig kandidatexamen skall studenten

 • visa förmåga att beskriva, analysera och tolka form, teknik och innehåll samt kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt, metoder och processer inom industridesign,
 • visa förmåga att inom området industridesign självständigt skapa, förverkliga och uttrycka egna idéer, identifiera, formulera och lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga problem samt genomföra designprojekt inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt eller på annat sätt redogöra för och diskutera sin verksamhet och konstnärliga frågeställningar med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet och kunskap som fordras för att självständigt verka i arbetslivet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För konstnärlig kandidatexamen skall studenten

 • visa förmåga att inom området industridesign göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa förståelse av konstens roll i samhället, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

1.3   Särskilda mål för kandidatexamen i design

Studenterna skall under sin utbildning

 • ges förmåga att skaffa insikt och kunskap om människors nutida och framtida behov, önskemål och livsmönster och att skaffa insikt och kunskap om nutida och framtida tekniska möjligheter,
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan i olika grupper med varierande sammansättning,
 • visa förståelse för industridesignens roll i samhället ur ett etiskt perspektiv och ur hållbarhetsperspektiv, och
 • aktivt ha deltagit i någon utställning.

1.4   Fortsatta studier

Efter avlagd kandidatexamen har studenten grundläggande behörighet till utbildning på masternivå.

Utbildningen är treårig och omfattar 180 högskolepoäng.

I läro- och timplanen anges vilka kurser som ingår.

Godkänt antagningsprov samt områdesbehörighet A3:

 • Matematik 3b eller 3c (eller Matematik C)
 • Naturkunskap 2* (eller Naturkunskap B)
 • Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2 (eller Samhällskunskap A)

* Naturkunskap 2 kan ersättas med Fysik 1a eller Fysik 1b1+1b2 eller Fysik A + Kemi 1 eller Kemi A. LTH ger sökande till kandidatutbildning i industridesign generell dispens från krav om biologi som ingår i Naturkunskap 2.

4.1   Examenskrav för kandidatexamen i design

Konstnärlig kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng i ingående kurser, varav examensarbete skall ingå.

4.1.1    Examensarbete

För konstnärlig kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom industridesign.

4.2   Examensbevis och examensbenämning

När examenskraven är uppfyllda har studenten rätt att ansöka om examensbevis för Konstnärlig kandidatexamen i design. Huvudområde: Industridesign (Degree of Bachelor of Fine Arts in Design. Main Field of Study: Industrial Design.).

5.1   Utlandsstudier

Utlandsstudier skall företrädesvis förläggas till termin 5.

Sidansvarig:  | 2021-03-15