Utbildningsplan Kandidatutbildning trafikflygare 21/22

 • Programkod: XGTRF
 • Omfattning: 180 högskolepoäng
 • Tillträdesnivå: Grundnivå
 • Beslutsfattare: Programledning FLY
 • Utbildningsplanens giltighet: 2021/2022
 • Utbildningsplanen fastställd: 2021-02-18

Förutom utbildningsplanen för denna utbildning gäller även gemensamma föreskrifter och information för LTH.


1.1   Syfte

Programmet leder till en kandidatexamen. Efter fullgjord utbildning har studenten både teoretisk och praktisk flygerfarenhet som kvalificerar till anställning som trafikflygare i flerpilotsystem i den civila luftfarten.

Kandidatexamen ger även studenten grundläggande kunskaper inom de aeronautiska vetenskaperna och en introduktion till vidare studier inom mänskliga faktorer och systemsäkerhet.

Studenten ska efter utförd utbildning ha förutsättningar för att erhålla ett kommersiellt flygcertifikat. Studenten ska ha så goda kunskaper och färdigheter att hon/han är konkurrenskraftig för anställning mot den framtida yrkesrollen som trafikflygare, för att kunna tjänstgöra som styrman inom tung luftfart i ett etablerat tvåpilotsamarbete.

1.2   Mål för kandidatexamen

(Högskoleförordningen 1993:100)

Kunskap och förståelse

För kandidatexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga

För kandidatexamen skall studenten

 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För kandidatexamen skall studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

1.3   Särskilda mål för kandidatexamen med inriktning mot pilot inom tung luftfart

Kunskap och förståelse

För kandidatexamen skall studenten

 • visa goda kunskaper i och förståelse för de aeronautiska vetenskaperna,
 • visa kunskap och förståelse för de faktorer som påverkar en trafikflygares genomförande av hans/hennes del i den praktiska verksamheten inom flyg,
 • visa kunskap och förståelse inom aeronautiska vetenskapernas grund, och
 • visa översiktlig kunskap inom aktuella aeronautiska forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga

För kandidatexamen skall studenten

 • visa färdighet och förmåga att självständigt fungera som trafikflygare i ett flerpilotssystem,
 • visa förmåga att självständigt applicera sina kunskaper inom de aeronautiska vetenskaperna,
 • visa förmåga att i rollen som trafikflygare söka, samla och kritiskt tolka relevant information för att inom en given tidsram formulera svar på väldefinierade aeronautiska frågeställningar,
 • visa förmåga att förstå det egna, och andras, beteende för att på ett flygsäkert och effektivt sätt kommunicera med kollegor även under pressade förhållanden, och
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och problemlösningar i dialog med olika grupper.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För kandidatexamen skall studenten

 • visa ett aktivt förhållningssätt och förmåga att identifiera sitt behov av kompetensutveckling genom att inhämta och tillgodogöra sig ny kunskap inom de aeronautiska vetenskaperna,
 • visa förmåga att inom de aeronautiska vetenskaperna reflektera över sin etiska roll i ett större säkerhetssystem,
 • visa förmåga att inom de aeronautiska vetenskaperna göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa förmåga att på vetenskaplig grund förstå sin yrkesroll i det globala miljöarbetet,
 • visa insikt i hur kunskaperna från de aeronautiska vetenskaperna påverkar samhället, och
 • visa insikt i hur kunskaperna från de aeronautiska vetenskaperna används.

1.4   Fortsatta studier

Efter avlagd kandidatexamen har studenten grundläggande behörighet till utbildning på mastersnivå.

Utbildningen delas in i tre huvudsakliga block som avspeglar den progression som studenten utvecklar inom de aeronautiska vetenskaperna.

BLOCK I

Block I innehåller grundläggande aeronautiska vetenskaper, vilket inkluderar grundflygutbildning i flygplan för kommersiellt certifikat, flerpilotssamarbete och teoriutbildning som krävs för kommersiell flygning i flerpilotsbesättning.

BLOCK II

Block II innehåller påbyggnadskurser, så kallad ”flygplanstypbunden teori”, där studenten applicerar kunskapen från block I på en specifik flygplanstyp, samt simulatorträning för en specifik flygplanstyp. Flygplanstypbunden träning kan definieras som de särskilda kunskaper som krävs av en trafikflygare för att kunna bli godkänd för att flyga en specifik flygplanstyp.

Studenten ska ha möjlighet att ha en typbehörighet kopplat till sitt kommersiella certifikat som ger rättighet att flyga som styrman hos ett flygbolag. Efter erhållen typbehörighet kommer ett praktikskede i en utvald operativ verksamhet hos ett flygbolag.

BLOCK III

Under block III utvecklas studentens egen analysförmåga genom kurser som inte krävs av luftfartsmyndigheter för att en pilot ska få utöva sin yrkesroll i ett flygbolag. Bland annat med ett enskilt arbete, där studenten, med stöd från handledare, utvecklar ett fördjupat eget perspektiv på ett specifikt intresseområde inom de aeronautiska vetenskaperna.

2.1   Kurser

Samtliga kurser i programmet är obligatoriska. Det är nödvändigt att studenten tar ut specifika certifieringar från luftfartsmyndigheten för att kunna följa progressionen i utbildningen. Särskilda förkunskapskrav krävs för vissa kurser. Kurser inom programmet:

BLOCK I

FLYB06      Allmän flygplanslära 11 hp

FLYB10      Prestanda och färdplanering 10 hp

FLYB15      Människans förutsättningar och begränsningar 6 hp

FLYB21      Meteorologi 7 hp

FLYB26      Navigation 12 hp

FLYB30      Flygoperativa procedurer 3 hp

FLYB35      Flygningens grundprinciper 6 hp

FLYB40      Flygkommunikation 2 hp

FLYB46      Grundläggande praktisk flyg- och simulatorträning 27,5 hp

FLYB60      Luftfartslagarna 3 hp

BLOCK II

FLYB51      Flygoperationer i flerpilotsmiljö 20 hp

FLYB55      Linjeträning 15 hp

BLOCK III

FLYF01      Projektarbete 7,5 hp

FLYF05      Mänskliga faktorer 15 hp

FLYF10      Management inom flygbranschen 10 hp

FLYF15      Grundläggande pedagogik inom flygutbildningsområdet 10 hp

FLYL01      Examensarbete för kandidatexamen i trafikflyg 15 hp

Behörig att antas till trafikflygarprogrammet är den som dels uppfyller villkoren för grundläggande behörighet, dels uppfyller följande särskilda behörighetskrav:

 • Matematik 3b eller 3c
 • Fysik 2
 • Engelska 6

Den sökande skall dessutom:

 • Med godkänt resultat ha genomgått särskild antagningsprövning vid Trafikflyghögskolan.

4.1 Examenskrav för kandidatexamen

Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng i ingående kurser, varav examensarbete skall ingå.

4.1.1 Examensarbete

För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

4.2 Examensbevis och examensbenämning

När examenskraven är uppfyllda har studenten rätt att ansöka om examensbevis för Kandidatexamen med inriktning mot pilot inom tung luftfart. Huvudområde: Aeronautiska vetenskaper.

(Degree of Bachelor in Aviation as Pilot in Airline Operation. Main Field of Study: Aeronautical Sciences.)

Sidansvarig:  | 2021-03-11