Skip to main content

Samarbete med extern part i examensarbetet

I ditt examensarbete kan du lösa en ingenjörsmässig eller konstnärlig uppgift hos ett externt företag. Om du önskar att genomföra ditt examensarbete hos ett företag är det ditt ansvar att hitta ett företag och en inriktning, samt att få en handledare och examinator. Ibland uppstår frågor kring avtal som reglerar uppdraget. Här beskriver vi lite närmare några aspekter som är viktiga att tänka på.

Offentlighetsprincipen gäller för examensarbeten

Huvudregeln för examensarbeten vid LTH är att de ska vara offentliga, de ska alltså kunna publiceras öppet och vara tillgängliga för alla. Öppenhet är en förutsättning vid myndighetsutövning, som till exempel examination där examensarbetet utgör betygsunderlaget. Enligt lag ska examensarbetet arkiveras vid universitetet och, baserat på offentlighetsprincipen, blir en allmän handling när det inkommit för examination. Detta är omöjligt att reglera bort i ett avtal.

Avtal mellan student och företag

En vanlig anledning till att den externa parten önskar upprätta ett avtal är att reglera ägande av resultat och frågor om konfidentiell information. Innan arbetet påbörjas kan det därför vara relevant att du tillsammans med företaget (eventuellt med hjälp av handledaren och examinator) specificerar vad för slags information som inte kan ingå i examensarbetet och vad för slags information som kommer att behöva ingå i examensarbetet för att det skall vara möjligt att examinera. Går det inte att finna en överenskommelse bör du överväga om examensarbetet ens är möjligt att genomföra.

Oftast är det företaget som efterfrågar avtalet och oftast är det med studenten som företaget önskar ingå avtal. Lunds universitet (handledaren) ska inte utgöra part i examensarbetsavtalet – ett sådant avtal ingås enbart mellan studenten och företaget. Du som student ses i detta sammanhang som extern i relation till universitetet och kan inte på egen hand ingå avtal som tvingar universitetet att tex hantera information på ett visst sätt. Om avtalet säger att du inte får föra viss information vidare till tredje part betyder det att informationen inte kan lämnas till universitetet. Detta kan få flera oönskade konsekvenser avseende till exempel svårigheter vid handledning och samarbete med relevanta lärare och annan personal vid universitetet. I värsta fall kan avtalet omöjliggöra examination av examensarbetet eller arkivering av examensarbetet.

Det är som sagt inte ovanligt att avtal om sekretess kommer på tal för examensarbeten som utförs på företag. Viktigt att poängtera är att det är du som personligen åtar dig ett sekretessavtal och innan du väljer att skriva under måste du uppmärksamma att inte avtalsvillkoren hindrar möjligheten att genomföra examensarbetet.

Av dessa skäl rekommenderar LTH att man utgår från den avtalsmall som finns nedan. Observera att eftersom det är du som privatperson som ingår avtalet friskriver sig universitet från ansvar eller att bistå med hjälp och åtar sig inte att företräda dig i en eventuell framtida tvist med företaget.

Sekretess vid universitetet

Handledaren och examinatorn vid universitetet kan inom ramen för sitt tjänsteutövande endast omfattas av sådan tystnadsplikt som följer av lag. Några sekretessåtaganden utöver det kan handledare och examinator i tjänsten inte skriva under.

I yttersta undantagsfall kan LTH teckna sekretessavtal med företag där det framgår att LTH kommer att hålla information från företaget i sekretess (utifrån de möjligheter LTH har till att göra det enligt offentlighets- och sekretesslagen). I dessa fall används en sekretessavtalsmall som du finner i listan med tillgängliga mallavtal. Det är däremot aldrig den enskilde handledaren eller examinatorn som skriver under dessa avtal, utan det görs av den som enligt LU:s delegationsordning har rätt till det, vilket oftast är prefekten.

Mall för examensarbeten i samarbete med extern part

Det finns en framtagen avtalsmall för att visa hur ett avtal som ger studenten möjlighet att genomföra examensarbetet på ett bra sätt kan se ut. Du finner mallen i listan med tillgängliga mallavtal.

Observera att det är ditt ansvar att sätta dig in i avtalsinnehållet. Universitetet friskriver sig från ansvar eller att bistå med hjälp och åtar sig inte att företräda dig som student i en eventuell framtida tvist med företaget.

Allmänna råd kring examensarbetesrapporten

Det är ofta möjligt att skriva en offentlig examensarbetesrapport som går att examinera även om arbetet behandlat konfidentiell information. Det viktiga är att det finns en överenskommelse mellan dig som student och företaget du samarbetar med, innan arbetet startat, om vilken information som måste behandlas som konfidentiell. Det finns flera åtgärder att ta till för att inte avslöja företagets uppgifter i rapporten, givetvis på ett sätt som ändå medger examination. Ett exempel kan vara att utelämna företagets namn eller att man döljer vissa detaljer, exempelvis genom att kodifiera till exempel kemiska substanser eller konfidentiella detaljer. Ett annat är att manipulera vissa värden i ekvationer, men under förutsättning att de fortfarande är vetenskapligt korrekta. Ytterligare ett exempel är att ta bort vissa bilder.

Var hittar jag annonserade examensarbeten?

Vid LTH finns det för tillfället ingen samlad plats för alla utannonserade examensarbeten, utan dessa förmedlas på olika ställen. Det kan till exempel vara i Canvas, på institutioners egna webbsidor eller på webbplatsen MyCareer.

Annonser på MyCareer

Sök bland upplagda erbjudanden.

MyCareers webbsida

Tillgängliga examensarbeten vid LTH

Registrera dig på kursen i Canvas nedan för att få tillgång till tillgängliga examensarbeten.

Degree projects LTH, Canvas

Page Manager: servicedesk@lu.se | 2022-06-20