Skip to main content

Rättigheter och skyldigheter

Studenträttigheter kan handla om studentinflytande, studenternas arbetsmiljö, genomförande av prov och examensarbeten och mycket annat. Dina rättigheter och skyldigheter som student gentemot universitetet och din institution regleras i beslut av universitetet och i lagar och förordningar.

Särskilda undantag från specifika punkter i Rättighetslistan finns för Lunds tekniska högskola, LTH. Detta dokument finns längst ner på sidan om du följer länken nedan. 

Rättigheter och skyldigheter som student (Lunds universitets webbsida)

Fusk, störningar och trakasserier

Som student är du skyldig att hålla dig till de lagar och regler som gäller för Lunds universitet. En student som gör sig skyldig till fusk, störande verksamhet eller annan disciplinförseelse kan bestraffas med en varning eller avstängning.

Fusk, störningar och trakasserier (Lunds universitets webbsida)

Begär omprövning av ditt betyg

Som student kan du ibland känna dig i underläge om du till exempel inte är överens med läraren vilket betyg man skall ha. Detta kan skapa olust inför att klaga på betygssättningen. Många studenter känner inte heller till hur ett sådant ärende hanteras.
 
Rent formellt kan man inte överklaga betyg eller examinationsformerna, men det finns en lagstadgad rätt att få betygsättningen omprövad.
Om du ifrågasätter bedömningen av ett prov ska du i första hand vända dig till examinatorn, i andra hand till prefekten. I vissa fall kan du behöva hjälp av utomstående: Betygsombudsmännen.

Betygsombudsmännens uppgift är inte att granska eller ompröva betygen. Detta är alltid examinatorns uppgift. Ombudsmännen skall istället ge dig råd och stöd i din kontakt med institutionen.

Kontakt

Du tar kontakt direkt med betygsombudsmännen med epost.
Betygsombudsmän vid LTH är:
Charlotte Malmgren, universitetslektor, charlotte.malmgren@miljo.lth.se
Guido Zacchi, professor, guido.zacchi@chemeng.lth.se

Pedagogiskt stöd

Som student vid ett svenskt lärosäte har du rätt till pedagogiskt stöd om du behöver det. 

Mer information om pedagogiskt stöd hittar du under Stöd och Service > Pedagogiskt stöd.

Pedagogiskt stöd

Illustration, list of rights.

Rättigheter och skyldigheter vid Lunds universitet

Ladda ner Universitetes rättighetslista!

Page Manager:  | 2020-11-11