Hoppa till huvudinnehåll

Kursanmälan

Begränsning av kursanmälan

Från och med anmälan inför läsperiod 1 24/25 (som preliminärt öppnar 2/5) införs begränsning på hur många poäng man kan anmäla sig till enligt följande:

 • Vid ordinarie anmälan begränsas studenterna att anmäla sig till maximalt 30hp/läsperiod (=60hp/termin för program som anmäler inför terminer).
 • Man kan anmäla sig till och med gränsen, men aldrig över.
 • Kurser som går över flera läsperioder räknas som antal högskolepoäng för kursen delat med antal läsperioder det aktuella kurstillfället går över.
 • Examensarbeten och omregistreringar ingår inte i beräkning av gränsen.
 • Sen anmälan omfattas inte av begränsning.

Beslutet gäller för de program där studenterna anmäler sig själva, via LTH:s anmälningssystem. Begränsningen införs för att allt för många studenter de senaste åren anmält sig till allt för många kurser som de sedan inte följer. Detta ställer till problem för lärarna. Beslut/fullständiga refler.

Som student måste du alltid anmäla dig till alla kurser inom ditt program, även dina obligatoriska kurser. Examensarbete, gemensamma kurser (GEM) och ingenjörsyrkespraktik anmäls på annat sätt.
 
Anmäl dig bara till de kurser som du tänkt läsa för att lärare ska kunna planera och schemalägga korrekt. Det är viktigt att inte överanmäla sig!
 
På LTH anmäler sig alla (förutom vissa undantag, se nedan) programstudenter till kurser inför kommande läsperiod. Efter du anmält dig till kursen registrerar du dig i anslutning till kursstart, detta innebär att du kommer vara aktiv på kursen.

Kursanmälan LTH

Särskilt för vissa studentgrupper

Som helt ny student är du föranmäld till samtliga kurser under första läsperioden på ditt program (första terminen på arkitektprogrammet, MAEF, MARK och SUDes). Efter det anmäler du dig själv inför kommande period.
 
Studerar du på Kandidatutbildning i industridesign (KID), Masterutbildning i industridesign (MID), Masterutbildning inom energi- och miljöeffektiva byggnader (MEMB), Kandidatutbildning i livsmedelsteknik (KLMT) eller Tekniskt/naturvetenskapligt basår anmäler du dig inte, utan är automatiskt anmäld till samtliga kurser i programmet, förutom examensarbete.

Öppettider kursanmälan

Kursanmälan stänger kl 23:59 den dagen som står som stängningsdatum, dvs det är öppet till och med den dagen.

Undantag för studenter på arkitektskolan

Studenter på arkitektprogrammet, MARK och SUDes anmäler sig under anmälningsperioden i maj (anmälningsperiod lp1) till sina programkurser inför höstterminen och under anmälningsperioden i november (anmälningsperiod lp3) till sina programkurser inför vårterminen. Se aktuella datum i tabellen här ovan.

Övrig information

Om du missat anmäla dig under öppettiden kan du i de flesta fall göra en sen anmälan i systemet, på samma sätt som när det var öppet för vanlig kursanmälan. Dock kommer sena anmälningar inte direkt in i Ladok, utan läggs på en väntelista. Institutionen har ingen skyldighet att ta emot studenter som gör en sen kursanmälan, utan det avgörs av kursläraren för varje kurs. I och med att varje kurs hanteras för sig vad gäller sena anmälningar varierar det i tid när man får besked om man blivit antagen. Det är inte säkert att man får besked om man inte blir antagen.

Om du blir antagen (inlagd i Ladok), får du ett mail som bekräftar att så har skett. Även sena anmälningar kan vara belagda med spärrar för förkunskapskrav. Först när spärrarna är borttagna kan du påbörja kursen och registrera dig på den.

Om du anmält dig till en kurs, men inte längre avser studera den, ska du lämna återbud i Ladok. Då är du inte längre antagen till kursen.

Ladok för studenter

Att du som student får tillgång till en digital kursyta (till exempel i Canvas) betyder varken att du är behörig att gå kursen, att du fått löfte att gå kursen eller att du är registrerad på kursen.

Det är först när du är behörig eller blivit erbjuden plats på kurser med platsbegränsning som du kan registrera dig på kursen och först då får delta i kursens aktiviteter och examinerande moment. Det är ditt eget ansvar att kursregistrera dig så fort det är möjligt.

Du som är antagen till ett utbildningsprogram läser kurser som ingår i en fastställd läro- och timplan. För utbildningarna till arkitekt, brandingenjör, civilingenjör och vissa mastersprogram finnas det möjlighet att ansöka om att läsa en kurs som ges på annat utbildningsprogram vid LTH. Om det blir beviljat får kursen också medräknas i examen. Till kurser på annat LTH-program kan man inte anmäla sig via kursanmälningssystemet, utan ansöker istället via nedanstående blankett. Om kursen har platsbegränsning ges förtur till de studenter som har kursen fastställd inom sitt program.

Ansökan om att läsa en kurs på annat LTH-program (PDF, 136 kB, ny flik)

Vissa kurser har förkunskapskrav och/eller platsbegränsning. När du anmäler dig ser du vilka kurser det gäller (exakt vad förkunskapskraven är eller hur urvalet görs och antal platser) i den länkade kursplanen. När du anmäler dig till dessa kurser sätts en spärr på antagningen, och före den är borttagen kan du inte registrera dig på kursen (vilket du gör strax före kursen börjar).
 
Efter att du anmält dig (men före du kan registrera sig) görs i förekommande fall kontroll av förkunskaperna och urval (kurser med platsbegränsning). Exakt när det görs varierar mellan olika kurser, och därmed när du får besked. Det finns både manuell och automatisk kontroll av förkunskapskrav. I systemet för kursanmälan kan du sedan se vilka kurser du har anmält dig till och om de har några spärrar.

Om du inte uppfyller de formella förkunskapskraven för kurser på program kan du ansöka om undantag från förkunskapskrav. Detta görs genom att skicka ett mejl till dispens@lth.lu.se. Undantag från förkunskapskrav för kurser på program beslutas av ordförande för Ledningsgruppen för grundutbildningen (LG GU).

Ange i ansökan:

 • Namn, personnummer, vilket program du läser,
 • Vilken kurs du vill läsa som du inte är behörig till,
 • Hur du på annat sätt än genom de formella förkunskapskraven anser dig ha förutsättningar att tillgodogöra dig kursen.

Du kan ange om du har s.k. särskilda skäl, men fokus vid bedömningen av din ansökan kommer alltid att vara om du har tillräckliga förkunskaper för att läsa önskad kurs.

Eventuella intyg som styrker ansökan ska bifogas som pdf.

Om din ansökan gäller undantag för att få skriva examensarbete ska följande också anges:

 • Vilken/vilka kurs/-er som saknas i grundblocket (civilingenjör, brandingenjör),
 • Hur många hp i avslutade kurser inom programmet du har,
 • Hur många hp i avslutade kurser på A-nivå inom programmet du har (civilingenjör).

Observera att följande normalt sett inte bedöms utgöra skäl att bevilja undantag från förkunskapskrav:

 • ”Kurs som saknas behövs inte för examensarbetet.” (Det hjälper inte att tilltänkt examinator intygar att du har tillräckliga kunskaper.)
 • Avtal med företag, extern part och/eller skrivpartner.
 • Bokade/inplanerade resor för arbetets genomförande, exempelvis till annat land.
 • Missat behörighetsgivande tenta, även om det beror på orsaker du inte kunnat styra över.
 • Dokumenterad funktionsnedsättning som berättigar till pedagogiskt stöd.

När kan det finnas anledning att ansöka om undantag från förkunskapskrav?

 • Du uppfyller inte de formella förkunskapskraven, men har läst annan/andra kurs/-er som du tror skulle kunna göra dig likvärdigt förberedd.
 • För examensarbete: du saknar ytterst lite för att uppnå de totala examenskraven.

Det är dock alltid fråga om en individuell bedömning och ovanstående skäl är inte en garanti för att undantag beviljas.

Undantag beviljas inte i förebyggande syfte. Om du har möjlighet att genom examination uppnå behörighet innan kursen du vill gå startar, eller om du väntar på resultat som behövs för behörighet ska du vänta med att ansöka om undantag tills det är säkert att det behövs.

Tänk på att ansöka i god tid. Handläggning sker skyndsamt, men beroende på ärendets komplexitet samt mängden inkomna ärenden vid det aktuella tillfället kan du behöva vänta 3–6 veckor på beslut.

Frågor om undantag skickas till Annica Thomsson: annica.thomsson@lth.lu.se.

Planera dina studier

Se över din läro- och timplan samt utbildningsplan för att planera dina studier.

Sidansvarig: kursval@lth.lu.se | 2020-11-11