Hoppa till huvudinnehåll

Rättigheter och skyldigheter

Studenträttigheter kan handla om studentinflytande, studenternas arbetsmiljö, genomförande av prov och examensarbeten och mycket annat. Dina rättigheter och skyldigheter som student gentemot universitetet och din institution regleras i beslut av universitetet och i lagar och förordningar.

Särskilda undantag från specifika punkter i Rättighetslistan finns för Lunds tekniska högskola, LTH. Detta dokument finns längst ner på sidan om du följer länken nedan. 

Rättigheter och skyldigheter som student (Lunds universitets webbsida)

Studentklagomål

En student som är missnöjd med något i sin studiesituation bör i första hand vända sig direkt till den eller de personer som frågan berör och i andra hand till ansvarig prefekt på institutionen.

De flesta klagomål löses genom samtal mellan studenter och de personer som finns närmast utbildningen och kräver ingen ytterligare utredning. När klagomål löses så här betraktas klagomålet inte som ett ärende. Studentklagomål som blir ärenden ska diarieföras hos universitetet och blir en allmän handling.

Följs inte ovanstående riktlinjer kan student vända sig till ansvarig lärare, därefter studierektor, prefekt eller motsvarande. För ärenden som inte har kunnat lösas på institutionsnivå finns möjlighet att kontakta LTH:s biträdande kanslichef, för vidare hantering i fakultetsledningen. Student som anser att frågan inte har hanterats enligt gällande regler har rätt att begära prövning av rektor för Lunds universitet. Studenter kan alltid vända sig direkt till berörd studentkår. Läs mer under avsnitt 8 i Rättighetslistan – Lunds universitets studenters rättigheter och ansvar.

Fusk, störningar och trakasserier

Som student är du skyldig att hålla dig till de lagar och regler som gäller för Lunds universitet. En student som gör sig skyldig till fusk, störande verksamhet eller annan disciplinförseelse kan bestraffas med en varning eller avstängning.

Fusk, störningar och trakasserier (Lunds universitets webbsida)

Omprövning av ditt betyg

Som student kan du ibland känna dig i underläge om du till exempel inte är överens med läraren vilket betyg man skall ha. Detta kan skapa olust inför att klaga på betygssättningen. Många studenter känner inte heller till hur ett sådant ärende hanteras.
 
Rent formellt kan man inte överklaga betyg eller examinationsformerna, men det finns en lagstadgad rätt att få betygsättningen omprövad.
Om du ifrågasätter bedömningen av ett prov ska du vända dig till examinatorn. I vissa fall kan du behöva hjälp av utomstående: Betygsombudsmännen.

Betygsombudsmännens uppgift är inte att granska eller ompröva betygen. Detta är alltid examinatorns uppgift. Ombudsmännen skall istället ge dig råd och stöd i din kontakt med institutionen.

Kontakt

Du tar kontakt direkt med betygsombudsmännen med epost.
Betygsombudsmän vid LTH är:
Charlotte Malmgren, universitetslektor, charlotte.malmgren@miljo.lth.se
Guido Zacchi, professor, guido.zacchi@chemeng.lth.se

Pedagogiskt stöd

Som student vid ett svenskt lärosäte har du rätt till pedagogiskt stöd om du behöver det. 

Mer information om pedagogiskt stöd hittar du under Stöd och Service > Pedagogiskt stöd.

Pedagogiskt stöd

Illustration, list of rights.

Rättigheter och skyldigheter vid Lunds universitet

Ladda ner Universitetes rättighetslista!

Sidansvarig: webbredaktion@lth.lu.se | 2020-11-11