Hoppa till huvudinnehåll

Praktikkurs - ingenjörsyrkespraktik

Kursen är öppen för anmälan under samma period som kursanmälan till övriga kurser vid LTH (se menyn till höger på denna sida). Kursen är inte öppen för sen anmälan. Kursen ges inte av institutioner utanför LTH och den ges endast under läsperioderna. Det avslutande seminariet kan schemaläggas i läsvecka 1 under efterföljande läsperiod. Förkunskapskravet om 150 hp avslutade kurser inom obligatoriet måste vara uppfyllt vid sista datum för anmälan för att studenten ska kunna påbörja kursen. 

Praktiken ska vara en ny lärandesituation för studenten. En ny lärandesituation kräver ett nytt och för studenten okänt sammanhang. Praktikplatsen är en arbetsplats för och med ingenjörer. Handledarna på praktikplatsen och vid LTH ska vara ingenjörer. Det är i regel inte lämpligt att kombinera praktiken med en anställning hos anordnaren för praktikplatsen eftersom kraven för kursen är reglerade genom en kursplan och skulle kunna komma i konflikt med en eventuell anställning. Kursens examinator och handledare vid LTH måste båda godkänna praktiken, praktikplatsen och handledaren på praktikplatsen. Det är absolut nödvändigt att etablera kontakt med LTH-handledare och examinator i god tid innan sista ansökningsdag för att få praktiken godkänd.

Förutom en praktikdel om 10,5 hp innehåller  kursen en teoridel om 4,5 hp.
Praktikdelen består av en praktikuppgift, som ska redovisas skriftligt, ett muntligt seminarium och ett närvarointyg. Teoridelen examineras genom en skriftlig praktikrapport, skriftlig redovisning av en specifik fördjupningsfrågeställning om den aktuella praktikplatsen, skriftliga veckoreflektioner samt kamratgranskning.

Kursen inleds med ett obligatoriskt introduktionsmöte under läsvecka 1. Närvaro på praktikplatsen under praktikperioden samt vid det avslutande seminariet vid LTH är obligatoriska.

Ingenjörsyrkespraktik är en externt valfri kurs (max 15 hp). En student som tidigare har sökt och blivit antagen till en kurs på annat LTH-program och som får medräkna denna kurs som externt valfri kurs i sin examen, kan inte läsa Ingenjörsyrkespraktik.  I detta fall finns det inte utrymme att läsa ytterligare externt valfria poäng.

Detaljerad information om kursen finns i kursplanen: Kursplan för Ingenjörsyrkespraktik | kurser.lth.se

Anmälan till praktikkursen görs på följande blankett Anmälningsblankett för kursen Ingenjörsyrkespraktik.
Det är absolut nödvändigt att etablera kontakt med LTH-handledare och examinator i god tid innan sista dag för kursanmälan för att få praktiken godkänt.

Läs igenom anmälningsanvisningarna noggrant:

 1. Studenten kontaktar personal vid LTH-institution med ämneskompetens för vald praktikuppgift. Prefekten vid berörd institution avgör om det finns handledarresurser.
 2. Förkunskapskravet om 150 hp avslutade kurser inom obligatoriet måste vara uppfyllt vid sista dag för kursanmälan.
 3.  För att praktikplatsen ska godkännas, ska praktiken vara en ny erfarenhet och lärandesituation för studenten.
 4. Praktikkursen Ingenjörsyrkespraktik är poänggivande och studiemedelsberättigad högskoleutbildning. Studierna bedrivs på heltid.  Kraven för kursen är reglerade genom en kursplan och skulle kunna komma i konflikt med en eventuell anställning. Att kombinera praktik med anställning hos anordnaren för praktikplatsen är i regel inte lämpligt. 
 5. Praktikuppgiften på praktikplatsen ska ha en så hög komplexitetsgrad att studenten får möjlighet att omsätta sina teoretiska kunskaper. Hänsyn ska tas till praktikuppgiftens relevans för utbildningen.
 6. Praktikplatsen ska vara en arbetsplats för och med ingenjörer. Det måste finnas tillräckligt många anställda ingenjörer så att praktiken genomförs i en tekniskt präglad miljö. Praktikanten ska inte tillföra den tekniska ämneskompetensen på praktikplatsen.
 7. Handledarna vid LTH och på företaget ska vara ingenjörer eller ha motsvarande kompetens och ska avsätta nödvändig tid för att stödja studentens praktik.
 8. Det ska finnas en namngiven handledare på praktikplatsen för hela perioden. Praktikplatsen ska även utse en biträdande handledare som träder in då ordinarie handledaren är frånvarande.
 9. Handledarna intygar att det inte finns någon grund för jäv, som t. ex. nära relation till studenten eller beroendeställning av annan art.
 10. Examinator och handledare vid LTH godkänner praktiken (placering, handledaren på praktikplatsen samt praktikuppgiften) i sin helhet.
 11. Examinerande moment får ej innehålla sekretessbelagt material. LTH-handledare och examinator skriver inte under några sekretessavtal med företaget. De kan inte heller ge vägledning för eventuella sekretessavtal som studenten gör med företaget.
 12. Kursen ges bara av LTH-institutioner och endast under terminstid. Kursen ges inte under sommaren.
 13. Anmälan görs på en särskild anmälningsblankett under samma period som kursanmälan till programkurser vid LTH är öppen inför nästkommande läsperiod. Kursen är inte öppen för sen anmälan.
 14. Kursen följer läsperiodsindelningen med två fasta datum för kursstart och två gemensamma schemalagda examinationstillfällen per termin.
 15. Examinationstillfället/slutseminariet kan schemaläggas i läsvecka 1 under efterföljande läsperiod.
 16. Kursen motsvarar 10 veckors heltidsstudier, varav praktikperioden på praktikplatsen ska omfatta 8 veckors sammanhängande heltidspraktik (40 praktikdagar på heltid). Kursen omfattar 400 timmar varav 320 timmar ska vara praktikplatsförlagda.
 17. Studenten följer gängse arbetstider på praktikplatsen enligt överenskommelse. Praktik får endast förekomma på vardagar fram till klockan 17. Eventuella undantag ska i förhand godkännas av kursens examinator.
 18. Under praktikperioden på praktikplatsen ska studenten kunna avsätta tid för veckoreflektioner och praktikrapport, inklusive fördjupningsfrågeställning. 
 19. LTH täcker inga eventuella kostnader för till exempel resor och bostad.
 20. Närvarointyg måste lämnas in efter praktikperioden för att få godkänt på kursen.
 21. Alla parter intygar med sina signaturer på blanketten att de har tagit del av anvisningarna och att kraven för handledning och genomförande av kursen är uppfyllda.
 22. Den ifyllda blanketten skickas till studentens programplanerare som kontrollerar att kravet om150 hp avslutade kurser inom obligatoriet är uppfyllt vid sista anmälningsdatum innan studenten kan antas till kursen på respektive LTH-kurskod i Ladok.
 23. Studenten laddar upp blanketten på kursens Canvas-yta.

 

Arbetsprocess för handledare vid LTH-institution och examinator, Ingenjörsyrkespraktik IYP000

Följande är rollfördelningen och arbetsprocess för handledare vid LTH-institution och examinator på kursen Ingenjörsyrkespraktik.

Inför antagningen:

 • Handledare på institution diskuterar kursanmälan med student, i synnerhet innehållet i anmälningsanvisningarna, den frågeställning studenten väljer att fördjupa sig i samt vad som ska utgöra examinerande praktikuppgift.  
 • Examinator svarar på eventuella frågor från student, handledare på institution, handledare på praktikplats.
 • Handledare på institution diskuterar vid behov kursanmälan med handledare på praktikplatsen.
 • Handledare på institution kontaktar examinator och diskuterar kursanmälan innan signering. Innan handledare på institution och examinator signerar måste handledare på praktikplatsen ha signerat.
 • Examinator diskuterar kursanmälan med handledare på institution innan signering.
 • Handledare på institution signerar.
 • Examinator signerar.
 • Student ansvarar för att fullständigt ifylld blankett skickas till programplanerare och laddas upp på kursens Canvas-yta.

Vid kursstart och under praktikens gång:

 • Examinator säkerställer att student registreras i Ladok, på berörd institutions kurskod.
 • Examinator säkerställer att student och handledare på institution kopplas till kursens Canvas-yta.
 • Examinator schemalägger och håller gemensamt introduktionsmöte för alla praktikanter.
 • Examinator organiserar och uppdaterar kursens Canvas-yta, inklusive möjlighet för student att göra de inlämningar som krävs.
 • Handledare på institution diskuterar veckoreflektioner med valfria teman med student inför att student väljer teman.
 • Examinator bedömer veckoreflektioner med fasta, kursgemensamma teman. Dessa är schemalagda under kursens första respektive sista veckor.
 • Handledare på institution har kontakt med student och handledare på praktikplatsen vid behov.
 • Examinator organiserar kamratgranskning, dvs vilken student som granskar vilken annan students veckoreflektion.
 • Handledare på institution bedömer kamratgranskningstext.
 • Handledare på institution bedömer veckoreflektioner med valfria teman. Dessa är schemalagda under kursens mitt.

Vid kursavslutning och examination:

 • Examinator schemalägger muntligt seminarium, efter kontakt med handledare på institution.
 • Handledare på institution bedömer praktikrapport.
 • Handledare på institution bedömerr praktikuppgift.
 • Handledare på institution bedömer fördjupningsfrågeställning.
 • Handledare på institution leder och bedömer muntligt seminarium. Om flera handledare närvarar vid samma seminarium, kommer de överens sinsemellan om vem som leder seminariet.
 • Handledare på institution noterar godkända prestationer på kursens Canvas-yta.
 • Examinator säkerställer att godkända prestationer förs in i Ladok.
 • Handledare attesterar delprov Praktik 10,5 hp i Ladok.
 • Examinator attesterar delprov Teori 4,5 hp och slutbetyg, i Ladok.

 

Förtydliganden kring examinationsmoment IYP000

Fördjupningsfrågeställning
 • Ur kursplanen: ”Skriftlig redovisning av fördjupningsfrågeställning som studenten enligt överenskommelse ska undersöka (omfattar 1000 – 2000 ord)”.

Ytterligare info:

 • Fördjupningsfrågeställningen består av tre delar: Litteraturstudier, empiriska studier på praktikplatsen och sammanfattande reflektion.
 • Frågeställningen ska vara ingenjörsmässig och relevant för/koppla till praktikplatsen.
 1. Det ska finnas en teoretisk grund, med referenser till t.ex. kurslitteratur, vetenskapliga forskningsartiklar, standarder, lagar och förordningar, regelverk. Litteraturstudierna sker lämpligen under läsvecka 1, efter att kursen börjat, men innan praktikperioden börjat.
 2. Någon form av undersökning ska genomföras vid praktikplatsen, t.ex. intervjuer, som kopplar samman litteraturstudierna och de egna reflektionerna. Praktikplatsen ska ge en empirisk grund.
 3. Egna reflektioner kring vad praktikanten iakttar ute på praktikplatsen.
 • Frågeställningen ska redovisas skriftligt, individuellt, och lämnas in tillsammans med praktikrapporten.
 • Frågeställningen ska godkännas av examinator och handledare vid LTH-institution innan studenten antas till kursen.
 • Vad som är lämpligt att fördjupa sig inom beror på vilken praktikplats man befinner sig på, vilka uppgifter man tilldelas, vilket program man går och på praktikantens egna intressen.
 • Det skulle t.ex. kunna röra sig om en relevant algoritm eller ISO-standard eller regelverk eller mätmetod. Det skulle också kunna röra sig om praktikplatsens/företagets roll/position inom en specifik marknad, vilka faktorer som styr praktikplatsens/företagets verksamhet (t.ex. mål, vision, strategi), företagets organisation eller hur företaget arbetar med t.ex. hållbarhet, arbetsmiljö eller etik. Ytterligare andra exempel kan vara samverkan mellan ingenjörer/arkitekter/andra professioner eller felkällor t.ex. i byggprocessen.
Praktikuppgift
 • Ur kursplanen: ”Skriftlig praktikuppgift: ett eller flera exempel på vad som har utförts inom ramen för de kvalificerade och i viss mån självständiga uppgifter som praktikplatsen tillhandahållit. Praktikuppgiften kan ej omfatta sekretessbelagt material.”

Ytterligare info:

 • Praktikuppgiften är ett (eller flera) konkret exempel på/resultat av vad praktikanten rent faktiskt haft för sysselsättning och hjälpt till att ta fram/producera under praktikperioden.
 • Ska kunna redovisas skriftligt/i tryckt form och ska lämnas in tillsammans med praktikrapporten, men kan i övrigt se mycket olika ut, beroende på vilka uppgifter praktikanten tilldelas under praktikperioden.
 • Det kan exempelvis röra sig om programkod, konstruktion, ritning, mätning, tidplan eller utredning, eller något helt annat beroende på praktikantens uppgifter.
 • Praktikuppgiften ska godkännas av examinator och handledare vid LTH-institution innan studenten antas till kursen.
Veckoreflektioner
 • Ur kursplanen: ”Skriftliga veckoreflektioner med specifika teman. Varje skriftlig veckoreflektion omfattar 500-700 ord."

Ytterligare info:

 • Under läsvecka 1-2 respektive 8-10 är temana för veckoreflektionerna fasta, bestämda och kursgemensamma. Dessa veckoreflektioner kopplar till den kurslitteratur som är angiven i kursplanen.
 • Under läsvecka 3-7 får studenten välja tema för veckoreflektionerna själv, inom vissa givna ramar. Till dessa veckoreflektioner får studenten själv, i samråd med handledare på institution, bestämma lämplig litteratur.
 • Beskrivning av teman finns på kursens Canvas-sida.
Kamratgranskning
 • Ur kursplanen: ”Skriftlig kamratgranskning på utvalda veckoreflektioner.”
 • En mall för kamratgranskningen finns på kursens Canvas-sida.
Praktikrapport
 • Ur kursplanen: ”Skriftlig praktikrapport (omfattar 1000-1500 ord): en redogörelse för praktiken och en analys av genomförda uppgifter, inklusive praktikuppgiften, i förhållande till studentens genomgångna tekniska utbildning.”
 • En beskrivning av vad praktikrapporten finns på kursens Canvas-sida.

 

 

Lp 1 2024:
Lp1, läsvecka 1: introduktionsmöte 2/9 eller 3/9
Lp1, läsvecka 2 till tentamensvecka: praktik på praktikplatsen
Lp2, läsvecka 1: seminarium 7/11 eller 8/11
Lp 2 2024:
Lp 2, läsvecka 1: introduktionsmöte 4/11 eller 5/11
Lp 2, läsvecka 2 till tentamensvecka 2: praktik på praktikplatsen
Lp 3, läsvecka 1: seminarium 23/1 eller 24/1
Lp 3 2025:
Lp 3, läsvecka 1: introduktionsmöte 20/1 eller 21/1
Lp 3, läsvecka 2 till tentamensvecka: praktik på praktikplatsen
Lp 4, läsvecka 1: seminarium 27/3 eller 28/3
Lp 4 2025:
Lp 4, läsvecka 1: introduktionsmöte 24/3 eller 25/3
Lp 4, läsvecka 2 till läsvecka 8 (inklusive omtentamensveckor): praktik på praktikplatsen
Lp 4, tentamensvecka: seminarium 4/6 eller 5/6
Det är möjligt för en student att skjuta praktikperioden några dagar fram eller tillbaka (för läsperiod 1 betyder det alltså in i läsvecka 1 i lp 1 eller lp 2).
För introduktionsmötet gäller digital närvaro.  För det avlsutande seminariet behöver studenten vara på plats på LTH.
Introduktionsmötet samt det avslutande seminariet vid LTH är obligatoriska delar av kursen. 
Närvaro på praktikplatsen under praktikperioden är obligatorisk. 

Frågor?

Kontakta ingpraktik@lth.lu.se

Denna e-postadress kan även användas av dig som vill komma i kontakt med kursens examinator, Charlotta Nilsson.

Sista dag för kursanmälan

Information om sista dag för kursanmälan under läsåret finns under Kursanmälan vid LTH
Anmälan görs på en särskild blankett.
Sena anmälningar beaktas inte.
Det är nödvändigt att studenten i god tid innan sista dag för kursanmälan etablerar kontakt med LTH-handledare och examinator för att få praktiken godkänt.
Studenten måste uppfylla förkunskapskravet om 150 hp avslutade kurser inom obligatoriet vid sista dag för kursanmälan för att få påbörja kursen.

Sidansvarig: pia.jablonsky@lth.lu.se | 2023-10-16