Hoppa till huvudinnehåll

Tentamen – steg för steg

Nya regler

Nya regler för skriftlig salstentamen på LTH:

 • Man kan komma max 30 minuter efter utsatt starttid. Alla som kommer sent släpps in vid ett samlat tillfälle 30 min efter tentamen startat. Kommer man senare än så blir man inte insläppt.
 • Man får lämna tentamenssalen först 60 minuter efter starttiden (så var det även tidigare på LTH)
 • LU-kortet räknas inte som giltig legitimation (men de som har ett tillfälligt personnummer i Ladok får gärna ta med det som komplement)
 • Man ska uppvisa giltig fysisk (ej digital) fotolegitimation med aktuella giltighetsdatum
 • Om man har glömt att ta med sin legitimation är det tillåtet att hämta denna såvida man inte redan tagit del av tentamen. Det måste i så fall ske innan tentamenstillfällets andra insläpp har genomförts.

Som giltig fotolegitimation räknas följande:

 • Svenskt pass

 • Svenskt körkort

 • Svenskt nationellt id-kort

 • Svenskt id-kort för folkbokförda

 • Nationellt id-kort från EU/EES/Schengen-länder

 • Utländskt pass

Anledningen till ändringarnar är för att anpassa LTH:s regelverk till LU-gemensamma regler som gäller i alla lokaler som Samordnad tentamensservice sköter. Det hade varit rörigt och orättvist med olika regler för olika lokaler på LTH:s tentor.

Det är obligatorisk anmälan till samtliga tentor. Du ska alltid anmäla dig till samtliga tentor via ladok för studenter, både ordinarie tentor och omtentor.

Innan din tenta

 1. När anmälan för tentor öppnas kommer du få ett email (gäller tentor inom LTH:s tentaperioder; i övriga fall ska personal på respektive kurs informera). Deadline för anmälan står i mailet.
 2. Du anmäler dig till de tentor som du vill skriva, före deadline.
 3. Kontrollera att du är anmäld genom att logga in på Ladok och gå in på respektive kurs där du anmält dig.

Under din tenta

 1. Ingen akademiskt kvart - kom i tid. 
 2. Du kan vara max en halvtimme sen, efter att tentan börjat. Du får då kortare skrivtid som inte kompenseras.
 3. Endast den som anmält sig är garanterad skrivplats. Skrivvakterna har rätt att bestämma vart du ska sitta.
 4. Ha legitimation (LU-kort och digital legitimation är inte giltiga) och kulspetspenna med dig.
 5. Vid din skrivplats får du ha: 
  • skriv- och ritverktyg
  • skrivpapper som tillhandahålls av skrivvakterna
  • mat och dryck
  • tillåtna hjälpmedel som anges på tentan
  Du får inte ha elektronisk utrustning, väska eller ytterkläder vid din plats.
 6. När tentan påbörjats kommer tentavakten utföra ID-kontroll och dela ut anonymkod. Du skriver ner din anonymkod på omslagspapperet och varje enskilt tentapapper.
 7. Skriv även din personliga identifierare (se nedan) på omslagspapperet och varje enskilt tentapapper.
 8. Medan skrivningen pågår är all form av informationsutbyte med andra studenter förbjudet.
 9. Om du lämnar din plats tillfälligt måste du täcka över de papper du skrivit på.
 10. Toalettbesök genomförs enligt instruktioner från tentavakten.
 11. Du får inte lämna skrivlokalen förrän tidigast en timme efter tentan påbörjats. 
 12. Vid inlämningen placeras dina svar i ett ifyllt omslag, inga svar får skrivas på omslaget. Uppgifterna ska vara ordnade i nummerordning. Även om du inte löser någon uppgift är du skyldig att lämna in ett ifyllt omslag.

Efter din tenta

 1. Läraren kommer enbart att se anonymkoden när hen rättar tentan.
 2. När tentan är rättad matas resultatet kopplat till anonymkoden in i Ladok av läraren eller av administratör.
 3. Före examinatorn attesterar resultatet kan hen se vem varje kod tillhör (vilket krävs enligt svensk lag). Det är alltså rättningen som sker anonymt, inte betygssättningen.
 4. När resultatet är attesterat får du ett email och du kan gå in i Ladok för studenter och se ditt resultat.
 5. Vill du i efterhand få tillgång till din anonymkod (bra att ha vid tentavisningar) så kan du hämta den i Ladok för studenter fr.o.m. första kalenderdagen efter tentan.

Ladok för studenter (Ladok)

Praktisk information om tentamen

Din anonymkod delas ut av tentavakten. Du skriver din anonymkod och din personliga identifierare på varje inlämnat papper + omslagspapper. Syftet är att din tenta ska rättas anonymt (infördes 2015 vid LTH).

Om du mot förmodan inte skulle få en anonymkod på tentan måste du skriva ditt namn och personnummer på tentaomslaget och samtliga inlämningspapper. Lämna aldrig in en tenta utan anonymkod + personlig identifierare eller personnummer + namn på samtliga sidor.

Se dina tidigare anonymkoder på redan gjorda tentor (Ladok)

För att säkerställa att din tenta kan kopplas till dig, och om något går fel med anonymkoden, ska du förutom själva anonymkoden skriva en s.k. personlig identifierare på samtliga inlämnade papper.

Den personliga identifieraren är en liten fras, en kod eller en kort mening som du själv hittar på. Det kan vara vad som helst, men ska inte vara något som kan avslöja din identitet. Om du vill, kan du använda samma personliga identifierare på alla tentor i en tentaperiod. Du ska inte berätta den för någon.

Anonymkoden skrivs högst upp, men den personliga identifieraren skrivs med fördel längst ner på pappret.

Normalt sett kommer den personliga identifieraren inte behövas, men om något mot förmodan skulle gå fel kan den användas för att identifiera tentor som institutionen inte kan skilja på. De kommer då att kontakta studenterna som berörs för identifiering av tentan. Förhoppningsvis kommer detta inte behövas. 

Om du inte anmält dig inom utsatt tid är kan du få skriva tentan i mån av plats. Du kan dock inte vara anonym, utan får skriva personnummer och namn på inlämnad tentamen. Du måste meddela tentavakten att du inte anmält dig tidigare – och får avvakta tills de anmälda studenterna gått in. Du får heller inte gå in i tentasalen utan att ha blivit anvisad en plats. Skulle du påbörja en tenta oanmäld och utan att ha meddelat tentavakten om din uteblivna anmälan kommer resultatet att strykas.

Det är enbart skriftliga salstentor (både ordinarie tentor och omtentor) som omfattas av att bli anonyma och som har obligatorisk anmälan.

Anonymitet gäller inte för hemtentor, muntliga tentamen, duggor eller inlämningsuppgifter. Systemet kan användas även till detta, men i så fall bestäms det på kursnivå och kursläraren informerar om detta. 

Om du har tentamensstöd (extra skrivtid, sitta enskilt med mera) meddelar du dina behov i god tid. Du måste ändå anmäla dig till tentan/omtentan via Ladok för studenter.

Du ska anmäla dina behov senast tre veckor före tentan till kursansvarig (gäller i Lund) eller till samordnaren för tentamina pedagogiskt stöd (gäller för Campus Helsingborg). Det gäller även om du har längre tid på att anmäla dig till tentan i anmälningssystemet. Detta är för att vi ska kunna uppfylla dina önskemål. Öppettiderna för anmälan i Ladok för studenter är normalt från tre veckor före tentamensperioden till en vecka före.

Även om du skriver tentan avskilt i en annan lokal kommer du att få anonymkoden av tentamensvakten (förutsatt att du har anmält dig till tentan/omtentan i studentportalen).

Pedagogiskt stöd för dig med funktionsnedsättning (Lunds universitets webbsida)

På de flesta kurser på LTH där betygsskalan har graderade betyg (t.ex. 3,4,5 för godkänt) kan du skriva om tentamen för att höja ett redan godkänt betyg. Detta kallas ”plussning”. Examinatorn för en specifik kurs kan besluta om undantag från detta, och i så fall är det inte tillåtet.  

Om plussning är tillåtet kan du anmäla dig till den tentamen du vill plussa på, under perioden för tentaanmälan, även om du har godkänt betyg sedan innan.

Som student kan du ibland känna dig i underläge om du till exempel inte är överens med läraren vilket betyg man skall ha. Detta kan skapa olust inför att klaga på betygssättningen. Många studenter känner inte heller till hur ett sådant ärende hanteras.

Rent formellt kan man inte överklaga betyg eller examinationsformerna, men det finns en lagstadgad rätt att få betygsättningen omprövad.

Om du ifrågasätter bedömningen av ett prov ska du i första hand vända dig till examinatorn, i andra hand till prefekten. I vissa fall kan du behöva hjälp av utomstående: Betygsombudsmännen.

Betygsombudsmännens uppgift är inte att granska eller ompröva betygen. Detta är alltid examinatorns uppgift. Ombudsmännen skall istället ge dig råd och stöd i din kontakt med institutionen.

Kontakt
Du tar kontakt direkt med betygsombudsmännen med epost.

Betygsombudsmän vid LTH är:
Charlotte Malmgren, universitetslektor,
Email: charlotte.malmgren@miljo.lth.se

Guido Zacchi, professor,
Email: guido.zacchi@chemeng.lth.se

Tentamensperioder och öppettider för anmälan

Anmäl dig till tentor i Ladok

Tentamensschema

Länkar till tentamensperioderna finns på startsidan i TimeEdit.

Information om digital examination

På Campus Online finns information om vad du ska tänka på innan din digitala tenta, olika digitala verktyg som kan användas och vad som gäller för övervakade tentor och personuppgifter. 

Campus Online - Digital examination

LU:s tentamensinfo

Sidansvarig: kursval@lth.lu.se | 2023-10-02