Hoppa till huvudinnehåll

FAQ - frågor och svar

Här har vi samlat vanliga frågor från studenter gällande utbytesstudier - för att underlätta för dig i din utbytesprocess.

Behörighet och betygssnitt

Utbytesperioder

Val av universitet och universitetsinformation

Val av kurser

Dokumenten i ansökan

Nominering och söka igen

Försäkring

Dubbelexamen

Betygssnitt och behörighet

Du kan läsa om beräkningsunderlag under ”urval” i "Lokalt regelverk vid LTH för nominering av utresande utbytesstudenter".

Krav för att få söka

Nej, vi tillhandahåller inte statistik över betygssnitt eftersom det finns många variabler som påverkar och dessa siffror varierar mycket från år till år, vilket skulle kunna vara missvisande för potentiella sökande.

LTH erbjuder en mängd olika utbytesdestinationer över hela världen och vår förhoppning är att du söker utbyte efter dina egna önskemål och förutsättningar vad gäller språkkunskaper och programkrav. Det bästa råd vi kan ge dig är att söka det du helst vill och det som erbjuder de bästa kurserna för just dig och ditt program.

På vår hemsida hittar du statistik över utbytesdestinationer för olika utbildningsprogram, detta kan förhoppningsvis vägleda en del.

Dina valmöjligheter

Från och med hösten 2021 går det inte att åberopa tilläggsmeriter och meritvärdet kommer endast baseras på betygssnitt.

Studieplanen måste stämma överens med universitetsinformationen i SoleMove. Därefter högst betygssnitt. Om flera studenter har samma meritvärde avgörs urvalet genom en samlad bedömning av ansökan där störst vikt läggs vid motivationsbrev (Statement of Purpose) och CV. Du som inte tidigare har erbjudits och tackat ja till ett utbyte har förtur. 

Vi brukar kunna tilldela platser till 80% av våra sökande studenter, så chanserna är goda. Ju fler universitet du söker desto större är chanserna att få en plats, men sök bara de universitet du verkligen vill åka till.

Ja, det stämmer. Första årets studier på aktuellt utbildningsprogram ska vara helt avklarade. Sista tillfället att komplettera är omtentaperioden i augusti om du vill söka i Höstansökningen.

Behörighetskraven som gäller är att oavslutade kurser inom grundblocket får uppgå till högst:

  • 15 hp för civilingenjörsprogram
  • 7,5 hp för arkitekturutbildningen
  • OBS! För industridesign gäller att minst 50 hp måste vara avklarade

Vad innebär då oavslutade kurser? Saknar du 5 hp i en 15 hp-kurs så bedöms det som att du saknar 15 hp. Läs mer om reglerna i "Lokalt regelverk vid LTH för nominering av utresande utbytesstudenter".

Krav för att få söka

Omtentaperioden i augusti är sista tillfället för att komplettera eller plussa för höstansökningen.

Alla omtentor som görs i omtentaperioden i augusti tas med i beräkningen. Skulle en lärare vara sen med rättningen av en tenta och resultatet därför komma in efter brytdatum tas detta alltså ändå med.

I behörighetsbedömningen tas endast kurser som ingår i grundblocket med.

I betygssnittsuträkningen tas avklarade LTH-kurser med betygsskala TH med, såväl obligatoriska och alternativobligatoriska som valfria och medräknade.

Första årets studier på ditt nuvarande program måste vara helt avklarade för att du ska vara behörig. Förutom ÅK1 prövas behörigheten utifrån den individuella studieplan som upprättas i samband med antagning till nuvarande program. Betygssnittet beräknas på avklarade och tillgodoräknade kurser med TH-skala inom ditt aktuella program. 

Om du har ett registrerat studieuppehåll för en hel termin bedöms det som ett uppehåll och inte som en eftersläpning om 30 hp.

Nej, det är ett krav att läsa på heltid (motsvarande 30 hp per termin).

Enligt LTH:s regler måste kurser du söker och läser under utbytet kunna tillgodoräknas inom ditt utbildningsprogram/i din examen på LTH. Dessutom måste studierna omfatta heltid, dvs. motsvarande 30 hp per termin. Vad gäller utbyte så behöver du förhålla dig till dessa regler.

Det finns fler möjligheter för dig att skaffa internationell erfarenhet. Du kan exempelvis förlägga ditt examensarbete vid ett utländskt universitet eller företag, förslagsvis i Europa. Du behöver då inte ansöka om en utbytesplats utan du tar själv reda på vilket land, universitet eller företag som kan ta emot dig.

Titta gärna på listan över LTH:s partneruniversitet och prata med din institution på LTH om de har specifika kontakter utomlands inom just ditt ämnesområde. Läs gärna mer om möjligheterna på vår hemsida.

Examensarbete utomlands

Utbytesperioder

Prata med ditt program om när det bäst passar att åka på utbyte.

Du kan alltid ansöka om ett års utbyte om inga begränsningar anges i universitetsinformationen i SoleMove.

Du kan inte söka utbyte för ett kalenderår, dvs vårterminen och sen höstterminen. Utbyte söks läsårsvis.

I enstaka fall kan det finnas möjlighet till förlängning, men det hör till undantagen. Man måste redan i ansökan precisera vilken/vilka terminer man vill åka, så tänk igenom och välj väl.

Skulle du av något skäl vilja avbryta utbytet när du redan är på plats kan ingen tvinga dig att stanna kvar, men tanken är naturligtvis att du i din ansökan ska bestämma dig för hur många terminer du vill vara iväg.

Det går att studera utomlands under hela åk 5, lite beroende på vilket universitet det rör sig om. I så fall söker du utbyte för bara höstterminen. Du behöver inte söka utbyte om du planerar att göra ditt examensarbete utomlands. Examensarbetet ska examineras på LTH (examinator på LTH) även om du befinner dig på ett annat universitet. Du behöver en handledare på värduniversitetet, men den kontakten tar man vanligtvis när man är på plats. Tänk på att du själv ansvarar för att ta kontakt och hitta handledare på mottagande universitet.

Generellt sett är det enklare att göra examensarbetet på europeiska universitet. Flera nordamerikanska och australiensiska universitet erbjuder inte möjlighet att göra examensarbete under utbytet.

Examensarbete utomlands

Nej, du kan inte söka universitet som inte står i listan på sidan "Sökbara universitet".

Sökbara universitet

Val av universitet och universitetsinformation

I mitten av oktober för Höstansökan. Sökbara universitet publiceras på sidan Sökbara universitet.

Sökbara universitet

Du kan rangordna upp till 15 universitet.

Du måste själv försöka hitta universitet som erbjuder lämpliga kurser för just dig, ditt program och din inriktning. Läs gärna vår ansökningsguide för tips på hur du ska tänka när du väljer universitet. Titta även på reseberättelser och statistik över vart tidigare studenter har åkt för att få lite vägledning.

Ansökningsguide - Att välja universitet och hitta kurser

Reseberättelser (Lunds universitets webbsida)

Dina valmöjligheter - Statistik över vart tidigare studenter har åkt per program

Kika gärna på reseberättelser och instagram för information om olika universitet som tidigare studenter har studerat vid.

Reseberättelser (Lunds universitets webbsida)

Lund University Abroad (Instagram)

Studera utomlands – Lundastudent-bloggen

Står det "engineering" som ämnesområdet i universitetsinformationen i SoleMove innebär det att du måste förhålla dig till deras ingenjörsskola, fakultet eller motsvarande.

Var uppmärksam på att vissa kurser som på LTH anses vara ingenjörskurser inte behöver klassas som det på det universitetet du är intresserad av, och motsvarar exempelvis Lunds universitets naturvetenskapliga fakultet. Ett exempel på kurser som överlappar både naturvetenskapligt och ingenjörsmässigt kan vara, men är inte begränsat till, miljö-, kemi- eller biologikurser. Var därför noggrann med att välja kurser på främst motsvarande ingenjörsskola eller fakultet. Kontakta oss på outgoing@lth.lu.se om du är osäker.

Ibland är det möjligt att ta några enstaka kurser vid en fakultet utanför den tekniska och ibland inte.

Som civilingenjörsstudent är det möjligt att söka kurser så länge ämnena är relevanta för ditt utbildningsprogram på LTH och att det står specificerat i universitetsinformationen i SoleMove. Hör av dig till outgoing@lth.lu.se om du är osäker på vilka ämnen du kan söka på ett visst universitet.

Genom att titta på vilka förkunskapskrav som finns för kurserna du är intresserad av, kan du skapa dig en bild om du är behörig eller inte.

Det beror på vilket universitet, men generellt måste du som LTH-student välja majoriteten av dina kurser inom engineering. Dessutom måste kurserna vara relevanta för ditt utbildningsprogram på LTH.

Du måste också uppmärksamma eventuella ämnes- och nivåbegränsningar i universitetsinformationen i SoleMove (både Division of External Relations och Faculty of Engineering LTH). Det finns ofta inom management, kurser med labbar, med mera.

Läs mer om LTH:s och LU:s utbytesplatser (UNIWIDE) på LTH:s ansökningsguide.

När det gäller språkkrav är det värduniversitet som bestämmer dessa. LTH har inga språkkrav. Det är universitetsinformationen i SoleMove som gäller och det är den informationen vi har just nu och som du måste utgå ifrån när du söker.

Står det två språk i universitetsinformationen i SoleMove är det en viss språknivå i antingen det ena eller det andra språket som gäller. 

Läs mer i ansökningsguiden, där hittar du information om språkkrav under Detaljerad information och partneruniversitetens krav i kapitlet LTH:s sökbara universitet. 

Ansökningsguide LTH:s sökbara universitet

Du behöver inte uppfylla språkkraven inför ansökan till LTH. Däremot måste du uppmärksamma universitetens språkkrav så att du – om du nomineras till en utbytesplats av LTH - uppfyller språkkraven i samband med att du gör ansökan till det universitet du nomineras till.

Självuppskattad nivå innebär att du inte officiellt behöver uppvisa att du når kravet genom exempelvis ett intyg eller prov, utan en fingervisning för din egen skull om vilken nivå som kommer att behövas för att du ska kunna studera på det universitetet.

Om du vill söka ett av LTH:s partneruniversitet som inte finns bland sökbara universitet i ansökningsomgången innebär det att vi inte har några platser att tilldela det läsåret och det är därför inte sökbart.

Ansökningsguide - LTH:s sökbara universitet

Om du vill söka till ett universitet som inte är ett av LTH:s partneruniversitet måste du söka på egen hand genom direktkontakt med det universitetet. Detta kallas att du är en freemover och innebär att du själv står för ansökan, terminsavgifter, med mera, och LTH kan inte bistå dig i din ansökan.

Utlandsstudier på egen hand - Lunds universitet

Val av kurser

Läs gärna vår ansökningsguide om hur du hittar kurser, där finns många tips.

Ansökningsguide - Att välja universitet och hitta kurser

Inom Europa motsvarar 1 ECTS = 1 hp.

Utanför Europa är det olika beroende på land och ibland även universitet. Vi har därför skapat en omräkningstabell som förklarar hur många credits du behöver läsa för att uppnå 30 hp.

Omräkningstabellen

1st cycle (bachelors, undergraduate, etc) innebär att du endast får läsa kurser på det universitetets motsvarande grundnivå.

2nd cycle (masters, graduate, etc) innebär att du endast får läsa kurser på det universitetets motsvarande avancerade nivå.

Utbildningssystem skiljer sig mellan olika länder. Exempelvis, i USA och Japan är deras grundutbildning fyraårig och i Brasilien är den sexårig. Vid de universitet som har exempelvis fyraåriga eller längre grundutbildningar är det ofta möjligt att kurserna i de senare årskurserna grundnivå kan tillgodoräknas som avancerad nivå på LTH. Det är din programledare som beslutar om vilken nivå kurserna ska tillgodoräknas som, när du ansöker om tillgodoräknande efter utbytet är avklarat.

Försök göra en bedömning själv när du gör din Studieplan 1. Du ska hålla dig inom nivån som uppges i universitetsinformationen i SoleMove, då det är partneruniversitetet som har satt den restriktionen för LU/LTH-studenter. Finns det inga kurser på den nivån som passar dig är det klokt att välja ett annat universitet.

Ja, du måste själv försöka avgöra om kurserna du söker kan tänkas fungera för dina programkrav. Om du nomineras så kommer din programledare att titta på din studieplan i det skedet och ge dig feedback.

Målet måste vara att alla kurser ska tillgodoräknas inom programmet, tanken är inte att behöva förlänga sin utbildning.

Det är å andra sidan mycket vanligt att det blir förändringar i kursplanen under resans gång och att det inte blir som man har tänkt sig från början. Därför är det viktigt att välja universitet som erbjuder tillräckligt med lämpliga kurser ifall du behöver ändra om i planeringen. Många studenter använder sig både av valfria och externt valfria poäng under utbytet.

Betygen från utbytet omvandlas inte, utan den utländska betygsskalan behålls, och poängen tillgodoräknas och läggs in i Ladok.

Om det blir aktuellt ska du ta reda på vilka möjligheter det finns för att tenta om eller komplettera för att få godkänt. Du måste även förhålla dig till eventuella regler vad gäller exempelvis CSN och Erasmus. Du förväntas studera på heltid det vill säga motsvarande 30 hp per termin.

Dokumenten i ansökan

Du ska bara fylla i dina förstahandsval motsvarande 30/60 hp beroende på om du planerar att vara borta en termin eller ett läsår. Du behöver alltså inte uppge backup-kurser.

Utgå ifrån nuvarande läsårs kursinformation. Det finns ingen garanti att kurserna är desamma, välj därför ett universitet där det finns gott om kurser som är relevanta för ditt utbildningsprogram på LTH.

Du måste uppge kurser för varje sökt termin och det måste motsvarande heltidsstudier. Så i det fall du vill söka både HT och VT måste du uppge kurser motsvarande 30 hp för höstterminen och motsvarande 30 hp för vårterminen. Har du inte uppgett kurser för en termin du har sökt kan vi inte nominera dig till den terminen eftersom vi inte kan bekräfta att du har hittat bra kurser terminen du vill söka.

Notera att du kan lägga in kurserna i samma studieplan. I fältet där du uppger vilken termin du söker kan du uppge ”HT25 / VT26”.

Din studieplan måste stämma överens med universitetsinformationen i SoleMove och således avtalet. Om du har valt ett ämnesområde, department, fakultet eller studienivå, eller campus som du inte kan söka, enligt informationen i SoleMove, så kan vi inte hantera din ansökan till det universitetet.

Däremot kontrollerar vi inte om kurserna du väljer fungerar för ditt program i detalj. Det görs av din programledare i nästa steg (om du blir nominerad).

Det sker ingen granskning av studieplanen av Internationella avdelningen LTH före deadline.

Det är viktigt att du väljer kurser inom det ämnesområde, institution, fakultet och studienivå som är tillgängligt enligt universitetsinformationen i SoleMove, att studieplanen motsvarar 30 hp/termin och att det finns tydlig hänvisning till var du har hittat kurserna (länk till fakultet, department eller program tex).

Läs gärna vår ansökningsguide för att navigera dig i ämnesområde, fakulteter och kurser.

Ansökningsguide - LTH:s sökbara universitet

Internationella avdelningen läser ditt Statement of Purpose, och du ska motivera ditt förstahandsval. Det vill säga, söker du flera universitet ska du skriva det riktat mot förstahandsvalet.

Söker du GE3 som förstahandsval ska ditt Statement of Purpose vara riktat mot förstahandsvalet i GE3-nätverket.

Vi skickar inte ditt Statement of Purpose till det universitet du eventuellt blir nominerad till.

Nominering och söka igen

Cirka tre veckor efter att ansökan har stängt. Du har vanligtvis tre till sju dagar efter det preliminära nomineringsbeskedet på dig att svara.

Tackar du nej inom svarstiden, kan du söka på nytt utan att bli nedprioriterad.

Tackar du nej efter svarstiden, kan du söka igen nästa läsår, men studenter som inte tidigare nominerats har förtur.

Nej, du blir inte nedprioriterad eller har sämre chans att få en plats till utbyte har sökt eller blivit nominerad till en sommarskola.

Sök gärna till någon av våra sommarskolor!

Sommarskola genom LTH

Du kan bara bli nominerad en gång per läsår. Om du tackar ja till din plats och vill söka igen nästa läsår, kommer andra studenter som inte blivit nominerade få förtur. 

Läs mer om reglerna i "Lokalt regelverk vid LTH för nominering av utresande utbytesstudenter".

Krav för att få söka

Försäkring

Ja, alla studenter är försäkrade under utbytet.

Student UT-försäkring (Kammarkollegiets webbsida)

Observera att vissa universitet kan kräva en extra försäkring som du själv måste bekosta.

Om olyckan är framme hjälper vi dig med alla formaliteter samt vidare kontakter med Kammarkollegiet. Du kan behöva göra en skadeanmälan, som du fyller och skickar till Internationella avdelningen LTH. Därefter kontaktar vi Kammarkollegiet.

Skadeanmälan (Kammarkollegiets webbsida)

Vid allvarlig sjukdom, intagning på sjukhus eller behov av annan aktiv skadehjälp utanför Norden, skall omedelbar kontakt tas med:

Falck Global Assistance
Tel: +46-8 587 717 49
Fax: +46-8 505 939 13
E-post: fga@se.falck.com 

Vid allvarliga händelser kan du nå Lunds universitets beredskapsperson på larmnumret +46-222 07 00.

Dubbelexamen

Från och med höstterminen 2022 är det inte längre möjligt att ansöka om dubbelexamenutbyte genom LTH:s avtal med de franska Centrale-skolorna, Keio University i Japan, University of Queensland i Australien, Universidad Politecnica de Valencia och Universidad Politecnica de Madrid i Spanien och Politecnico di Milano i Italien.

Möjligheten att ansöka om en- eller tvåterminers utbyte vid något av dessa universitet kvarstår. Mer information hittar du på Utbytesstudier.

Ansökan om utbyte steg-för-steg!

Läs vår ansökningsguide som tar dig igenom ansökan om utbyte från det att du har bestämt dig att söka, tills det att du skickar in ansökan!

Hittar du inte svaret på din fråga?

Maila Internationella avdelningen: outgoing@lth.lu.se

Sidansvarig: outgoing@lth.lu.se | 2024-06-27