Ändrad studiesituation

Om du vill göra studieuppehåll eller studieavbrott har du möjlighet att diskutera din situation med en studievägledare. Tänk på att studieuppehåll och studieavbrott är olika processer, med enskilda anmälningar.

Kontaktuppgifter till studie-och karriärvägledningen

Studieuppehåll

Studieuppehåll innebär att du gör tillfälligt uppehåll i påbörjade studier på en specifik utbildning som du har för avsikt att återuppta igen vid en senare angiven tidpunkt. För att beviljas studieuppehåll med garanterad plats vid återkomst behöver du kunna styrka särskilda skäl, se nedan. Skulle inte studieuppehåll med garanterad plats beviljas kan det ändå finnas möjlighet att komma tillbaka till utbildningen efter studieuppehåll, men då endast i mån av plats. Kontakta utbildningens studie- och karriärvägledare om du har några frågor.
 
Anger du ett önskat studieuppehåll exempelvis fr.o.m. höstterminen 2020 och t.o.m. vårterminen 2021 innebär det att du önskar återuppta studierna igen fr.o.m. höstterminen 2021. Du kan anmäla studieuppehåll för max två terminer åt gången. Anmälan bör göras i god tid före studieuppehållet. Kom ihåg att även meddela CSN om ditt studieuppehåll, om du får studiemedel.

Finns det särskilda skäl som du kan styrka med intyg eller motsvarande, finns det möjlighet att bli beviljad studieuppehåll med garanterad plats på utbildningen, till en angiven tidpunkt. Särskilda skäl för studieuppehåll kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som till exempel vård av barn eller studentfackligt uppdrag.

Vid anmälan ska skälen styrkas enligt följande:

  • Sociala skäl: styrks med personligt brev samt intyg som styrker åberopat skäl.
  • Medicinska skäl: sjukdomstillstånd hos den sökande. Styrks med läkarintyg eller motsvarande.
  • Vård av barn enligt 1 § Föräldraledighetslagen: styrks genom personlig redogörelse samt personbevis för den sökande och barnet.
  • Värnplikts- och civilpliktstjänstgöring och därmed jämförbar tjänstgöring av tvingande karaktär: omfattar både grund- och repetitionsutbildning. Styrks genom kopia på ”Beslut om inskrivning” eller liknande handling där inryckningsdatum framgår.
  • Tidsbegränsad provanställning enligt 12 § lagen (2012:332) om vissa försvarsmaktanställningar eller tjänstgöring i Försvarsmakten för den som är anställd som tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldat eller sjöman enligt denna lag. Styrks genom anställningsavtal.
  • Studentfackliga uppdrag: uppdraget och dess omfattning styrks av studentkår.
  • Uppskjuten ledighet enligt Lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning SFS 1974:981. Styrks genom beslut av arbetsgivaren att ej medge begärd ledighet.

Ett avslag på anmälan om studieuppehåll (gällande garanterad plats) är möjligt att överklaga hos Överklagandenämnden för högskolan.
 
Läs mer om studieuppehåll i Lunds universitets antagningsordning (Lunds universitets webbsida)

När du planerar att återvända till programstudier måste du innan terminsstart göra kursanmälan, detta gör du enligt den information som finns på under Kursanmälan och registrering > Kursanmälan på Studentwebben. Där hittar du även öppettiderna för kursanmälan. Tänk på att du inför till exempel höstterminen måste göra kursanmälan redan i maj månad. Återupptas inte studierna direkt efter att studieuppehållet löpt ut betraktas det som att studierna har avbrutits. För återkomst till fristående kurs kontakta respektive institution senast den 15/4 inför en hösttermin och senast den 15/10 inför en vårtermin.

Har du frågor är du välkommen att kontakta LTH:s antagning.

E-post: antagningen@lth.lu.se

Anmäl studieuppehåll

Anmälan om studieuppehåll (PDF, 163 kB, ny flik)

Ifylld anmälan skickas till:
E-post: antagningen@lth.lu.se eller,
Post: LTH, Antagningen, Box 118, 221 00 LUND


Studieavbrott

Om du väljer att avbryta (hoppa av) dina studier är vi tacksamma om du meddelar oss detta. Detta beror på att vi som myndighet har skyldighet att hålla ordning i studentregistret Ladok över vilka som är registrerade som aktiva studenter.

Avbrott på utbildning som sker inom de tre första veckorna från kursstart kan anmälas som tidigt avbrott (förutsatt att du inte har hunnit få några studieresultat på kursen). Anmäler du ett tidigt avbrott på en kurs inom tre veckor från kursstart är det möjligt att söka kursen igen nästa gång den ges.

OBS: Efter registrerat studieavbrott finns inga möjligheter att delta i undervisning eller examination inom några kurser i programmet.

För att anmäla studieavbrott, vänligen logga in med ditt studentkonto nedan och fyll i formuläret för att avregistreras från utbildningen. För att få återuppta studierna måste du ansöka på nytt och bli antagen i konkurrens med övriga sökande. 

Anmäls via Ladok. Klicka på kursen -> Deltagande -> Avbrott

Ladok för studenter

Har du frågor är du välkommen att kontakta LTH:s antagning.

E-post: antagningen@lth.lu.se

Anmäl studieavbrott

Användarinloggning

Fyll i ditt användarnamn och lösenord för att logga in på webbplatsen:
Logga in

Kontaktuppgifter studievägledare

Kontakta antagningen vid LTH

Sidansvarig: antagningen@lth.lu.se | 2021-02-17