Hoppa till huvudinnehåll

Kursutvärdering och kvalitetsarbete

Kursutvärdering vid LTH

Kurser som är obligatoriska och kurser som läses av stora studentgrupper utvärderas genom kursutvärderingssystemet CEQ (Course Experience Questionnaire). Alla studenter får automatiskt en utvärdering skickat med epost eller utdelad på papper, när kursen är avslutad. Mindre kurser utvärderas oftast på annat sätt som läraren och kursrepresentanter kommer överens om. Svaren på enkäterna är anonyma, dvs läraren kan inte koppla vem som skrivit svaren. LTH:s studenter har även möjlighet att framföra synpunkter direkt i samband med undervisningen.

Kursutvärderingar sammanställs och diskuteras och kommenteras av programledare, kursansvarig lärare och studentrepresentanter var för sig. Alla kursutvärderingsrapporter finns bevarade och går att hitta tillsammans med annan kursinformation eller på CEQ-hemsidan.

Det är viktigt att du som student framför dina åsikter, t.ex. i kursutvärderingen, för att kurserna ska kunna utvecklas. Tänk på att skriva konstruktivt, dvs vad som kan förbättras, inte enbart att något är dåligt. Skriv inte sådant som kan tänkas vara kränkande för läraren som läser dina kommentarer.

Kursutvärderingar LTH

Uppdatering av LTH:s kursplaner och utbildningsplaner

Varje år går programledningarna igenom programmets kursplaner och utbildningsplan för att de ska vara uppdaterade och stämma med utbildningens behov. Vid LTH har institutionerna ansvar för lärarna, laborationssalar, ateljéer, studentarbetsplatser och övrigt som behövs för att genomföra undervisningen i kurserna. Programledningar och institutioner samarbetar för att kursutbudet ska utvecklas och ha bra kvalitet.

Kvalitetsarbete

LTH:s studenter deltar på flera sätt i kvalitetsarbetet, kanske främst genom att utvärdera sina kurser, men även genom sina representanter i olika beslutsorgan. Fakultetsstyrelsen har det största ansvaret för att utbildningarna fungerar bra, men programledningar, institutioner och olika ledningsgrupper är de som ser till att kvalitetsarbetet genomförs och följs upp.

Utvärdering av LTH:s program

LTH:s utbildningsprogram utvärderas varje år i en särskild programutvärdering. Syftet är att följa upp att programmen utformas och genomförs så att studenterna kan nå nationella mål samt de mål som ställts upp av LTH eller programledningen. Studentrepresentanter deltar i detta arbete genom att skriva en egen del i programutvärderingen. En särskild bedömargrupp gör en värdering av huruvida programmet lyckats att förverkliga utbildningens mål och ger programledningen återkoppling på sitt arbete.

Nya utbildningar

För att LTH:s utbildningsutbud ska utvecklas och stämma överens med arbetsmarknaden och samhällets behov föreslås med jämna mellanrum helt nya utbildningsprogram eller större förändringar av redan existerande program. Innan ett program kan startas måste det genomgå en kontrollprocess. Det tar mer än två år från att ett förslag har formulerats till att ett program kan öppna för antagning. Studenter medverkar i detta arbete genom att ha inflytande i de beslut som fattas och i den granskning som sker av programförslaget.

Fördjupad information

Kvalitetsarbete och utvärdering av utbildning (LTH:s webbsida)

CEQ - Kursutvärderingar LTH

Har du frågor?

Kontakta kvalitetsstöd på LTH kansli

Sidansvarig: christina.akerman@lth.lu.se | 2022-10-14