Hoppa till huvudinnehåll

Examensarbete

I samtliga utbildningar ingår att utföra ett examensarbete som ska visa att studenten på ett självständigt sätt kan tillämpa de kunskaper som inhämtats under utbildningen.

Lediga examensarbete, opponering och presentationer i Canvas

Nu finns en canvasyta där du kan:

 • hitta lediga examensarbete från LTH:s institutioner och avdelningar
 • söka examensarbete att opponera på
 • dela information om din presentation
 • hitta en annan student att skriva examensarbete med

Registrera dig på kursytan "Degree project" i Canvas

Ansökan

I exjobbsblanketten ansöker samtliga studenter om examensarbete.

Du loggar in och fyller i ditt program samt vilken typ av examensarbete du vill göra. När du blivit godkänd får du ett mail med en länk som du vidarebefordrar till din handledare och examinator. När båda godkänt din ansökan kan handläggaren lägga in kursen i Ladok.

Du får då ett bekräftelsesmail att examensarbetet kan påbörjas, och du kan registrera dig på kursen i Ladok.

Exjobbsblanketten (Kurswebben LTH)

Arkitekt

Den 5-åriga arkitektutbildningen vid LTH avslutas med ett examensarbete, en kurs på 30 högskolepoäng, som utförs inom kursen

AAHM01: Examensarbete i arkitektur / Degree Project in Architecture

Examensarbete ska utgöra en ytterligare fördjupning inom ett område som behandlats i en tidigare godkänd projektkurs. Fastställda fördjupningsområden på arkitektutbildningen är Avancerad arkitektonisk gestaltning, Bebyggelsevård, Human Shelter – urbana rum och Spatiala experiment.

Examensarbetet är det avslutande arbetet. Inga obligatoriska eller alternativobligatoriska kurser får saknas.

För att kunna börja på examensarbetet ska du vara godkänd på minst 256 hp som utöver examensarbetet får ingå i arkitektexamen. I dessa 256 hp ska tre gestaltningskurser på 15 hp ingå. Du kan själv kontrollera att du är behörig på Lunds universitets studentportal (www.student.lu.se).

I examensarbetet ska du visa förmåga att tillämpa och sammanställa kunskaper och färdigheter som förvärvats inom arkitektprogrammets kärnämnen. Du väljer själv tema/ämne/inriktning. I arbetet ska du, inom given tidsram, visa förmåga att kritiskt identifiera, hantera och problematisera komplexa frågeställningar, använda för ämnet adekvata metoder och/eller teorier, självständigt och kreativt genomföra och utvärdera kvalificerade skapande uppgifter inom ett eget uppställt program, kommunicera och diskutera ditt arbete med bakomliggande frågeställningar, idéer, kunskap och argument. Du väljer själv startdatum för ditt examensarbete.

I examensarbetet ingår utöver själva projektarbetet även en presentation vid ett offentligt tillfälle, utställning av examensarbetet, opposition vid en annans students presentation samt en rapport, som ska arkiveras och publiceras på LUP Student Papers (Lunds universitets databas för examensarbeten och uppsatser).

Till dig som är student i åk 3:

Du är antagen till det 5-åriga arkitektprogrammet vid Lunds universitet, som efter avklarade studier ger en arkitektexamen (Master of Architecture), 300 hp. Efter avklarat grundblock på 180 hp kan du, om du så önskar, ansöka om en kandidatexamen i arkitektur (Bachelor of Science in Architecture). Om du har läst kursen Arkitektur – I urban kontext kan du, om du så önskar, välja att ansöka om en kandidatexamen i arkitektur med inriktning mot urban arkitektur (Bachelor of Science in Architecture with specialization in Urban Architecture).

Nedan beskrivs hur ”kandidatarbetet” är upplagt och hur du går till väga om du vill ta ut en kandidatexamen. Följ alla punkterna noga!

 1. Alla studenter i åk 3 väljer under kursvalsperioden i november en av de tre studiokurserna på 15 hp med olika inriktningar och upplägg: 
  AAHF20 Arkitektur – I tid och rum
  AAHF26 Arkitektur – I urban kontext
  AAHF30 Arkitektur – I samtid
  Alla kurserna har samma förkunskapskrav: vid kursstart ska du ha minst 130 hp inom arkitektprogrammet och vara godkänd i kurserna Digitala verktyg 1, 2, 3 och 4.
 2. Den obligatoriska kursen AAHF35 Dokumentation och kommunikation (3hp) läses parallellt med gestaltningsarbetet i studiokursen. I DoKo-kursen utvecklar studenten sin förmåga att medvetet och strukturerat dokumentera och kommunicera studioprojektets bakgrund, kontext och process, samt arkitektoniska ställningstaganden och kvaliteter.
 3. Kandidatarbetet presenteras och examineras vid genomgång i respektive studiokurs. Den rapport som framställs laddas upp av studenten på studions kurssida.
 4. Om du avser att begära en kandidatexamen i arkitektur/kandidatexamen i arkitektur med inriktning mot urban arkitektur ska du ladda upp din rapport i LUP Student Papers (Lunds universitets databas för examensarbeten och uppsatser). Biblioteket för arkitektur och design kan bistå vid inläggningen.
 5. Om du avser att begära en kandidatexamen i arkitektur när alla kurser i grundblocket (180 hp) är godkända ska du meddela programplaneraren detta. Skicka ett mejl till cecilia.hollingby@lth.lu.se . Skriv Kandidatexamen + ditt namn i rubriken och meddela vilken av de alternativobligatoriska kurserna du gått, samt ditt personnummer. En programanteckning läggs då in i Ladok. 
 6. Slutligen ska du vända dig till examensavdelningen för att ansöka om examen.

Översikt över examinatorer finns på institutionen för byggd miljö och arkitekturs webbsida. 

Examensarbete (Institutionen för byggd miljö och arkitekturs webbsida)

Brandingenjör

Kursen Examensarbete i brandteknik är ett examensarbete på 22,5 högskolepoäng och ges av Avdelningen för brandteknik.

I kursen ska studenten visa förmåga att tillämpa de kunskaper och färdigheter som förvärvats under utbildningen och självständigt analysera och redovisa en relativt omfattande uppgift på ett vetenskapligt metodiskt sätt. Arbetsgången följer i stora delar den procedur som gäller för examensarbeten inom civilingenjörsutbildningen.

Examensarbetet genomför du antingen på egen hand eller i grupp med en annan student. Det rekommenderas att genomföra arbetet två och två eftersom det har visat sig ge många fördelar både ur ett studentperspektiv och ur ett handledarperspektiv.

Det finns en kursyta i Canvas med ytterligare information till dig som ska skriva examensarbete i Brandteknik.

Registrera dig på kursytan för examensarbete i Brandteknik

Val av uppgift

Valet av uppgift för arbetet kan ske på flera sätt.

 • Avdelningen för Brandteknik presenterar en lista på tänkbara uppgifter. Dessa kan ha anknytning till forskningsprojekt vid avdelningen eller vara kopplade till företag eller organisationer som anmält intresse av samarbete.
 • Du kan också själv ta kontakt med en tilltänkt handledare på Brandteknik och framföra önskemål om ett visst arbetsområde.
 • Det är också vanligt att studenterna har varit i kontakt med ett företag eller en organisation och hittat en intressant uppgift och därefter söker upp en lämplig handledare.

Handledning

Följande riktlinjer gäller för tilldelning av handledare:

Det ska alltid finnas en huvudhandledare som är ordinarie lärare vid Avdelningen för brandteknik. Dessutom kan det knytas en eller flera bihandledare till arbetet. Dessa kan vara lärare och forskare anställda vid samma institution som huvudhandledaren men det kan också vara personer anställda vid andra institutioner inom Lunds universitet eller personer från näringsliv, och statliga myndigheter med särskilda kunskaper inom ämnesområdet. Det är handledarens uppgift att se till att studenten inom ramen för sitt arbete tillgodogör sig grundläggande kunskaper i forskningsmetodik, inklusive projektplanering, informationssökning och projektrapportering. Detta sker huvudsakligen genom självstudier med stöd i litteratur som studenten får tillgång till och i diskussioner med handledaren.

Planering

Innan det egentliga arbetet påbörjas ska ett måldokument skrivas och du måste anmäla dig till examensarbetet. Måldokumentet skrivs av studenten i samarbete med handledaren som också ska godkännas den samt av en utsedd examinator. Av måldokumentet ska framgå arbetets syfte, innehåll, hur det ska genomförande och huvudsakliga avgränsningar samt en relativt detaljerad tidsplan.

Anmälan till examensarbetet gör du via ansökningsblanketten, se högre upp på sidan under rubriken Ansökan. Du kan anmäla dig innan måldokumentet är färdigt.

Genomförande

Den valda uppgiften kan vara av teoretisk natur eller inriktad mot experimentell verksamhet eller en kombination. Gemensamt är att det alltid krävs en litteratur- och referenssökning som bör utgöra ca 20 % av den totala uppgiften. Arbetet ska bygga på vetenskaplig metodik vilket i korthet kan sägas innebära att dess innehåll ska vara sakligt och väl underbyggt. Inga överdrifter, rykten eller obekräftade påståenden får framföras. Uppgifter och tolkningar som presenteras ska kunna kontrolleras. Stor noggrannhet med källhänvisningar krävs. Tillvägagångssättet vid egna undersökningar ska redovisas tydligt och resultat ska presenteras överskådligt i tabeller och diagram. Egna tolkningar och slutsatser ska underbyggas genom klara hänvisningar till referenslitteratur och egna resultat. Det är viktigt att skilja på resultat, tolkning och slutsatser. Resonemangen i arbetet ska vara logiska och lätta att förstå.

Redovisning

Arbetet ska redovisas skriftligt i form av en vetenskaplig rapport och muntligt vid ett offentligt seminarium. Vid seminariet redovisar studenten sitt arbete och en opponent framför synpunkter på  arbetet och på redovisningen. Det finns också tillfälle för åhörarna att ställa frågor till den redovisande studenten. Varje student ska också ha fullgjort en insats som opponent innan kursen anses som godkänd. Redovisningsseminariet anordnas flera gånger per år och är gemensamt för flera examensarbeten.

Efter presentation av arbetet trycks det som rapport och en elektronisk version läggs ut på Brandtekniks hemsida.  

Tidigare genomförda examensarbeten (Brandtekniks webbsida) 

Civilingenjör

Högskoleingenjör

Konstnärlig master i industridesign

Kandidatutbildning i livsmedelsteknik

Teknisk master

Examensarbete och kandidatarbete för programmen

Skrivhandledning

Få skrivhandledning av en språkpedagog.

Campus Lund:

Skrivhandledning på Campus Lund (LTH:s bibliotek)

Campus Helsingborg:

Ulla Urde, Språkpedagog
ulla.urde@uvet.lu.se

IT i samband med examensarbetet

Det är ansvarig institution som ska stå för all nödvändig utrustning du behöver för att utföra ditt examens- eller kandidatsarbete. Institutionen får ersättning för att du gör examensarbetet hos dem.

Det gäller även kostnader för IT. Behöver du t.ex. tillgång till en särskild dator eller licenser till särskild programvara för ditt examensarbete, ska du i första hand prata med din handledare på institutionen. 

Samarbete med extern part i examensarbetet

Aktivitetsblanketter

Enbart för exjobb påbörjade före 2021-10-20

Sidansvarig:  | 2020-12-14