Hoppa till huvudinnehåll

Samarbete med extern part i examensarbetet

I ditt examensarbete kan du lösa en ingenjörsmässig eller konstnärlig uppgift hos ett externt företag. Om du önskar att genomföra ditt examensarbete hos ett företag är det ditt ansvar att hitta ett företag och en inriktning, samt att få en handledare och examinator. Ibland uppstår frågor kring avtal som reglerar uppdraget. Här beskriver vi lite närmare några aspekter som är viktiga att tänka på.

Offentlighetsprincipen gäller för examensarbeten

Huvudregeln för examensarbeten vid LTH är att de ska vara offentliga, de ska alltså kunna publiceras öppet och vara tillgängliga för alla. Öppenhet är en förutsättning vid myndighetsutövning, som till exempel examination där examensarbetet utgör betygsunderlaget. Enligt lag ska examensarbetet arkiveras vid universitetet och, baserat på offentlighetsprincipen, blir en allmän handling när det inkommit för examination. Detta är omöjligt att reglera bort i ett avtal.

Avtal mellan student och företag

En vanlig anledning till att den externa parten önskar upprätta ett avtal är att reglera ägande av resultat och frågor om konfidentiell information. Innan arbetet påbörjas kan det därför vara relevant att du tillsammans med företaget (eventuellt med hjälp av handledaren och examinator) specificerar vad för slags information som inte kan ingå i examensarbetet och vad för slags information som kommer att behöva ingå i examensarbetet för att det skall vara möjligt att examinera. Går det inte att finna en överenskommelse bör du överväga om examensarbetet ens är möjligt att genomföra.

Oftast är det företaget som efterfrågar avtalet och oftast är det med studenten som företaget önskar ingå avtal. Lunds universitet (handledaren) ska inte utgöra part i examensarbetsavtalet – ett sådant avtal ingås enbart mellan studenten och företaget. Du som student ses i detta sammanhang som extern i relation till universitetet och kan inte på egen hand ingå avtal som tvingar universitetet att tex hantera information på ett visst sätt. Om avtalet säger att du inte får föra viss information vidare till tredje part betyder det att informationen inte kan lämnas till universitetet. Detta kan få flera oönskade konsekvenser avseende till exempel svårigheter vid handledning och samarbete med relevanta lärare och annan personal vid universitetet. I värsta fall kan avtalet omöjliggöra examination av examensarbetet eller arkivering av examensarbetet.

Det är som sagt inte ovanligt att avtal om sekretess kommer på tal för examensarbeten som utförs på företag. Viktigt att poängtera är att det är du som personligen åtar dig ett sekretessavtal och innan du väljer att skriva under måste du uppmärksamma att inte avtalsvillkoren hindrar möjligheten att genomföra examensarbetet.

Av dessa skäl rekommenderar LTH att man utgår från den avtalsmall som finns nedan. Observera att eftersom det är du som privatperson som ingår avtalet friskriver sig universitet från ansvar eller att bistå med hjälp och åtar sig inte att företräda dig i en eventuell framtida tvist med företaget.

Sekretess vid universitetet

Handledaren och examinatorn vid universitetet kan inom ramen för sitt tjänsteutövande endast omfattas av sådan tystnadsplikt som följer av lag. Några sekretessåtaganden utöver det kan handledare och examinator i tjänsten inte skriva under.

I yttersta undantagsfall kan LTH teckna sekretessavtal med företag där det framgår att LTH kommer att hålla information från företaget i sekretess (utifrån de möjligheter LTH har till att göra det enligt offentlighets- och sekretesslagen). I dessa fall används en sekretessavtalsmall som du finner i listan med tillgängliga mallavtal. Det är däremot aldrig den enskilde handledaren eller examinatorn som skriver under dessa avtal, utan det görs av den som enligt LU:s delegationsordning har rätt till det, vilket oftast är prefekten.

Mall för examensarbeten i samarbete med extern part

Det finns en framtagen avtalsmall för att visa hur ett avtal som ger studenten möjlighet att genomföra examensarbetet på ett bra sätt kan se ut. Du finner mallen i listan med tillgängliga mallavtal.

Observera att det är ditt ansvar att sätta dig in i avtalsinnehållet. Universitetet friskriver sig från ansvar eller att bistå med hjälp och åtar sig inte att företräda dig som student i en eventuell framtida tvist med företaget.

Allmänna råd kring examensarbetesrapporten

Det är ofta möjligt att skriva en offentlig examensarbetesrapport som går att examinera även om arbetet behandlat konfidentiell information. Det viktiga är att det finns en överenskommelse mellan dig som student och företaget du samarbetar med, innan arbetet startat, om vilken information som måste behandlas som konfidentiell. Det finns flera åtgärder att ta till för att inte avslöja företagets uppgifter i rapporten, givetvis på ett sätt som ändå medger examination. Ett exempel kan vara att utelämna företagets namn eller att man döljer vissa detaljer, exempelvis genom att kodifiera till exempel kemiska substanser eller konfidentiella detaljer. Ett annat är att manipulera vissa värden i ekvationer, men under förutsättning att de fortfarande är vetenskapligt korrekta. Ytterligare ett exempel är att ta bort vissa bilder.

Var hittar jag annonserade examensarbeten?

Vid LTH finns det för tillfället ingen samlad plats för alla utannonserade examensarbeten, utan dessa förmedlas på olika ställen. Det kan till exempel vara i Canvas, på institutioners egna webbsidor eller på webbplatsen Career Hub.

Annonser på Career Hub

Sök bland upplagda erbjudanden.

Career Hubs webbsida

Tillgängliga examensarbeten vid LTH

Registrera dig på kursen i Canvas nedan för att få tillgång till tillgängliga examensarbeten.

Degree projects LTH, Canvas


Vanliga frågor

Ett sekretessavtal är en överenskommelse som reglerar hanteringen av specifik information. Oftast innebär det förbud mot att dela informationen med personer som inte är avtalsparter.

Ja, det får du, men se till att avtalets villkor inte hindrar dig från att dela information med universitetet eller möjligheten att bli examinerad baserat på ditt arbete.

Nej, det kan hen inte. Endast information som uttryckligen skyddas enligt lag kan anses vara föremål för sekretess och kan prövas i domstol. Liksom alla andra svenska myndigheter lyder universitetet under den grundlagsfästa offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen innebär en skyldighet att på begäran tillhandahålla allmänna handlingar.

Som första alternativ ska du kontakta personen som skickat avtalet till dig. Om du fortfarande känner dig osäker bör du vända dig till en juridisk rådgivare utanför universitetet (Lunds universitets jurister, och övrig personal, har ingen möjlighet att erbjuda rådgivning). T.ex. erbjuder Sveriges Ingenjörer sina medlemmar juridisk rådgivning. Skriv inte under avtalet förrän du känner att du fått tillräcklig vägledning. För att helt och hållet undvika sekretessavtal kan du alltid välja att skriva ett examensarbete som inte är knutet till en extern organisation.

Grundprincipen är att examensarbeten alltid är offentliga och öppet tillgängliga. Det innebär att sekretess inte ska tillämpas på det arbete som lämnas in till universitetet för examination. Det kan ibland finnas olika sätt att hantera detta, och du som student bör tillsammans med företaget hitta en fungerande lösning (se exempel under frågan ”Hur undviker jag att skriva ett arbete som innehåller sekretess?”). När examensarbetet lämnas in för examination klassas det som en offentlig handling och kan begäras utlämnad av allmänheten enligt offentlighetsprincipen.

Det viktiga är att det finns en överenskommelse mellan dig som student och företaget du samarbetar med, innan arbetet startat, om vilken information som måste behandlas som konfidentiell. Det finns flera åtgärder att ta till för att inte avslöja företagets uppgifter i rapporten, givetvis på ett sätt som ändå medger examination. Ett exempel kan vara att utelämna företagets namn. Krävs inte alla uppgifter för examinationen kanske vissa av dem kan döljas, exempelvis genom att kodifiera kemiska substanser eller konfidentiella detaljer. Ett annat är att manipulera vissa värden i ekvationer, men under förutsättning att de fortfarande är vetenskapligt korrekta. Ytterligare ett exempel är att ta bort vissa bilder som inte krävs för examinationen.

Givetvis finns alltid möjligheten att skriva ett examensarbete som inte är kopplat till en extern organisation.

Ja, beroende på vad som står i villkoren. Det examensarbete som är inlämnat till Lunds universitet utgör en allmän handling.

Ja, det kan det. Var säker på att du inte skriver bort rätten till framtida intäkter som en eventuell uppfinning kan ge.

Ja, det gör det. Det kan få negativa konsekvenser både för handledning och examination. Prata med din examinator vad det kan innebära för dig. Om det trots allt finns risk för fördröjning av examination bör det framgå i avtalet att skälig ersättning utgår till studenten. Först när samtliga kurser som utgör grund för examen är godkända och rapporterade är det möjligt att ansöka om examensbevis.

Lunds universitet är en statlig myndighet och omfattas av principen om allmänna handlingars offentlighet. Principen innebär att information och handlingar som kommit in till eller skapats vid universitetet är allmänna och offentliga handlingar, som alla har rätt att få tillgång till. Det innebär att när en student lämnar in material för examination till en anställd vid universitetet blir handlingarna allmänna och offentliga.

Mer om offentlighets- och sekretesslagen, se 24 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) samt begränsningar av handlingsoffentligheten, se 2 kap 2 § tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105).

Vid LTH måste alla arbeten laddas upp i LUP Student Papers som en del av arbetsprocessen men man kan välja grad av synlighet. Rapporten kan vara helt fritt tillgänglig (Open access), tillgänglig inom LU/LTH eller tillgänglig bara för författare, granskare och administratörer. Man kan även sätta ett datum från vilket arbetet blir fritt tillgängligt. Detta val påverkar bara hur lätt tillgängligt och sökbart examensarbetet är för intresserade läsare. Även om arbetet inte görs fritt tillgängligt i LUP Student Papers är det ändå en allmän och offentlig handling som måste lämnas ut vid begäran. 

Sidansvarig: webbredaktion@lth.lu.se | 2022-06-20