Pedagogiskt stöd

För dig med olika former av funktionsnedsättning erbjuder LTH pedagogiska stödinsatser. Du kan få stöd via avdelningen för pedagogiskt stöd vid Lunds universitet, men även av LTH:s stödfunktioner.

För att få pedagogiskt stöd måste du:

  • vara antagen till en kurs eller ett program vid universitetet
  • ha ett dokument som intygar din varaktiga funktionsnedsättning
  • ansöka om stöd

Intyg och ansökan om stöd

För att få pedagogiskt stöd behöver du ett intyg som styrker din varaktiga funktionsnedsättning och är utfärdat av legitimerad sjukvårdspersonal. 

Så ansöker du om stöd

När du har fått ditt antagningsbesked samt intyg enligt ovan gör du en ansökan via NAIS (Nationellt administrations- och informationssystem). I ansökan beskriver du din funktionsnedsättning och hur den påverkar dina studier, tillsammans med bifogat intyg (om det är första gången du ansöker). 

Ansök via NAIS

Vad händer sen?

  • När din ansökan har behandlats blir du kontaktad av en samordnare på Pedagogiskt stöd LU.
  • Efter samtal med samordnaren får du ett besked om stöd där beslut och rekommendationer beskrivs.
  • Beskedet visar du upp för berörda lärare och administratörer vi de tillfällen då du vill använda dig av stödet.

Olika former av pedagogiskt stöd

Att ha anteckningsstöd innebär att du får kopiera en kurskamrats anteckningar efter föreläsningarna.

För att få använda dig av anteckningsstöd behöver du ett beslut från din samordnare. Sedan är det du själv som ansvarar för att hitta någon som för anteckningar som passar just dig.

Kontaktuppgifter Pedagogiskt stöd LU: 

Christina Rowa
christina.rowa@stu.lu.se

Ida Jarbe Holmlund
ida.jarbe_holmlund@stu.lu.se

Ibland kan det hända att du kör fast i studierna. Tentorna går inte som du vill och studieresultatet blir kanske inte alls som du har tänkt dig. Då kan en mentor vara till hjälp.

En mentor är en student som har erfarenhet av att studera på universitet och som lyckats bra med sina studier. Mentorn fungerar som bollplank och kan till exempel hjälpa dig att planera och organisera dina studier.

Kontaktuppgifter Pedagogiskt stöd LU: 

Christina Rowa
christina.rowa@stu.lu.se

Ida Jarbe Holmlund
ida.jarbe_holmlund@stu.lu.se

Du som har en funktionsnedsättning kan vid behov få anpassning av examinationen. Du kanske behöver längre tid vid skriftlig tentamen eller behöver sitta i en mindre grupp för att bättre kunna koncentrera dig? 

Särskilda arrangemang vid tentamen är alltid ett önskemål. Det är alltid din examinator som har sista ordet. Ibland händer det att önskemålen strider mot kursens mål och därför inte går att ordna.

Om du beviljats stöd vid tentamen måste du själv meddela kursansvarig inför varje tentamen att du vill använda dig av ditt stöd vid den specifika tentan. Det ska du göra senast tre veckor före tentatillfället. Du visar då ditt besked från Pedagogiskt stöd där det framgår vilken typ av stöd du behöver.

Om du har allmänna frågor om anpassad tentamen vid LTH, kontakta oss på Funka LTH: funka@lth.lu.se

Om du ofta gör läsmissar, läser långsamt eller har problem med att koncentrera dig när du läser, kan du ha stor hjälp av att lyssna på din kurslitteratur.

Kurslitteratur som inlästa talböcker

Vi på LTH:s bibliotek kan ge dig tillgång till de resurser som finns, t.ex. Legimus, MTM, EasyReader, EasyHear Mac och TorTalk.

Litteratur som inte redan finns inläst beställer du hos din kontaktbibliotekarie. Tänk på att det kan ta två till tre månader för att få en bok inläst.

Ta del av inlästa talböcker i databasen Legimus

Information om läs-och skrivstöd på LTH:s bibliotek

Kontaktuppgifter bibliotekarier på LTH:s bibliotek:

Jessica Nilsson 
jessica.nilsson@lth.lu.se

Ann-Catrin Johansson
ann-catrin.johansson@lth.lu.se

Nina Smiseth (Campus Helsingborg)
nina.smiseth@ch.lu.se 

Talsyntesen TorTalk

Talsyntesen TorTalk kan du använda för att lyssna på alla digitala texter, till exempel webbsidor, e-böcker, artiklar i fulltext, Word-dokument och inskannade dokument. TorTalk finns på många av universitetets datorer och du kan installera programmet på din egen dator.

TorTalk (Bibliotekens webbsida)

Läs- och skrivstöd på (Bibliotekens webbsida)

Med pedagogen på Pedagogiskt stöd kan du diskutera skrivprocessen och få stöd när du strukturerar ditt arbete. Du kan också få hjälp med viss språkgranskning för att hitta eventuella typfel i din uppsats, däremot inte med korrekturläsning av ditt arbete.

På LTH:s bibliotek kan du få hjälp med informationssökning och att hitta rätt litteratur.

Du kan även installera rättstavningsprogrammen StavaRex och SpellRight på din dator.

Läs mer om rättstavningsprogrammen i guiden Läs- och skrivstöd på bibliotekens webbplats

Las- och skrivstöd vid LTH:s bibliotek

Specialpedagogen på Pedagogiskt stöd LU kan hjälpa dig att komma till rätta med en felaktig studieteknik. Genom att kartlägga din studieteknik kommer ni fram till vilka bristerna är i ditt sätt att studera och – viktigast av allt – vad du kan göra åt det.

När du ska skriva uppsats eller andra större arbeten kan du få stöd i de olika momenten i skrivprocessen.

Henrik Mejborn, specialpedagog vid Pedagogiskt stöd LU
henrik.mejborn@stu.lu.se
046-222 34 52

Läser du märkbart långsammare än dina kurskamrater? Hinner du aldrig med att anteckna samtidigt som läraren pratar? Får du ofta kritik för att dina texter saknar en röd tråd och har stavfel och grammatiska fel? Eller drabbas du ofta av tidsbrist vid tentamen?

Då kanske du har dyslexi (läs- och skrivsvårigheter). Som student vid Lunds universitet kan du göra en pedagogisk läs- och skrivutredning för att ta reda på hur det ligger till.

Kontakta specialpedagog Henrik vid Pedagogiskt stöd LU för att diskutera din studiesituation.

Henrik Mejborn
henrik.mejborn@stu.lu.se
046-222 34 52

Supplemental Instruction (SI), samverkansinlärning, erbjuds i ett flertal ämnen under första läsåret vid utbildningsprogrammen på LTH. SI-passen ligger i schemat och leds av en specialutbildad student som tidigare läst den aktuella kursen.

Studera i grupper - SI

Vill du förbättra din studieteknik? Eller vill du kanske bli bättre på att skriva akademiska texter? Då kan du vända dig till Studieverkstaden!

Studieverkstaden vid Lunds universitet


Kontakt för pedagogiskt stöd vid LTH

funka@lth.lu.se 

Kontaktuppgifter samordnare vid Pedagogiskt stöd LU

Christina Rowa
Lunds Tekniska Högskola (förutom M,K, F och N)
christina.rowa@stu.lu.se
046-222 70 50

Ida Jarbe Holmlund
Lunds Tekniska Högskola (M, K, F och N)
ida.jarbe_holmlund@stu.lu.se
046 222 49 29

Carina Argelius
Campus Helsingborg
carina.argelius@stu.lu.se
046-222 34 30

Kontaktuppgifter kuratorer vid LTH

Sidansvarig:  | 2021-09-22