Lika villkor för studenter

Lunds universitet och LTH har nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling. Mångfald, likabehandling och jämställdhet bland studenter bidrar till både arbetsglädje och hög kvalitet i verksamheten. LTH:s rektor ansvarar för att likabehandlings-, jämställdhets- och mångfaldsarbetet efterlevs. LTH:s områdesansvariga och prefekter har det operativa ansvaret för en miljö där diskriminering och trakasserier inte förekommer.

Studiesociala rådet är ett förberedande organ till Ledningsgruppen för grundutbildning och ska verka proaktivt för att alla studenter som läser vid fakulteten ska känna sig inkluderade och ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter i sina studier. Studiesociala rådet arbetar systematiskt genom att vartannat år genomföra en psykosocial arbets- och studiemiljöenkät som skickas via mejl till alla studenter vid LTH. Resultaten analyseras, en handlingsplan tas fram som följs upp i samband med arbetet kring förebyggande åtgärder. 

I broschyren LTH - en plats för alla, hittar du information, vägledning och stöd om du hamnar i en situation där du upplever dig ha blivit diskriminerad, trakasserad eller kränkt.

Diskriminering, trakasserier och särbehandling

Lunds universitet och LTH har nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling. Om du blivit utsatt för diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling ska en händelserapport fyllas i och lämnas till samordnare för studenters arbetsmiljö och lika villkor.

Händelserapport LTH (PDF, 223 kB, ny flik)

På skoltid

 • Områdesansvariga eller prefekter
 • LTH:s kuratorer
 • Samordnare för arbetsmiljö och lika villkor lika@lth.lu.se 
 • Studie- och karriärvägledningen

På din fritid

 • Ring 112
 • Säkerhetsfunktionen vid LU 046-222 07 00 (väktare finns tillgängliga dygnet runt)

 • Studiesocialt ansvarig vid Teknologkåren: sa@tlth.se
 • Sektionernas likabehandlingsombud


Hjälp och kontakt

Om du har frågor eller funderingar som rör arbetsmiljö eller lika villkor kan du alltid vända dig till samordnare för studenters arbetsmiljö och lika villkor, som har tystnadsplikt: lika@lth.lu.se

Kontaktuppgifter till områdesansvariga

Marcus Thern, marcus.thern@energy.lth.se 
I, KID, M, MTD, MHET, MID, MLOG, MPRR

Klas Ernald Borges, klas.ernald_borges@lth.lu.se 
A, Bi, IBYA, IBYI, IBYV, L, Livs, Rh, TFHS, V, MFIPDES, IMFES, MARK, MEMB, MKAT, MSUD

Carl Grey, carl.grey@biotek.lu.se 
B, K, W, MBIO, MLAK, MLIV, MWLU

Björn Landfeldt, bjorn.landfeldt@eit.lth.se
BME, C, D, E, IDA, IEA, MSOC, MVAR, MWIR

Carina Fasth, carina.fasth@ftf.lth.se 
F, N, Pi, TNB, MFOT, MMSR, MNAV, Fristående kurser, Uppdragsutbildning

Andra kontaktvägar

Studiesocialt ansvarig vid Teknologkåren arbetar med utbildningspolitiska frågor samt att förbättra den studiesociala miljön.

E-mail: sa@tlth.se

Studentombudet erbjuder råd och stöd när du stött på problem som rör dina studier.

E-mail: studentombud@lus.lu.se
Besöksadress: Sandgatan 2 (AF-borgen), våning 4 

Studentombudet vid Lunds universitets studentkårer (Studentombudets webbsida)

I Sverige finns en myndighet som heter Diskrimineringsombudsmannen (DO). DO arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs. DO:s arbete gäller alla diskrimineringsgrunder. Om du har gjort en anmälan men anser att universitetet inte har gjort tillräckligt kan du få hjälp från DO att föra saken vidare. På DO:s webbsidor finns information och råd om diskriminering.

Diskrimineringsombudsmannen (DO:s webbsida)

Det finns flera studentföreningar vid både LTH och Lunds universitet att engarera sig i, samt få stöd och råd av. 

Några av föreningarna: 

 • Projekt sex (P6)/HBTQ-studenterna: främjar sexuell hälsa på fysisk, känslomässig och social nivå.
 • FemiLund: en trygg plats för alla lundastudenter.
 • Tamam – vänskap utan gränser: mångfald, antirasism och ungas samhällsengagemang.

Studentföreningar vid Lunds universitet

addgender logo.

Föreläsning om värdegrunder

En sammanställning av föreläsningen med AddGender i början av höstterminen 2021.

Handlingsplan för studenters psykosociala arbets-och studiemiljö

Denna handlingsplan har tagits fram som en åtgärdsplan av enkäten om studenters psykosociala arbets- och studiemiljö i våras 2021.

Om något händer

Kontaktvägar och stöd vid händelser som inbrott, stöld, förlorat passerkort, hot eller våld.

Sidansvarig: wiveca.axner@lth.lu.se | 2021-06-29