Lika villkor för studenter

Lunds universitet och LTH har nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling. Mångfald, likabehandling och jämställdhet bland studenter bidrar till både arbetsglädje och hög kvalitet i verksamheten. LTH:s rektor ansvarar för att likabehandlings-, jämställdhets- och mångfaldsarbetet efterlevs. LTH:s områdesansvariga och prefekter har det operativa ansvaret för en miljö där diskriminering och trakasserier inte förekommer.
 
LTH arbetar systematiskt genom att årligen genomföra en psykosocial arbets- och studiemiljöenkät som skickas via email till alla studenter vid LTH. De svar som kommer in ligger till grund för arbetet med förebyggande insatser. I broschyren LTH - en plats för alla, hittar du information, vägledning och stöd om du hamnar i en situation där du upplever dig ha blivit diskriminerad, trakasserad eller kränkt.

Diskriminering, trakasserier och särbehandling

Lunds universitet och LTH har nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling. Om du blivit utsatt för diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling ska en händelserapport fyllas i och lämnas till LIKA-gruppen vid Studentservice LTH.

Händelserapport LTH (PDF, 597 kB, ny flik)

Hjälp och kontakt

Om du har frågor eller funderingar som rör likabehandling eller arbetsmiljö kan du alltid vända dig till LIKA-gruppen som är en arbetsgrupp vid Studentservice LTH. LIKA-gruppen består av studie- och karriärvägledare samt kurator, där samtliga har tystnadsplikt.

Samordning likabehandling för studenter: likabehandling_student@lth.lu.se

Samordning arbetsmiljö för studenter: arbetsmiljo_student@lth.lu.se

På skoltid

På din fritid

  • Ring 112
  • Säkerhetsfunktionen vid LU 046-222 07 00 (väktare finns tillgängliga dygnet runt)
  • Socialt ansvarig vid Teknologkåren, sa@tlth.se
  • Sektionernas likabehandlingsombud

  • Socialt ansvarig vid Teknologkåren, sa@tlth.se
  • Sektionernas likabehandlingsombud

Studentombudet vid Lunds universitets studentkårer

Studentombudet erbjuder råd och stöd när du stött på problem som rör dina studier.

Email: studentombud@lus.lu.se
Besöksadress: Sandgatan 2 (AF-borgen), våning 4 

Studentombudet vid Lunds universitets studentkårer (Studentombudets webbsida)

Diskrimineringsombudsmannen

I Sverige finns en myndighet som heter Diskrimineringsombudsmannen (DO). DO arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs. DO:s arbete gäller alla diskrimineringsgrunder. Om du har gjort en anmälan men anser att universitetet inte har gjort tillräckligt kan du få hjälp från DO att föra saken vidare. På DO:s webbsidor finns information och råd om diskriminering.

Diskrimineringsombudsmannen (DOs webbsida)

Årets föreläsning - Lika villkor för studenter

Årets föreläsning - Lika villkor för studenter

Om något händer

Kontaktvägar och stöd vid händelser som inbrott, stöld, förlorat passerkort, hot eller våld.

Sidansvarig: wiveca.axner@lth.lu.se | 2020-12-14