Hoppa till huvudinnehåll

Lika villkor för studenter

Lunds universitet och LTH har nolltolerans mot diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. Mångfald, lika villkor och jämställdhet bland studenter bidrar till både arbetsglädje och hög kvalitet i verksamheten. LTH:s rektor ansvarar för att mångfalds, lika villkors- och jämställdhetsarbetet efterlevs. LTH:s områdesansvariga och prefekter har det operativa ansvaret för en miljö där diskriminering och trakasserier inte förekommer.

Studiesociala rådet är ett förberedande organ till Ledningsgruppen för grundutbildning och ska verka proaktivt för att alla studenter som läser vid fakulteten ska känna sig inkluderade och ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter i sina studier. Studiesociala rådet arbetar systematiskt genom att vartannat år genomföra en psykosocial arbets- och studiemiljöenkät som skickas via mejl till alla studenter vid LTH. Resultaten analyseras, en handlingsplan tas fram som följs upp i samband med arbetet kring förebyggande åtgärder. 

Diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling

Lunds universitet och LTH har nolltolerans mot diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. I broschyren LTH - en plats för alla, hittar du information, vägledning och stöd om du hamnar i en situation där du upplever dig ha blivit diskriminerad, trakasserad eller kränkt. LTH - en plats för alla (PDF, 2.1 MB, ny flik)

På skoltid

På din fritid

  • Ring 112
  • Säkerhetsfunktionen vid LU 046-222 07 00 (väktare finns tillgängliga dygnet runt)
  • Studiesocialt ansvarig vid Teknologkåren: sa@tlth.se
  • Sektionernas likabehandlingsombud

Hjälp och kontakt

Om du har frågor eller funderingar som rör arbetsmiljö eller lika villkor kan du alltid vända dig till samordnare för studenters arbetsmiljö och lika villkor, som har tystnadsplikt: lika@lth.lu.se

Kontaktuppgifter till områdesansvariga

Marcus Thern, marcus.thern@energy.lth.se 
I, KID, M, MTD, MHET, MID, MLOG, MPRR

Maria Wall, maria.wall@ebd.lth.se 
A, Bi, IBYA, IBYI, IBYV, L, Livs, Rh, TFHS, V, MFIPDES, IMFES, MARK, MEMB, MKAT, MSUD

Carl Grey, carl.grey@biotek.lu.se 
B, K, W, MBIO, MLAK, MLIV, MWLU

Björn Landfeldt, bjorn.landfeldt@eit.lth.se
BME, C, D, E, IDA, IEA, MSOC, MVAR, MWIR

Carina Fasth, carina.fasth@ftf.lth.se 
F, N, Pi, TNB, MFOT, MMSR, MNAV, Fristående kurser, Uppdragsutbildning

Andra kontaktvägar

Studiesocialt ansvarig vid Teknologkåren arbetar med utbildningspolitiska frågor samt att förbättra den studiesociala miljön.

E-post: sa@tlth.se

Studentombudet erbjuder råd och stöd när du stött på problem som rör dina studier.

E-post: studentombud@lus.lu.se
Besöksadress: Sandgatan 2 (AF-borgen), våning 4 

Studentombudet vid Lunds universitets studentkårer (Studentombudets webbsida)

I Sverige finns en myndighet som heter Diskrimineringsombudsmannen (DO). DO arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs. DO:s arbete gäller alla diskrimineringsgrunder. Om du har gjort en anmälan men anser att universitetet inte har gjort tillräckligt kan du få hjälp från DO att föra saken vidare. På DO:s webbsidor finns information och råd om diskriminering.

Diskrimineringsombudsmannen (DO:s webbsida)

addgender logo.

Föreläsning om lika villkor

En sammanställning av föreläsningen med AddGender i början av höstterminen 2022.

Handlingsplan för studenters psykosociala arbets-och studiemiljö

Denna handlingsplan har tagits fram som en åtgärdsplan av enkäten om studenters psykosociala arbets- och studiemiljö i våras 2021.

Om något händer

Kontaktvägar och stöd vid händelser som inbrott, stöld, förlorat passerkort, hot eller våld.

Sidansvarig: wiveca.axner@lth.lu.se | 2021-06-29